Natuurpunt vraagt vernietiging van ruilverkaveling Gooik

Natuurpunt vzw heeft een uitgebreid verzoekschrift ingediend bij de Raad van State voor de vernietiging van de geplande ruilverkaveling in Gooik. De nuttigheidsverklaring van de ruilverkaveling in Gooik was een van de laatste beleidsdaden van toen ontslagnemend minister in lopende zaken Koen Van den Heuvel. Dit wordt nu dus formeel juridisch aangevochten. Ook een aantal landbouwers uit Gooik en privé personen hebben onafhankelijk van Natuurpunt een vernietigingsverzoek ingediend bij de Raad van State.

Omstreden dossier

Het ruilverkavelingsproject in Gooik is een dossier dat al vele jaren omstreden is. Het zou de grootste ruilverkaveling ooit moeten worden in Vlaanderen, bijna 3000 hectare, in het fragiel en kleinschalig landschap van het Pajottenland. Dit Bruegel-landschap is een eeuwenoud samenspel van landbouw en natuur. Hagen, knotbomen, poelen… geven ons landschap vandaag het karakter en de natuurwaarde waar iedereen van geniet. De ruilverkaveling zet dit onder druk en kiest voor scheiding tussen natuur en landbouw in plaats van samenwerking. Ook landbouw kan enkel duurzaam zijn in een functionerend ecosysteem met voldoende bestuivers, gezonde bodems en biodiversiteit.

Fundamentele bezwaren

Het omstandig gemotiveerde vernietigingsverzoek van Natuurpunt telt 81 bladzijden en werkt een aantal argumenten uit: gebrekkig onderzoek naar alternatieven en de onderschatting van de negatieve impact op basiskwaliteit natuur en landschap en Europees beschermde natuur (o.a. door ingrepen op de waterhuishouding, toegenomen ontsluiting met beton- en verharde wegen, toename van de erosie door de schaalvergroting met verdwijning van perceelsranden en landschapselementen, inspoeling in de natuurgebieden en landschapselementen,  stikstof, achteruitgang akkervogels…). Deze ingrepen in het kader van de ruilverkaveling zouden ongetwijfeld een vermindering van ecosysteemdiensten en de belevingswaarde van dit waardevolle kleinschalige landschap betekenen.

“Er is ook een totaal gebrek aan afdwingbare garanties met betrekking tot de effectieve realisatie van een robuuste natuurlijke structuur en van  alle andere in het structuurplan opgenomen natuur- en landschapsmaatregelen en de duurzame instandhouding en het  onderhoud achteraf.”

Gooik en het Pajottenland verdienen beter

“Deze ruilverkaveling is volgens Natuurpunt dus absoluut geen geschikt instrument om de discussie over de toekomst van het landschap in Gooik te voeren. Op weinig plaatsen in Vlaanderen komen landschap, landbouw, natuur, geschiedenis, erfgoed, recreatie en identiteit elkaar zo nabij als hier. Het is een onverantwoord risico voor natuur en landbouw om op zulke grote schaal met ruilverkaveling in te grijpen in het landschap van Bruegel.”

“De ruilverkaveling wordt niet enkel afgewezen door Natuurpunt, maar ook door het merendeel van de boeren uit Gooik (die hierover een petitie naar de minister stuurden), zowat 1000 burgers die bezwaar indienden, negatieve adviezen van milieuraad, cultuurraad, trage wegen... Het koppig doorduwen van de ruilverkaveling - zonder draagvlak - is dus een jammerlijk gemiste kans om voor noodzakelijke samenwerking te kiezen.”

Nood aan samenwerking

 Natuurpunt vraagt vernietiging van dit grootschalige project, zodat nadien in overleg met alle partijen een kleinschaliger project kan worden uitgewerkt waarbij landbouw en natuur elkaar versterken.

Bron: Natuurpunt vzw


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?