Lenniks rioolwater loopt nog steeds in Molenbeek en wachtbekken

Vanaf 1 januari 2021 beheert Fluvius de Lennikse riolen. Zowel het eigendom, het beheer als de administratie draagt de gemeente volledig over aan Fluvius. In Lennik is 65% van de woningen aangesloten op de riolering, maar er schort nog het één en het ander aan dat Lennikse rioleringsnet want de zuiverheidsgraad van de waterlopen is amper 13%.
Ruim 10 jaar na de aanleg Collector Slagvijverbeek loopt het rioolwater van Sint-Kwintens-  en Sint-Martens-Lennik nog steeds ongezuiverd in de Molenbeek. Er loopt ook nog steeds rioolwater in het wachtbekken dat bestemd is om regenwater op te vangen.

De Europese normen staan beschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water die bepaalt dat het water in de Vlaamse beken en rivieren tegen 2027 zuiver moet zijn. De “rioleringsgraad” in Vlaanderen ligt nu op 87 procent. 

 

Wachtbekken regenwater

Het wachtbekken aan de Lennikse sporthal werd door het Agentschap Wegen en Verkeer aangelegd om het regenwater, afkomstig van de gewestweg, te bufferen. Na herhaalde overstromingen in Gaasbeek vatte de Provincie, als beheerder van de Molenbeek, een plan op om het wachtbekken te vergroten en aan te sluiten op de beek. Maar die plannen zijn uitgesteld omdat het water van de Molenbeek nog steeds te vervuild is en omdat er nog steeds rioolwater in het wachtbekken loopt.

In een ander deel van de beek, dat vanaf Diepenbroek naar de Molenbeek loopt, zwemmen er al enkele jaren stekelbaarsjes, na de aanleg van de grote collector.

Even verderop loopt een zwarte smurrie rioolwater in diezelfde Molenbeek. Hoe komt het dat er, ondanks de grootschalige collectorwerken van 10 jaar geleden, er nog steeds zo veel 'puur' rioolwater in de Molenbeek loopt? Filip Kempenaers, het waarnemend diensthoofd Grondgebiedszaken, probeert daarop een antwoord te geven.

Waterkwaliteit in de Molenbeek tussen Lennik en Gaasbeek

Tussen de Molenbeek en Gaasbeek ontbrak een stukje collector waardoor het rioolwater van de grootste delen van Sint-Kwintens en Sint-Martens ongezuiverd in de Molenbeek bleef lopen.

“Dit probleem is gerelateerd aan het Aquafin-project “Collector Slagvijverbeek fase 2”, dat op zich onderdeel is van een reeks projecten in het kader van de volledige sanering van de Zuunbeekvallei.  Ook Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw vallen binnen dit projectgebied. Dit project heeft ernstige vertraging opgelopen, met name omwille van MER-problematiek en grondinnames.  Het project “Collector Slagvijverbeek fase 2” is intussen zo goed als voltooid. De herstellingswerken aan één van de collector-strengen werden recent afgerond en het pompstation is intussen ook aangesloten. Aquafin plant de opstart van het pompstation in het voorjaar van 2021. Van zodra dit pompstation operationeel is, moet de waterkwaliteit van de Molenbeek er sterk op vooruit gaan”, zegt Filip Kempenaers.  Volgens projectmanager Steven De Greef van Aquafin zal het pompstation half januari opgestart worden om dan 30 dagen proef te draaien. Pas dan wordt de werf voorlopig opgeleverd. Als het pompstation in werking treedt zal de gemeente na een tijd veel beter scoren in de zuiverheidsgraad van de waterlopen, omdat het rioolwater van, naar verluidt 3.600 inwoners, dan ook effectief wordt afgeleid richting waterzuiveringsstation in Sint-Pieters-Leeuw. Het zal ook  een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van het water van de Zuunbeek, in die gemeente. Daar brak al meermaals botulisme uit.

