Toekomst Leeuwse gemeentelijke gebouwen

De gemeenteraad heeft een hele reeks dossiers goedgekeurd, die handelen over gemeentelijke gebouwen.

Verkoopsdossier Den Top

 Aangezien de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top voor het overgrote deel leeg staat en de gemeente geen andere invulling kan geven aan het gebouw, besliste gemeenteraad om Den Top te verkopen onder voorwaarden. De bedoeling is dat de koper een woonproject realiseert binnen de bestaande volumes, en op die wijze de typische gebouwen een nieuw leven geeft. Het gebouw staat trouwens op de inventaris van het onroerend erfgoed.

 De richtprijs bedraagt 825.000 euro. De timing van de verkoop zal worden afgestemd op de timing voor het RUP Centrum Leeuw, dat in opmaak is.

 Een verkoop onder voorwaarden houdt in dat er niet enkel zal worden gekeken naar de prijs die wordt geboden maar dat er bij de toekenning aan een mogelijke koper ook rekening zal worden gehouden met de inhoud van het project. Zo zullen er punten worden gegeven voor architecturale waarde, voor de meerwaarde voor de omgeving en de buurtbewoners, voor een gevarieerd woonaanbod en voor duurzaamheid. Bij de herontwikkeling van de voormalige schoolgebouwen zullen sowieso de kenmerkende delen van de bestaande gebouwen, erkend als bouwkundig erfgoed, maximaal moeten worden behouden.

 Pastorie Vlezenbeek

 De gemeente heeft een erfpachtovereenkomst gesloten met de kerkfabriek omtrent de pastorie van Vlezenbeek. De erfpacht – wat neerkomt op een tijdelijk eigendomsrecht voor de gemeente op het gebouw – geldt voor een periode van 60 jaar. 

 Helon Architecten uit Sint-Pieters-Leeuw werkte de verbouwingsplannen uit. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 590.000 euro. Met goedkeuring van de gemeenteraad zal een aannemer worden gezocht om deze werken uit te voeren. 

 De uitvoering van de werken is gepland in 2018 en omvat onder meer: - Integraal toegankelijk maken van het gebouw. Daarvoor wordt een lift geïnstalleerd. - Na-isoleren van binnenuit. - Extra maatregelen op vlak van brandveiligheid.  - Reinigen van de gevel. - Vervangen van de oude stookketel door een gasinsallatie. - Vernieuwen van de elektrische installatie. - Uitbreiden van het sanitair en aanpassingen aan de waterleidingen.  - Vernieuwen van de keuken.  - Herindeling van de bestaande ruimtes.

 De kerkfabriek zal een aantal lokalen zelf gebruiken. Andere zalen zullen ter beschikking worden gesteld van de lokale verenigingen. 

 Uitbreiding school Den Top

 Het betreft de uitbreiding van de nieuwe school aan de Garebaan, in het kader van de uitbreiding van de capaciteit van de scholen (gesubsidieerd met capaciteitsmiddelen). Het ontwerp werd reeds eerder aan het publiek voorgesteld. Voor de financiële implicaties wordt verwezen naar de toelichting bij het investeringsbudget.

 Molenborre : kleuterschool Puur Natuur

 Zoals reeds eerder gemeld zal ook de Molenborre (Sint-Laureins-Berchem) worden verbouwd met capaciteitsmiddelen, om er de kleuterschool Puur Natuur in onder te brengen.

 Voetbal Vlezenbeek

 De aanleg van twee nieuwe terreinen is reeds aanbesteed. Het dossier voor de bouw van de kantine is in volle voorbereiding en zal begin 2018 aan het publiek worden voorgesteld.

 Voor de komende jaren worden nog  enkele belangrijke investeringsdossiers voor het gebouwenpatrimonium gepland

Gemeentehuis en landhuis De Viron

 Op de agenda van de gemeenteraad van 21 december stond ook de goedkeuring van de opstart van twee “Design en Build” procedures voor de vernieuwing van het gemeentehuis en voor de restauratie en uitbreiding van het Landhuis De Viron. Het is de bedoeling dat deze procedures voor opstellen van het bestek en aanstellen van de architect en aannemer worden afgerond in het voorjaar van 2019, zodat de definitieve beslissing door het nieuwe gemeentebestuur begin 2019 kan genomen worden en de werken dan kunnen starten in de loop van 2019. 

 Het dossier reeds in  2018  voorbereiden en beslissingsklaar maken voor het nieuwe gemeentebestuur dat zal aantreden in 2019, getuigt van goed bestuur. Zo wordt voorkomen dat meer dan één jaar kostbare tijd verloren zou gaan.

 Het gemeentehuis

 Het gemeentehuis dateert nog uit de jaren 1970 en is aan een grondige renovatie toe. De technieken (verwarming, elektriciteit enz.)  zijn, na 40 jaar, totaal versleten. Vooral op vlak van energiebesparing is er heel wat werk aan de winkel. Ook qua indeling van het gebouw zijn heel wat verbeteringen nodig, zodat de burger vlotter zijn weg kan vinden naar de verschillende diensten.  

 Met goedkeuring van de gemeenteraad zal een procedure worden gelanceerd om tegelijk een architect en een aannemer te zoeken voor de werken. In het vakjargon spreekt men van een ‘Design & Build’ opdracht. De kostprijs van de verbouwingen wordt voorlopig geraamd op 7 miljoen euro.  

 Landhuis De Viron

 Eerder dit jaar verwierf de gemeente het landhuis De Viron in de Depauwstraat, aansluitend bij het Colomapark. 

 Het gemeentebestuur wenst het bestaande gebouw uit te breiden met ongeveer een zelfde volume zodat er een totale oppervlakte ter beschikking komt van circa 1.150 m² (zonder kelders). Deze uitbreiding zal gebeuren langs de achterzijde van het bestaande gebouw. De achterliggende gronden (deel van het Colomapark) zijn eigendom van ANB (Agentschap Natuur en Bos). ANB wenst de omliggende tuin van het landhuis De Viron te integreren in het Colomapark om het als één geheel te kunnen beheren. Daarom werd er een princiepsovereenkomst bereikt tussen ANB en de gemeente waarbij twee erfpachten zullen worden afgesloten. Een eerste waarbij de gemeente het recht krijgt om te bouwen en de bevoegdheid krijgt over de verharde oppervlakken in het park (o.a. de parking) en een tweede waarbij het ANB de tuin van De Viron in beheer neemt.

 Het uitgebreide en gerenoveerde gebouw zal een nieuwe bestemming te krijgen als gemeentelijke hoofdbibliotheek en toerismekantoor. 

 Het gebouw moet zowel langs de straatzijde als langs de parkzijde een stijlvolle uitstraling krijgen. Het is de bedoeling een sobere maar degelijke en esthetisch evenwichtige aanbouw en herinrichting te realiseren. Naast een begrensde investeringskost en gebruik van kwalitatieve materialen wordt een lage exploitatiekost nagestreefd via een efficiënt gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen en technieken. Een laag energieverbruik met toekomstgerichte technieken is een belangrijk uitgangspunt. De architectuur dient optimaal te worden geïntegreerd in de groene omgeving. 

 Ook hier kiest de gemeente voor een ‘Design & Build’ opdracht, waarvan de investering geraamd wordt op 3 miljoen euro. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?