Gemeente dient aangepaste nieuwe aanvraag in voor nieuwbouw ’t Rakkertje

De gemeente Lennik laat in een persbericht weten dat het deze zomer een nieuwe, aangepaste aanvraag heeft ingediend voor de nieuwbouw van de nieuwe lokalen voor  gemeenteschool ’t Rakkertje in Eizeringen. De oorspronkelijke vergunning is, volgens de gemeente,   in 2018 vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen omwille van motiveringsgebreken. De gewijzigde vergunningsaanvraag ligt nu in openbaar onderzoek.

“Na het publieke overlegmoment in januari werd besloten om het dossier even ‘on hold’ te zetten om het ontwerp verder aan te passen en aldus de ruimtelijke inpasbaarheid van het project verder te optimaliseren. Op die manier komt de gemeente tegemoet aan de opmerkingen die eerder ook door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden geuit. De voorbije maanden is er intens overlegd met de buren (die eertijds een gerechtelijke procedure tegen de eerste vergunning voor de nieuwbouw hadden opgestart), de schoolgemeenschap alsook het Agentschap Wegen en Verkeer (die de finale eindverantwoordelijkheid draagt voor ingrepen aan de N285). “

Betere ruimtelijke inpasbaarheid

Het was steeds het opzet om de wensen van de onmiddellijke omwonenden zoveel als mogelijk te verzoenen met een kwalitatief-ruimtelijke ontwikkeling van het schoolterrein.

De uitgebreide overlegmomenten hebben ertoe geleid dat het ontwerp op volgende punten fundamenteel werd aangepast:

  • Buffering: Er is een voldoende robuuste geluidsbuffering voorzien naar de omwonenden toe. Deze buffer zorgt er voor dat het geluid aan de bron zelf per direct wordt afgezwakt;
  • Parkeerdruk: Bijkomende wegmarkeringen ter hoogte van de oprit van de omwonenden alsook de verdere uitwerking van een mobiliteitsprotocol vanuit de school moeten de verkeersdruk naar de omgeving toe verminderen.
  • Flankerende mobiliteitsmaatregelen: Samen met AWV zal werk worden gemaakt van de verlichting van de verkeersdruk ter hoogte van de gemeenteschool door middel van:

o             fietsstraten: Om meer leerlingen op de fiets te krijgen, werden de Kamstraat, de Molenstraat, de Oude Geraardsbergsestraat, de Sint-Barbarastraat en een gedeelte van de Oude Brusselsestraat als fietsstraat ingericht (zoals beslist op de gemeenteraad dd. 20 juni 2019 en ook al is uitgevoerd op het terrein).

o             snelheidsverlaging: Om de algemene verkeersveiligheid te verhogen, wordt de toegelaten snelheid langsheen N285 tussen kruispunt met N8 en de Molenstraat verlaagd van 70 km/u tot 50 km/u (goedgekeurd door AWV en de gemeenteraad dd. 28 mei 2019).

o             bijkomend voetpad: Een bijkomend voetpad tussen Kamstraat en het Project (parallel met het fietspad langsheen de N285) wordt aangelegd, beslist in overleg van 16 april 2019 tussen de gemeente Lennik en AWV.

o             dubbelrichtingfietspad: Het bestaande fietspad tussen de Kamstraat en de school wordt aangepast tot een dubbelrichtingfietspad, zoals mee goedgekeurd door AWV in april.

o             fietsoversteekplaats: Een fietsoversteekplaats wordt voorzien ter hoogte van het kruispunt van de N285 met de Frans Baetensstraat en Gustaaf Breynaertstraat, zoals beslist door AWV in januari 2019.

  • Volume: Oorspronkelijk bevonden er zich drie klaslokalen en een lerarenkamer op de eerste verdieping van het project. Het klaslokaal dat zich bevond aan de zijde van de onmiddellijke buren is in het voorliggende ontwerp verplaatst naar de andere zijde van de nieuwbouw, zodanig dat er een duidelijk knip in het volume zichtbaar wordt. Dit maakt dat het lerarenlokaal op de eerste verdieping is verdwenen.

Gunstige afloop?

"Hoewel het uiteindelijk onmogelijk bleek om een overeenkomst over het project met de buren te sluiten, hoopt het gemeentebestuur dat duidelijk is dat de nieuwe aanvraag op belangrijke punten tegemoet komt aan de eerder geuite bezwaren. Het publieke karakter van het investeringsproject maakt dat het bestuur sterk heeft ingezet op wederzijds overleg. Het gemeentebestuur is van mening dat het aangepaste plan op een duurzamere manier tegemoet komt aan de eerder geuite bezwaren.”, aldus het persbericht van de gemeente.

Buren zijn niet overtuigd.

De gemeente probeerde de omwonenden tevergeefs een document te laten ondertekenen waarin ze zich akkoord zouden verklaren met de aanpassingen.

De buren blijven met een aantal van hun bewaren zitten. “De gemeente heeft inderdaad willen onderhandelen maar  de essentiële punten waren niet bespreekbaar. Onze bemerkingen, vier van de vijf middelen, die we aanbrachten, zijn de volgende De Raad voor Vergunningsbetwistingen, gegrond bevonden. Over de watertoets wordt niet meer gesproken. De bestaande verkavelingsvoorschriften, van een niet vervallen verkaveling, dienen gerespecteerd te worden. De gemeente beweert dat de verkaveling na 15 jaar vervallen zou zijn, maar dan gaat het over woningbouw en niet voor andere gebouwen. De gemeente heeft nu wel veel aandacht geschonken aan mobiliteit maar toch blijft dit een knelpunt, omdat de school op de rooilijn komt, dicht tegen de druk bereden steenweg. Bovendien blijft het uit te breiden volume veel te groot. Volgens Ruimte Vlaanderen mag de school maar uitbreiden met 20%. Hier zou dat maximum 1.190 m³ bedragen. Het nieuwbouwproject bedraagt 3.384 m³, wat 2.195 m³ te veel is. Het wegvallen van de leraarskamer (150m³) verandert hier weinig aan.”, aldus de buren.

Zie ook:

Bouwplannen aangepast

Gemeente trekt omgevingsaanvraag ’t Rakkertje in


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?