Meerderheid wil geen 'boekje open doen' over bouwdossier school ’t Rakkertje’

 De Lennikse meerderheid is niet ingegaan op een vraag van de oppositie om de inwoners gedetailleerd te informeren over de historiek van het bouwdossier van de ‘ Uitbreiding GBS  ’t Rakkertje ‘. Die vraag kwam van gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA - Lennik Kwadraat).

De Cuyper vroeg op de gemeenteraad van eind mei om het College van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de Lennikse bevolking  door middel van een afzonderlijke gemeentelijke uitgave zeer gedetailleerd in te lichten omtrent het bouwproject ‘Uitbreiding GBS  ’t Rakkertje‘ met een overzicht van het administratieve verloop, oorspronkelijke kostprijs, geactualiseerde kostprijs, uitgaven voor architecten, juridische bijstand, adviesbureaus, en bij benadering de totale kostprijs, alles inbegrepen. Het gemeenteraadslid is ongerust dat de kosten zeer ernstig ontsporen, met gevolgen voor de gemeentekas en de belastingbetalers. Hij zegt dat veel grote uitgaven vermijdbaar waren.

Al 16 jaar

Geert De Cuyper: “De ‘ lijdensweg‘ van de bouw van de gemeenteschool is ons bekend. De eerste princiepsbeslissing van de Lennikse gemeenteraad voor de bouw van enkele bijkomende klassen in de gemeenteschool van Eizeringen dateert van 26 juni 2006. We zijn nu 16 jaar en zoveel honderdduizenden euros verder.
In de notulen van het Schepencollege van 25 april 2022 kan het volgende worden gelezen: ‘Het oorspronkelijk offertebedrag bedroeg 1.552.967,79 € inclusief btw, hetzij 1.283.444,45 € exclusief BTW. Ingevolge de uitspraak door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 13 maart 2018 werden, ingevolge de vernietiging van de vergunning, de werken stil gelegd. Op dat ogenblik was de ruwbouw gevorderd tot aan de eerste verdieping en was er reeds voor 483.431,42 € gevorderd.
Door wijzigingen aan het oorspronkelijk ontwerp, opslag materialen en heropstart, aanpassingen meetstaat, prijsherziening, … wordt het oorspronkelijk bestelbedrag overschreden met 42,29 %  en bedraagt actueel 2.548.200 € exclusief BTW. Ingevolge de heropstart van het dossier bedragen de meerkosten 954.106,49 € + btw = 1.154.468,85 €.
Ingevolge deze zeer forse prijsstijgingen zullen een reeks oorspronkelijk geplande werken actueel worden geschrapt: buitenzonnewering, plaatsen van keermuren en de buitenaanleg, welke resulteren in een actuele besparing van 176.120 € + btw = 213.105,20 €”.

Besparingen

“Na de voorlopige oplevering is de dienst Patrimonium van plan een aanvraag tot overschrijden van de subsidienorm in te dienen aan de commissie van deskundigen van AGION ten einde het subsidiabel bedrag te vermeerderen met de kosten ten gevolge van de schorsing van de werken”, stelt het gemeenteraadslid verder vast.

“Teneinde deze zeer hoog oplopende bijkomende meerprijzen te kunnen financieren worden o.a. de volgende kredietverschuivingen toegepast:
Moderniseren van sportinfrastructuur en optimaliseren van de centrale sportsite: - 300 000 € ( overblijvend saldo: 81 559,57 € ),
Infrastructuur ten behoeve van kinderen en jongeren: - 176 191,76 € ( overblijvend saldo: 0 € ),
Camerabewaking: - 75 000 € ( overblijvend saldo: 150 000 €),
Verdere uitbouw van de academie en het voorzien van een multifunctionele zaal: - 236 832,24 € ( overblijvend saldo: 154 487,76 €).”

“Aan al deze bedragen dienen nog een reeks bijkomende kosten, die rechtstreeks verband houden met dit dossier, bij gerekend te worden: kosten indienen van verschillende bouwdossiers, regularisatiedossiers, wijzigingsverzoeken: tot op heden nog niet medegedeeld, kosten afbraakwerken, kosten juridische bijstand (worden heden nog steeds gemaakt) en procesbegeleiding, kosten van de gemeentelijke administratieve diensten, schooldirectie, …, Erelonen architecten.”

