Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw keurt budget 2018 en meerjarenplan goed

Het budget 2018 is het laatste budget van de huidige bestuursploeg. In exploitatie werd het budget dus in verdere continuïteit opgesteld en worden de reeds gestarte initiatieven verdergezet. Langs ontvangstenzijde hanteert het bestuur een ongewijzigd beleid wat betekent dat de belastingen niet stijgen. Het exploitatiebudget 2018 sluit daardoor met 35,9 milj uitgaven t.o.v. 39 milj ontvangsten. 

 In de exploitatie-uitgaven gaat 45 % van het voorziene budget naar personeelskosten. De voorziene toelagen bedragen 9,4 milj waarvan 3.210.000,00 euro voor het OCMW en 3.902.200,00 euro voor de politiezone Zennevallei. Beide besturen blijven op deze manier binnen de reeds voorziene bedragen in het vorige meerjarenplan. 

 In 2018 zullen de financiële en juridische transacties m.b.t. de dossiers uittreding Vivaqua, toetreding Watergroep en overdracht van het saneringsnet zich realiseren. Dit resulteert in een positieve cashflow voor de gemeente. De laatste 4 jaren heeft de gemeente de investeringen met eigen middelen betaald. Door het systematisch aflossen van onze uitstaande leningen, is de schuldenlast hierdoor gedaald, en door de positieve cashflow uit bovenvermelde dossiers, is de verwachting dat de gemeente ook in 2018 geen nieuwe leningen zal moeten aangaan om de geplande investeringsuitgaven te financieren. 

Investeringen

De totale investeringsuitgaven bedragen 22,2 milj en de ontvangsten 20,5 milj, De afwikkeling van het waterdossier heeft een grote invloed op deze bedragen: een  uitgave  van 11.150.000,00 euro voor waterleidingsnet en  saneringsdossiers en in ontvangsten 18.260.000,00 euro voor de overdracht van de netten aan de nieuwe operatoren. Per saldo dus een positieve opbrengst van 7.110.000 euro.

 De overige investeringsbudgetten voor 2018 bedragen 11 milj euro waarvan de grootste/belangrijkste projecten zijn: 

 - Subsidie herinrichting oud gemeentehuis Vlezenbeek: 500.000. - Aankoop uitbatingszetel Vivaqua aan de Alsembergsesteenweg: 700.000. - Heraanleg Kreperlaan (inclusief rioleringen): 616.000. - Fietspad Galgstraat: 285.000. - Aandeel gemeente in Hoogstraat: 168.000 (bijkomend). - Waterbeheersingsplan: 800.000. - Openbare verlichting LED: 950.000 euro (o.a. Fabriekstraat). - Cameraplan : 120.000. - Infrastructuur voetbal Vlezenbeek: 600.000. - Vernieuwing pastorie Vlezenbeek: 450.000. - Restauratie Sint Pieterskerk: 1.500.000 (waarvoor 1.200.000 subsidies wordt verwacht). - Verbouwing school Den Top: 1.670.000 (waarvoor 70 % subsidie capaciteitsmiddelen).

 Daarnaast zijn natuurlijk ook de reguliere onderhoudsinvesteringen gepland voor voetpaden (350.000) en wegenwerken (asfaltering: 200.000;  onderhoud 300.000; onvoorzien onderhoud: 40.000).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?