Rioolwaterlozing in en naast wachtbekken Algoetstraat

“De riolering in sommige straten en van een aantal woningen/gebouwen werden tot op heden nog niet afgekoppeld (vuil water gescheiden van afvalwater), waardoor nog afvalwater geloosd wordt in het wachtbekken.  Een aantal probleemgevallen is ons bekend, maar wellicht zijn er ook nog een aantal afvalwaterlozingen waarvan wij niet op de hoogte zijn.  Het probleem is dus gekend, maar nog niet volledig in kaart gebracht.  In samenspraak met Fluvius (vanaf 01/01/2021 rioolbeheerder van de gemeentelijk rioleringsstelsel in Lennik) zal bekeken worden in welke mate hier in de loop van de huidige legislatuur nog een oplossing voor geboden kan worden. Dit wordt mee opgenomen tijdens de overlegmomenten die wij op regelmatige basis hebben met Fluvius”, gaat Filip Kempenaers verder.

Olmenpark

Een ander rioleringsproject dat al jaren aanmoddert is dat van de verbinding van het Olmenpark met de reeds jaren aangelegde collector in Dilbeek. Frustrerend is hierbij het vuile water dat nog steeds langs de watermolen van Pede loopt. "De eerste plannen werden hiervoor al in 1999 gemaakt maar er kwam veel tegenkanting van bewoners. Ook hier moeten we rekening houden met de hoge milieuwaarden van de terreinen. We hebben voor het pompstation, dat eerst bij de woonwijk was gepland, een andere plaats voorzien. Op een infomoment ter plaatse hadden we de indruk dat het voorstel werd gedragen door de aanwezigen en het plan is goedgekeurd door de Vlaamse Milieumaatschapij. Toch dienden een aantal bewoners nog bezwaar in met als gevolg dat er een procedure loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We willen desondanks verder met dit project en zijn nu de ingestuurde offertes van aannemers aan het bestuderen. We hopen na het bouwverlof te kunnen starten. Mocht er een negatieve uitspraak komen, moeten we weer op zoek naar een ander tracé", zegt projectmanager Steven De Greef van Aquafin. Intussen zijn er al een aantal aanpassingen gebeurd aan de leidingen van een aantal nutsmaatschappijen.

Hunsel - Tuitenberg

De gemeente wil ook de riolering in het gebied 'Hunsel-Tuitenberg' prioritair behandelen. "Dat project in samenwerking met Fluvius bevindt zich in de ontwerpfase. In februari of maart zal er meer duidelijkheid zijn over zaken als grondinnames, enz. Daarnaast zitten er nog een aantal andere projecten in de pipeline", aldus Filip Kempenaers.

Plotse grote verbetering in zuiverheid beekwater

Het in werkingstellen van het pompstation langs de Molenbeek zal een zeer groot positief effect hebben op de zuiveringsgraad van Lennik. "Dan gaat Lennik van <20% naar iets meer dan 50% zuiveringsgraad. De reden hiervoor is dat er, vanaf dan, vuil water van zo’n 3600 IE (inwoners equivalenten) extra zal worden gezuiverd in een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Maar nog beter nieuws, dat dit vuile water van 3600 IE, vanaf dan, niet langer meer geloosd zal worden in de beek.

De andere projecten in Lennik zoals dat van de Schapenstraat, Neerpedebeek fase 3 (= Olmenpark), Hunselberg, Neerbuzingen, enz, zijn iets minder spectaculair.Zij zullen telkens voor ongeveer 5% verbetering zorgen", aldus Steven De Greef van Aquafin. Er is dus nog veel werk aan de waterwinkel.

Fluvius

De inwoners van Lennik hebben vanaf 1 januari één centraal aanspreekpunt voor alle vragen rond de distributie van elektriciteit, aardgas en nu ook riolering. Ze kunnen terecht op de website (http://www.fluvius.be) van Fluvius, een afspraak maken met één van de klantenkantoren of Fluvius contacteren via 078 35 35 34.

Zie ook:

Omleiding

Gaasbeek

Processie van Echternach

Diepenbroekstraat

2 nieuwe collectorwerken

wachtbekken provincie

MER

Wachtbekken niet voor morgen

Wachtbekken 2018?


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?