“Terwijl in de notulen van 25 april 2022 vermeld staat dat op het ogenblik van het stilleggen van de werken voor de ruwbouw reeds voor 483.431,42 € was gevorderd, bedroegen de reëel uitbetaalde bedragen (met inbegrip van de bovenvermelde opsomming) medio juli 2021 reeds 750.000 €. Men dient er tevens rekening mee te houden dat de actueel geschrapte bedragen ( supra:  213 105,13 €) toch later zullen moeten worden uitgevoerd ( buitenzonnewering, plaatsen keermuren, buitenaanleg). Daarenboven mag niet uit het oog verloren worden dat de gemeente Lennik de naburige woning nodeloos heeft aangekocht, hetgeen oorspronkelijk nooit voorzien was, om het hangende proces bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ‘af te kopen’ voor een bedrag van enkele honderden duizenden euro’s. Er komt geen einde aan de honderden duizenden euro’s die ten laste van de Lennikenaar nodeloos zullen moeten worden uitgegeven en die absoluut konden vermeden worden. De reden hiervoor is niet ver te zoeken.”

Op 29 maart 2018 gaf Dhr. Hendrik Schoukens, op dat ogenblik zat hij nog niet in de gemeenteraad, intussen is hij sinds 02/01/2019 schepen geworden bevoegd voor o.m. ruimtelijke ordening) aan de kranten het volgende interview: “Volgens Schoukens zijn er door het gemeentebestuur te veel fouten gemaakt.”  "In plaats van te luisteren naar de opmerkingen van omwonenden, besloot het gemeentebestuur koppig zijn zin door te drijven. En zonder de uitspraak van de rechter af te wachten, liet de gemeente de bouwwerken al starten. Die hoogmoed breekt de gemeente nu wel zuur op“, zegt Schoukens; ”….. en de leden van het College van burgemeester en schepenen … zij ploegden rustig  voort … doch laten intussen na de Lennikse bevolking op de hoogte te brengen”, aldus gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

"We gaan de extra kosten die het meebrengt moeten dragen, of we dat willen of niet".

Schepen van onderwijs Johan Limbourg beaamt dat het het recht is van de oppositie om zaken verschillende keren te herhalen en in het vet te zetten. “U noemt dat mislopen, het zijn heel spijtige wendingen in het dossier, waar we niet helemaal zelf vat op hadden. Maar het is wat het is, we moeten er mee vooruit. We gaan de extra kosten die het meebrengt moeten dragen, of we dat willen of niet. Maar één ding is zeker, er worden bedragen genoemd van 2,5 miljoen, de kostprijs is gestegen. Er zijn verschillende factoren, niet alleen de extra kost die we hebben. Het dossier ligt nu meer dan 4 jaar stil, de prijzen swingen de pan uit, elke maand dat we nu wachten met nieuwe prijsaanvragen. Er zijn prijzen die nu 300 % hoger liggen dan initieel. We mogen ook niet vergeten dat, naast het bedrag dat we moeten uitgeven er minstens 1,1 miljoen euro subsidie van AGION naast staat en AGION heeft ons aangegeven dat we na de bouw zeker kunnen rekenen op een verrekening. We hebben met de aannemer samen gezeten en die kan normaal gezien na het bouwverlof starten. We kregen het aantal werkdagen nog niet door.”

Besnoeiingen

Limbourg gaat verder: “Wat betreft de bedragen waarop besnoeid wordt. Aangezien er een meerkost is binnen het budget patrimonium, hebben we daar gezocht. Die 300.000 € komt onder meer van de sportvloer die ging vernieuwd worden in de sporthal, dat hebben we verschoven. Van het cameraproject zijn er middelen afgegaan, door van een gigantisch softwaresysteem te kiezen voor een eenvoudiger systeem. De vernieuwing van het jeugdhuis, daar was het de bedoeling om een container te zetten achter de sporthal maar daar zijn we nog niet aan toe. We gaan samen zitten met het nieuw bestuur van het jeugdhuis, dat de werking weer wil opstarten. We zouden gaan voor een opfrissing van het jeugdhuis. Deze legislatuur gaan we nooit aan de renovatie van de academie geraken want die renovatie is verbonden met de verhuis van 't Rakkertje.”

