Lenniks wachtbekken is nog niet voor morgen

ENNIK – De provincie Vlaams-Brabant wil een groter bufferbekken aanleggen maar wacht op een antwoord van de gemeente Lennik, die moet zorgen voor compensatie van het verlies aan natuur.

Velen vragen zich af waarom het wachtbekken naast de Lennikse sporthal nog niet is aangepast zodat het water van de Molenbeek vlot kan worden opvangen. Nu moet de brandweer manueel tussen komen om te beletten dat het lager gelegen Gaasbeek zou onderlopen.

We vroegen aan de provincie Vlaams-Brabant waar het schoentje knelt en kregen het onderstaande antwoord.

“Op voorstel van de gemeente Lennik heeft de provincie Vlaams-Brabant na de overstromingen van augustus 2011 de mogelijkheid onderzocht om ter hoogte van de Algoetstraat in Lennik bijkomende buffering te creëren op de Molenbeek. De resultaten van dit onderzoek heeft de provincie uitgewerkt in ontwerpplannen. Op 23 april 2013 keurde de provincie­raad dit ontwerp goed, met een geraamde kostprijs van 150.000 euro, ten laste van de provinciebegroting.”

Milieueffectenrapport

“Omdat het terrein, waarop de werken moeten uitgevoerd worden, in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ligt, is het project MER-plichtig (MER = Milieu-EffectenRapport ). Voor de inrichting van overstromingsgebieden kan een ontheffing van de MER-plicht verleend worden. Daarom gaf de provincie de opdracht een MER-ontheffingsdossier op te maken.

In zijn advies bij de aanvraag tot MER-ontheffing vermeldt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat dit project, na de eerdere bouw van het regenwaterbufferbekken door het Agent­schap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant op hetzelfde perceel, de verdere ontwikkeling van dit VEN-gebied nagenoeg onmogelijk maakt.

Daarom legt het Agent­schap voor Natuur en Bos als voorwaarde op dat de gemeente Lennik het verlies aan VEN-gebied zou compenseren elders in de gemeente en bijkomende maatregelen zou nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Begin dit jaar informeerde de provincie bij de gemeente naar de stand van zaken. Zodra de MER-ontheffing verleend is, vraagt de provincie een stedenbouwkundige vergunning aan, en organiseert zij een aanbesteding. De vereiste middelen zijn in de meerjarenplanning ingeschreven.

Dus de provincie moet wachten op een reactie van de gemeente i.v.m. de compensatie vooraleer er verdere stappen kunnen gezet worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?