Raad van State gooit Gooikse ruilverkaveling in de prullenmand

De Raad van State heeft vandaag het besluit vernietigd van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 17 juli 2019 dat de ruilverkaveling Gooik nuttig verklaart, dat het kavelplan ervan vaststelt en dat het ruilverkavelingsplan ervan goedkeurt. De vernietiging komt er op vraag van de vzw Natuurpunt en betekent de doodsteek voor de grootste ruilverkaveling in Vlaanderen.

Het totale project werd in 2019 geraamd op 16,9 miljoen Euro, inclusief BTW. Daar zou een Vlaamse subsidie tegenover staan van 12,7 miljoen Euro.

De Raad van State stelt in zijn voormeld arrest niet overtuigd te zijn van de wetenschappelijke deugdelijkheid van de beoordeling van de stikstofimpact van de ruilverkaveling Gooik. Verder stelt de Raad vast dat het ruilverkavelingsplan onder meer voorziet in de aanleg van nieuwe wegen, een parking en een uitkijktoren in de speciale beschermingszone Kesterheide. Bij de beoordeling van deze ingrepen mocht geen rekening gehouden worden met het onzekere gevolg van vrijblijvende aanbevelingen.

Achterhaalde lokale dorps- en machtspolitiek

Alwin Loeckx van Natuurpunt Pajottenland is heel tevreden met het vernietigingsarrest.  “De Raad van State heeft het verzoek van Natuurpunt tot vernietiging van de ruilverkaveling in Gooik ingewilligd (verzoek ingediend in oktober 2019). We zijn uiteraard heel blij, met veel dank aan onze lokale geëngageerde vrijwilligers, de professionele omkadering vanuit Natuurpunt en de sterke pleidooien van onze advocaten. En uiteraard al onze leden, zonder hun steun was niets mogelijk."

"De ruilverkaveling was van in het begin een slecht idee dat men politiek wilde doorduwen. Dit betekende dat 3000 hectare landbouwpercelen binnen Gooik herschikt zouden worden. Grotere percelen voor meer intensieve, monotone en grootschaligere landbouw en minder plaats voor natuur in het landschap. Natuurpunt kantte zich tegen het dossier, maar ook heel wat landbouwers, inwoners, adviesraden en lokale politieke partijen."

"Hopelijk werkt dit vernietigingsarrest louterend en kunnen we eindelijk samen opbouwend werk maken van goede projecten voor duurzame natuur, landbouw en landschap in Gooik en het Pajottenland. Er is geen ruilverkaveling nodig om in te zetten op meer bos, erosiemaatregelen, buurtnatuur, waterbuffering in het landschap en tal van andere acties waar Gooik nood aan heeft", aldus Natuurpunt.

Stikstof

Hendrik Schoukens is advocaat van Natuurpunt in deze zaak. “Een van onze argumenten was dat er niet gewerkt wordt naar kleinschaliger landbouw. Maar het is vooral de stikstofproblematiek die de doorslag gaf. In het effectenonderzoek werd geen uitspraak gedaan over de stikstofproblemen en werd er eenvoudig verwezen naar nieuwe regels die in de maak waren. Maar je kan gewoon niet doorverwijzen naar regelgeving die nog onzeker is. De RVS vindt dat dit aspect had moeten onderzocht worden omdat het om een landbouw gaat die zeker invloed heeft op het milieu. Dit brengt mee dat, als men een ruilverkaveling wil, de hele procedure van in het begin moet herbegonnen worden.”

Schoukens herinnert er aan dat er ook Gooikse landbouwers zijn die zich verzetten tegen deze ruilverkaveling.

Aangekochte gronden

De Vlaamse Landmaatschappij kocht in functie van de Ruilverkaveling al vele hectaren gronden aan. “Ik weet niet op welke basis deze gronden werden aangekocht maar alles wat verder bouwt op basis van de ‘Nuttigverklaring’ wordt nu op de helling gezet. De VLM zal nu moeten bekijken wat er met die gronden moet gebeuren. Eigenlijk is het niet verstandig om te bouwen of gronden aan te kopen als er nog procedures moeten uitgesproken worden”, aldus Schoukens.

10 miljoen Euro

Burgemeester Michel Doomst eindigt zijn jarenlange loopbaan zonder de realisatie van de Ruilverkaveling die hij steeds sterk heeft verdedigd. “We moeten eerst het arrest grondig bestuderen. Ik blijf er bij dat het een heel nobel plan was dat veel problemen in de open ruimte zou oplossen en dat met 10 miljoen Euro. Er zat 12 hectaren te realiseren bos in, een verbetering van verbindingswegen, het aanpakken van erosieproblemen waar we de jongste jaren veel meer mee geconfronteerd worden”, zegt Doomst.

“Ik begrijp wel dat er ook argumenten tegen zijn, maar blijf erbij dat het aan Gooik veel kansen geeft. We moeten het nu weer opnemen en kijken hoe we concreet iets kunnen doen aan de problemen die door het Ruilverkavelingsplan zouden worden aangepakt. Waar ga je anders het geld halen? Ik blijf erbij dat het een goede basis is. Er wordt nu een juridisch spel gespeeld maar het gaat veel meer om wat je er mee doet op het terrein”, aldus Doomst.

Zie ook:

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/minister-wacht-beslissing-rvs-af-ivm-ruilverkaveling/47660

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/aftredend-minister-geeft-groen-licht-voor-ruilverkaveling-gooik/39918

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/natuurpunt-vraagt-vernietiging-van-ruilverkaveling-gooik/40984

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/de-bruegeltoren-valt-om-wanneer-volgt-de-ruilverkaveling/45510

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gooikse-oppositie-geeft-527-bezwaarschriften-af-tegen-ruilverkaveling/37069

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/ook-vlaamse-parlementairen-stellen-ruilverkaveling-gooik-in-vraag/38461

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/gooikse-landbouwers-zien-ruilverkaveling-niet-zitten/38437

 

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?