Aftredend minister geeft groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de ruilverkaveling Gooik goedgekeurd door de ondertekening van de nuttigverklaring van het project. Tegen het ruilverkavelingsproject kwam er nog onlangs van een grote groep Gooikse landbouwers.

Het project is 2897 hectare groot en ligt midden in het Pajottenland. “In het gebied zijn verschillende functies nauw met elkaar verweven. Het grootste deel van het gebied zijn akkers en weiden die worden bewerkt door landbouwers. Daartussen zijn er belangrijke natuur- en landschapswaarden, onder andere in de talloze valleien en zijvalleien, die veel fietsers, wandelaars en ruiters aantrekken. Daarnaast wonen er heel wat mensen verspreid in het gebied en zijn er interessante cultuurhistorische erfgoedrelicten terug te vinden. De ruilverkaveling Gooik kijkt op een integrale manier naar die functies en kan een voorbeeld zijn voor andere openruimtegebieden in Vlaanderen. Het project moet een antwoord bieden op een aantal belangrijke openruimtevragen van morgen”, zegt  Zeger Jespers, projectleider Vlaamse Landmaatschappij

Landbouw

“De landbouw, die ook de drager is van het mooie landschap in het Pajottenland, zal door het project rendabeler en duurzamer kunnen worden. Meer efficiëntie wordt mogelijk door onder andere het hergroeperen van gronden, dichter bij de boerderijen en door het voorzien van betere landbouwwegen. De landbouw wordt duurzamer door bijvoorbeeld de aanleg van erosiebuffers die vruchtbare grond beter vasthouden op de akkers en door het voorzien van mogelijkheden voor landbouwers om gezuiverd afvalwater te ‘tanken’ aan de uitgang van de waterzuiveringssystemen. Door trage wegen en bufferstroken tussen  akkers en weides en de beek te leggen moet ook de waterkwaliteit in Gooik verbeteren.”

Klimaat

“Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regens afgewisseld met langere periodes van droogte, voorziet de ruilverkaveling in het gebied 52 hectare overstromings- en infiltratiegebied. Daar krijgt het overtollige water de kans om in de bodem te sijpelen en de grondwaterlagen aan te vullen. Die maatregel beperkt de kans op overstromingen van woongebieden stroomafwaarts. De belangrijke natuurparels Kesterheide / Lombergveld en Neigembos worden versterkt en via de valleien met elkaar verbonden voor dieren en planten.

Erfgoed

“Op twee belangrijke Romeinse archeologische sites worden de maatregelen getroffen om de erfgoedschatten te kunnen bewaren voor het nageslacht.”

Natuur en landschap

“80 hectare bijkomende natuur en een ecotunnel tussen Kesterheide en Lombergveld moeten een antwoord bieden op de achteruitgang van de biodiversiteit. 60 kilometer hagen en houtkanten en een forse subsidie voor de aanplant van hoogstamboomgaarden zullen het landschap opnieuw de grandeur geven van vroeger. Er komen veilige fietspaden tussen de woonkernen en voor de wandelaars wordt bijna 40 kilometer aan nieuwe wandelwegen aangelegd. Er komt een uitkijktoren op de Kesterheide en een veilige wandelbrug over de Ninoofsesteenweg.”

Financiering

Het Vlaams Gewest investeert fors in het project. Aan het project hangt een kostenplaatje van ongeveer 19,4 miljoen euro, waarvan het Vlaamse Gewest ongeveer 13 miljoen bekostigt. De rest van het bedrag wordt verdeeld over de gemeente, de provincie en de eigenaars van landbouwgronden.

Protest

Alwin Loeckx van Groen Pajottenland is verontwaardigd."Minister in lopende zaken keurt in zijn laatste dagen grootschalige en gedwongen ruilverkaveling Gooik goed. En dit in volle komkommertijd terwijl politiek stil ligt. Hiermee gaat men dus schaamteloos in tegen merendeel van de boeren uit Gooik (die ook grootste deel van landbouwgrond bewerken), 1000 burgers die bezwaar indienden, negatieve adviezen van milieuraad, cultuurraad, trage wegen... en alle Gooikse politieke partijen (op CD&V na). Zo jammer, want een gemiste kans om voor noodzakelijke samenwerking te kiezen."

"Dit koppig doorduwen met de ruilverkaveling in Gooik is onzinnig, gezien het totale gebrek aan draagvlak (ook bij landbouwers). Landbouw en natuur zijn nochtans partners om het Pajottenland op de kaart te zetten als duurzame landbouwregio op een steenworp van de Europese hoofdstad."

"Het is tijd om in Gooik samen een ander, kleinschaliger maar haalbaar plan uit te werken. Ons voorstel: onder externe begeleiding werken aan een 'Akkoord van Paddenbroek' vanuit gemeente, VLM, landbouwers, verenigingen (natuur, trage wegen...) in nauw overleg met adviesraden, inwoners en alle lokale partijen en op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Even een stap achteruitzetten dus, om samen tot een veel beter en breed gedragen resultaat te komen als alternatief voor gedwongen ruilverkaveling: land- en natuurinrichting, plattelandsproject...?"

"Geen verdeel-en-heerspolitiek, maar de discussie ten gronde durven voeren met echte oplossingen voor landbouw en natuur in ons mooie Bruegel-landschap. Op die manier kan al het werk dat al in voorbereiding van een ruilverkaveling gestoken is toch nog tot een positief resultaat leiden. Er vallen ook verbanden te leggen met het project rond duurzame energie en landschap dat momenteel opstart in de regio. Wie weet... Gooik als model voor het Pajottenland en Vlaanderen? Een écht land van Bruegel!", aldus Loeckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?