DVP onthoudt zich bij stemming over meerjarenplanning.

Op de gemeenteraadszitting dd. 27 februari 2019 stelde DVP reeds de vraag welk beleid LVB voor ogen had. Toen werd er door LVB niet op geantwoord. Vandaag 17 december 2019 kennen we eindelijk het antwoord”, zegt DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

Zie ook: meerjarenplan goedgekeurd

De strategische meerjarenplanning 2020-2025 is als beleidsdocument zeer belangrijk. Het geeft immers aan waar we met onze gemeente naartoe willen. De DVP-fractie wenst dan ook , iedereen die meewerkte aan dit lijvig en complex document te bedanken voor het voorbereidende werk.

De DVP-fractie wenst toch drie kritische bemerkingen te maken.

  1. LVB wekt de indruk dat dit plan ambitieus en vernieuwend is terwijl dit in realiteit niet correct is.

1.1. Het strategische meerjarenplanning 2020-2025 spreekt van lenen (meer bepaald 1.700.000 euro gespreid over 5 jaren), het opnieuw maken van studiekosten met renovatiekosten tot gevolg en de verkoop en/of verhuur van onroerend goederen.

 "LVB spreekt in haar SMJP over het verkopen van de schuur van de zagerij, het uitbreiden van het gemeentehuis naar achter toe en het verhuren van het OCWM-gebouw. LVB wenst ook de bibliotheek te behouden in Bellingen en overweegt de medewerkers van de dienst vrije tijd te verhuizen naar de bibliotheek. Dit kan dan wel de visie zijn van LVB maar tot op heden zijn heel wat vragen nog niet beantwoord.

  • Is er wel zekerheid dat een uitbreiding van het huidige gemeentehuis mogelijk is ?
  • Waarom is een zijdelingse uitbreiding niet een mogelijke piste ?
  • Welk bedrag werd er destijds voor de schuur betaald en voor welk bedrag zal LVB dit nu opnieuw op de markt zetten ?
  • Werd er al een nieuwe huisvesting gevonden voor de bestaande kinderopvangen Pinokkio en het Zonnetje ? " aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper

1.2. LVB wenst de CO2-uitstoot tegen 2030 te verlagen met 40%. De vraag die echter kan gesteld worden is of de vorige doelstelling van 20% minder CO2-uitstoot in 2020 al werd bereikt ? M.a.w het is simpel iets te beloven, maar blijkbaar niet zo eenvoudig na te komen.

"Zo lezen we onder andere ook niets over studiekosten ifv het realiseren van parkeerplaatsen voor mindervaliden " aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper

1.3. De investeringen die vermeld worden, zijn niet nieuw maar louter het gevolg van beslissingen genomen reeds jaren geleden. Het wordt dan ook tijd dat ze eindelijk uitgevoerd worden bv het onderwerp verkeersveiligheid / fietspaden zijn een gevolg van gemeenteraadsbeslissingen in 2010 / 2016 en 2017

2.Een autofinanciering van 18.674 euro op het einde van deze legislatuur is bovendien te beperkt en legt mogelijks een hypotheek op de toekomst, zoals door DVP reeds opgemerkt in de gemeenteraadszitting 23 april 2019.

"Vlaanderen voorziet 758.494 euro als investeringsmiddelen voor onze gemeente en roept op om de budgetten te gebruiken voor fietspaden , veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimten. Hoe zal LVB dit geschenk benutten ? " aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper

  1. LVB wekt de indruk dat ze veel belang hechten aan burgerparticipatie en betrokkenheid van adviesraden maar de realiteit is anders

Voor de “denk mee avond” op 15 oktober 2019 werd de bevolking jammer genoeg slechts enkele dagen vooraf uitgenodigd. Er participeerden slechts 24 inwoners en er werden slechts 12 enquêtes digitaal ingediend en 24 analoog. Op een inwonersaantal van 4300 betekent dit slechts 1,4 %.

Voor een partij die burgerparticipatie en betrokkenheid naar eigen zeggen zo belangrijk vindt , is deze LVB-aanpak te betreuren. Op donderdag 12 december 2019 kregen alle adviesraden een gezamenlijke toelichting over het SMJP. De mensen kregen de uitnodiging en beperkte informatie pas twee dagen vooraf in de brievenbus. De adviesraden moesten bovendien nog diezelfde avond 12 december een advies formuleren. Dit getuigt van weinig respect naar al deze vrijwilligers. De gemeenteraadsleden ontvingen de strategische meerjarenplanning op 4 december dus deze adviezen van 12 december konden hierin zelfs niet meer opgenomen worden.

"DVP heeft veel respect voor de burgers die mee nadachten en de adviesraden die meewerkten , maar betreurt dat de inbreng beperkt is en bijgevolg niet representatief is" aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper

SMJP spreekt onder andere over KWZI's en RUP KMO zone als reeds beslist beleid. Terwijl omwonenden, betrokkenen en adviesraden in deze legislatuur nog geen enkele inspraak hierin gekregen hebben.

Vandaag ligt het takenpakket van communicatie grotendeels bij de dienst bevolking/burgerzaken terwijl dit een materie is die de laatste decennia zeer sterk aan belang wint. Een modern gemeentebestuur dient op een hedendaagse, tijdige , correcte en volledige manier te communiceren met haar inwoners. Dit alles maximaal interactief. Komt er een ambtenaar communicatie ?

Besluit:

"Kortom de DVP-fractie mist in de voorliggende strategische meerjarenplanning 2020-2025 politiek met een grote “P”. Bij deze heeft DVP zich onthouden voor dit punt." aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?