“We zijn bekommerd om de veiligheid van de schoolkinderen”

De buren, die naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapten tegen de bouw van een zaal en klaslokalen voor de gemeenteschool langs de Assesteenweg in Lennik, ontkennen dat geluidsoverlast door spelende kinderen hun argument is. “De gemeente heeft gewoon niet naar ons willen luisteren”, zeggen de buren.

De gemeente liet de werken alvast aanvatten ondanks de lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper interpelleerde daarover het schepencollege tijdens de gemeenteraad van maandag 18 december.

“Ondanks de lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn enkele weken geleden een gedeelte van de gebouwen afgebroken en werd er recentelijk gestart met de bouwwerken. Een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt in principe niet schorsend. De houder van een vergunning kan dus – op eigen risico – een aanvang nemen met het uitvoeren van de vergunning, ook al loopt er een procedure bij de Raad die mogelijkerwijs tot gevolg zou kunnen hebben dat de vergunning wordt vernietigd.  Daarenboven kan tegen een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog een cassatieberoep worden aangetekend bij de Raad van State”, stelt Geert De Cuyper. Het raadslid vreest dat de Lennikse belastingbetaler zal moeten opdraaien voor de kosten als het mis loopt.

Antwoord met een vraag

Schepen van Onderwijs Johan Limbourg antwoordde in eerste instantie met de vraag of het gemeenteraadslid voor of tegen de nieuwbouw van de school is. Waarop De Cuyper hem antwoordde dat zijn fractie in het schepencollege in de vorige legislatuur altijd de beslissingen over de school heeft gesteund.

“We zijn voor verandering door vooruitgang”, begon Limbourg zijn uitleg. “We zijn met de werken gestart. We beschikken over een rechtsgeldige vergunning, één buur is in beroep gegaan en trekt ons dossier in 5 punten in twijfel. We lieten het nakijken en kunnen alle 5 punten gemakkelijk weerleggen. We hebben een advocaat aangesteld en die adviseerde dat we de werken konden aanvatten. We hebben dan ook besloten dat te doen.”

Er niet van slapen

Geert De Cuyper: “Er zijn al zo veel uitspraken geweest, die anders uitdraaien dan verwacht. In uw plaats zou ik er niet van slapen. Het verbaast me dat jullie toch begonnen zijn.”

Limbourg stipte aan dat de subsidiërende overheid AGION op de hoogte is gebracht en dat de aannemer al een eerste factuur opmaakte, dat nog niet betaald werd. “De aannemer is er van op de hoogte dat het mogelijk is dat de werf stil gelegd wordt tot het probleem opgelost wordt.  Het beroep heeft niets te maken met het gebouw op zich.”

Burgemeester Irina De Knop voegde er aan toe dat wanneer de RVVB zou besluiten dat de vergunning foutief is afgeleverd, het dossier opnieuw door de stedenbouwkundig ambtenaar moet bekeken worden, die dan een nieuwe vergunning kan verlenen conform de uitspraak. “Het is mogelijk dat het dossier vertraging oploopt.”

Buren zijn betichtingen beu

Schepen Limbourg beweert dat de bezwaren niet op het gebouw op zich slaan, maar dat klopt volgens de buur niet. “Het dossier sleept al 4 jaar aan maar dit had zo niet moeten lopen”, reageert de bewoner die in beroep ging. “Toen we hier kwamen wonen hebben we de gemeente gevraagd wat er kan gebeuren met de parking tussen ons huis en de school. We kregen als schriftelijk antwoord dat er slechts een eengezinswoning mag gebouwd worden omdat er daar een verkaveling van toepassing is. Het is toch normaal dat we ons dan vragen stellen bij de plannen van de gemeente.”

Niet naar ons geluisterd

“Vier jaar geleden werden we naar het gemeentehuis geroepen waar ons de plannen voor de nieuwbouw getoond werden. Omdat het gebouw veel te groot is opgevat en er van uit de klassen inkijk is in de tuinen van de buren en omdat we overlast vrezen door de zaal, hebben we, zoals de andere buren een bezwaarschrift ingediend. We hebben voorgesteld om het bestaande gebouw af te breken en daar de nieuwe klassen onder te brengen. Maar er werd gewoon niet naar ons geluisterd, het plan moest uitgevoerd worden zoals het voor lag”, zegt de buur. “Ondertussen hoorden we jarenlang niets meer van de gemeente.”

Over de bouwlijn

‘”Wat ons het meeste stoort is die grote (sport)zaal. “Het is een drogreden dat de gemeente gewoon drie klassen wil herlocaliseren want die komen boven een polyvalente zaal. Het gebouw meet ongeveer 45 meter op 10 meter en is een 9 meter hoog. De gemeente gaat die zaal opnieuw willen verhuren voor feestjes. We vrezen daarvoor, als je weet wat er gebeurde aan vandalisme rond de Lennikse sporthal. Het volume van het gebouw is ook in strijd met de regelgeving want een volumeuitbreiding van 75 % is voor gebouwen in de omgeving ook niet toegestaan”, weerlegt de buur.
Er werd ook vastgesteld dat de gemeente, zoals bij de feestzaal in het centrum, ook hier over de bouwlijn laat bouwen.

Veiligheid van de kinderen

Voor de nieuwbouw moeten een deel van de speelplaats en de parking wijken. “Er blijven slecht een 12 parkeerplaatsen voor het personeel over en de kinderen moeten afgezet worden langs de drukke gewestweg. Zo komt de veiligheid van de kinderen in het gedrang. En het zijn niet de 10 minuten aanwezigheid van de wijkagent die daar iets zal aan verbeteren.”

De buurman ontkent dat het bezwaar hoofdzakelijk gaat over geluidsoverlast door spelende kinderen. “We kwamen naast een school wonen en dan weet je dat er geluid komt van de speelplaats en dat zal wel toenemen als er dubbel zo veel kinderen aanwezig zijn. Bovendien komt er ook veel lawaai van de gewestweg.”

Niet alleen met hun bezwaren

“We zijn er zwaar door aangedaan dat men ons altijd met de vinger wijst. We zijn helemaal niet tegen de school maar wel tegen de manier waarop de nieuwbouw er wordt gezet. Maar de gemeente had geen oren naar onze bezwaren. Bovendien staan we niet alleen want ook de andere buren hebben het bezwaarschrift ondertekend. Wij hebben wel ons recht gebruikt om in beroep te gaan”, besluit de buur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?