Geen brochure

Omdat de gemeenteraad openbaar is en ieder Lennikenaar die kan komen beluisteren is de schepen niet van plan om over de financiële evolutie ‘een apart boekje uit te geven over hoe het in de praktijk allemaal gegaan is’. “Wij zouden dat boekje inkleuren in het groen, de oppositie zal het inkleuren in een andere kleur. De Lennikenaar zal van alle kanten iets anders lezen waarschijnlijk. Het hangt af van de manier waarop je een thema aansnijdt en het is belangrijk hoe het bij de mensen binnen komt en de ene kan dat beter dan de andere, ik ben de mens van vooruit en wil dat die school er komt”, gaat de schepen verder.

“U zegt dat we de buren uitgekocht hebben, wij stellen dat we met hen een dading hebben afgesloten en dat we daardoor uit de impasse geraakt zijn en dat die mensen daardoor rust gevonden hebben. We kunnen zeker nog praten met die mensen want we kunnen op dit moment al een deel van de speelplaats gebruiken voor de speelplaats. We kunnen nu vooruit en dat het veel meer geld gaat kosten, dat is zo”, antwoordt Limbourg nog.

Geert De Cuyper ziet het één en het ander anders: “U hebt het over wendingen in het dossier, ik heb het niet over wendingen maar over het woordje fout, foutieve opstart van werken onder een lopende beroepsprocedure en daar heb ik geen antwoord op gekregen. De school komt er, uiteraard, wij hebben dat in 2006 in het college mee gestemd.
Het ging over 3 bijkomende klassen. We zijn nu in 2022 met een ander project waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen zegde ‘het is toch dat niet’ en had men, na de uitspraak van de Raad, de nodige fierheid gehad om toe te geven dat we hier en daar wat te hoog zitten en het wat afbreken en zich conformeren naar die beslissing (er waren nog andere punten), dan hadden we hier vandaag niet met plus 2 miljoen gezeten.”

“Ik neem er nota van dat u de bevolking daarvan niet gaat op de hoogte brengen, dus zullen wij dat zelf doen. Wij zullen er tijd insteken als u niet de fierheid hebt om de Lennikenaren in te lichten over uw meer dan 2 miljoen. Ik vraag aan gemeenteraadsleden en de voorzitters van de meerderheid om dit dossier van nabij op te volgen, want iets wat volledig is scheef gelopen, is moeilijk recht te trekken”, besluit De Cuyper.

Gemeenteraadslid Filip Rooselaers (Vlaams Belang) stelde op zijn beurt vast: “Het is logisch dat er meerprijzen zijn door de prijsstijgingen van materialen, enz, dat weten we. Maar wat mij vooral stoort is dat op 30 maart de architect een gedetailleerde uitleg geeft over de meerkosten, gevolgd op 1 april door een nietszeggende memo met juridisch advies van een advocatenkantoor waar jullie en de aannemer niets mee zijn, maar die weer eens 1.300 € kost. Heeft dit dossier nog niet genoeg gekost?”

Limbourg: “De reden waarom we advies vroegen is of we deze aannemer met deze meerkosten nog kunnen blijven aanstellen of we misschien niet beter een andere aannemer aanstellen. We wilden ons laten adviseren om niet meer fouten te maken. Tja, een advies vragen kost geld.”

Rooselaers repliceerde vanuit zijn beroepseer: “Die architecten kennen hun stiel, beter dan uw advocaten. Zo geef je de architect de indruk dat die er maar voor spek en bonen bij loopt.”

De meerderheid stemde het voorstel, om de bevolking gedetailleerd te informeren over de financiële evolutie van het dossier ’t Rakkertje’, weg.

Zie ook:

Eerste steen

Opgestart ondanks procedure

Bekommerd om veiligheid

Mogelijk op lange baan

Aangepaste aanvraag

Omgevingsvergunning ingetrokken

Aankoop woning

Geheime zitting

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?