Pepingen verkoopt Zagerij

Tijdens de gemeenteraad van december 2019 stelde het College van Burgemeester en Schepenen de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 voor. De meerderheid keurde het meerjarenplan goed.

Burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger Pepingen) licht toe: “Het meerjarenplan zet de visie voor de gemeente van de komende jaren uit en omvat onder andere een strategische en financiële nota. Het is een belangrijk document voor de gemeente waar de voltallige ploeg hard aan heeft gewerkt de laatste maanden. We zijn dan ook zeer tevreden met het resultaat en zijn overtuigd van de positieve impact die onze keuzes zullen hebben op onze prachtige gemeente. Belangrijk detail: we investeren zónder belastingverhoging. We voelen ons bovendien gesterkt door de positieve reacties die we van de adviesraden meekregen op de inhoud van het meerjarenplan”.

Investeringen in dienstverlening en infrastructuur

De LVB bestuursploeg kiest ervoor om resoluut in te zetten op een betere dienstverlening voor de inwoners van Pepingen. “In de eerste plaats zetten we in op een doorgedreven digitalisering van onze diensten”, aldus nog burgemeester Timmermans. “We gaan investeren in gebruiksvriendelijke en laagdrempelige soft- en hardware waarmee burgers in contact kunnen treden met de overheid en die het administratieve werk van onze diensten moeten vergemakkelijken. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe website en een smartphone app. Voor de inwoners die analoog contact verkiezen, plannen we moderniseringswerken in het gemeentehuis in Pepingen waar in de toekomst ook het OCMW zal gehuisvest zijn. Het gemeentehuis moet een toegankelijke plek worden waar iedereen terecht kan met allerhande vragen en problemen. Ook de bibliotheek en aanpalende polyvalente zaal zullen gerenoveerd en gemoderniseerd worden om de dienstverlening optimaal te verbeteren.”

Verkoop zagerij

“Om deze investeringen te bekostigen, zal de veelbesproken Zagerij in het centrum van Pepingen worden verkocht. De investeringen die nodig zijn om van dit pand een functionele ruimte te maken, zijn simpelweg te duur. We durven in dit dossier moeilijke en harde keuzes maken met het oog op een (financieel) gezonde en duurzame toekomst van Pepingen. Het project van sociale woningbouw achter de zagerij wordt licht aangepast en zal vorm krijgen in het zogenaamde project De Kam, waar 18 wooneenheden worden voorzien. Daarbij hebben we vooral aandacht voor de sociale mix en zetten we blijvend in op betaalbaar én kwaliteitsvol wonen. ”.

Extra inspanningen voor het klimaat en onze verenigingen

“Aangezien steeds meer verenigingen het daglicht zien en erkend worden, heeft het bestuur beslist om voor de volgende legislatuur de subsidies te verhogen met 1.000 euro per jaar voor sport, cultuur en jeugd. Van de abdijkerk in Bellingen willen we – in samenspraak met de Kerkfabriek en onze verenigingen – een volwaardig cultureel centrum maken dat ook als ontmoetingsplek kan fungeren. Ook de andere gemeentelijke zalen zullen blijvende ondersteuning krijgen in hun werking en waar nodig voeren we ook infrastructuurwerken uit. Op die manier willen we de dorpskernen versterken.”

“De gemeente ondertekende het Klimaatengagement Vlaams-Brabant waarmee we ons engageren om te werken aan een doorgedreven klimaatbeleid. Als gemeente willen we uiteraard het goede voorbeeld stellen. Zo namen we eerder al de beslissing om te investeren in zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen. In de toekomst hopen we om nog meer gebouwen te kunnen voorzien van groene energie. We voeren een verjonging van ons wagenpark door en zetten in op elektrische fietsen en wagens, en kijken naar andere vormen van duurzame mobiliteit (mobipunten, deelmobiliteit, mobiliteit op maat, …). Ook voorzien we extra investeringen voor nieuwe fietspaden in onze gemeente. Andere investeringen uit het verleden die we positief konden evalueren, krijgen ook extra ondersteuning. Zo zullen we de biodiversiteit bijvoorbeeld extra ondersteunen door de gemeentekernen van Heikruis en Beert te vergroenen. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld nieuwe investeringen in erosiebestrijding, en extra middelen voor propere beken en waterzuivering in de gemeente.

Zie ook:

Reactie CD&V

Reactie DPV

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?