Lennikenaar wil dat gemeente mogelijke lekken aan hoge-druk-leidingen Total onderzoekt

Total wil herstellingen uitvoeren aan één of meerdere buizen van de pijplijnen, die chemische producten vervoeren tussen Antwerpen en Feluy. Die buizen, onder hoge druk, lopen onder andere onder het domein  ‘Wivercen’ van Jan Leyssens en Majella Arits in de Grote Vijverselenweg. De man stelt zich ernstige vragen en eist een onafhankelijk bodemonderzoek wegens mogelijke lekken. Volgens de ministers van Landbouw en Leefmilieu moet de gemeente stappen ondernemen.

In februari 2022 kreeg Jan Leyssens de melding dat de buizen moeten geïnspecteerd worden van op de grond. “Daarna kreeg ik een verzoek om mijn eigendom te betreden zodat technici de veiligheid van de pijpleidingen kunnen inspecteren. Ze baseren zich op erfdienstbaarheid, terwijl zij dat nooit hebben bekomen. Waarom wilden ze absoluut leidingen leggen onder een afgesloten domein? Ze willen dus graafwerken doen met machines, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik wil dat er eerst een onafhankelijk bodemonderzoek gebeurt om eventuele bodemverontreiniging na te gaan.”

Jan Leyssens wil dat bodemonderzoek omdat hij vreest dat er lekken zijn ontstaan waardoor de bodem bezoedeld is. Hij schreef daarom Vlaams minister van landbouw Jo Brouns, Vlaams minister van Leefmilieu Demir en de Vlaamse Milieumaatschappij aan met de vraag om actie te ondernemen om mogelijke milieuschade te onderzoeken en voorkomen.

Het kabinet van minister Brouns laat weten niet bevoegd te zijn maar stelt wel dat bij vermoeden van bodemverontreiniging of dreigende verontreiniging, dit zo snel mogelijk moet gemeld worden aan de gemeentelijke milieuambtenaar, die onmiddellijke acties kan bevelen zoals een (oriënterend) bodemonderzoek. Op dat moment kan ook OVAM betrokken worden.

Het kabinet van Zuhal Demir laat weten dat het transport van aardolieproducten via pijpleidingen volgens het bodemdecreet en VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering) niet beschouwd wordt als een activiteit die onderhevig is aan een periodieke onderzoeksplicht in het kader van een oriënterend bodemonderzoek. Maar als er een lek zou optreden in deze pijpleidingen moet OVAM gewaarschuwd worden door een bevoegde instantie, zoals het lokaal bestuur, politie, brandweer, enz, die de nodige vaststellingen doen en die overmaken aan OVAM.

Jan Leyssens is er sterk van overtuigd dat er meer aan de hand is als Total op zijn domein graafwerken wil uitvoeren. Langs de Rosweg werd er onlangs ook al een herstelling uitgevoerd aan één van de pijpleidingen. Hij vreest voor lekken en bodemverontreiniging en vraagt daarom dat de gemeente op treedt en het nodige doet. Hij stuurde daarover op 2 augustus 2022 een mail naar schepen van omgeving en leefmilieu Hendrik Schoukens.

Leyssens wil de zo de vele aangelanden en eigenaars van woningen en gronden langs het parcours bewust maken van mogelijke ernstige gevaren.

De Lennikse schepen van leefmilieu Hendrik Schoukens antwoordt: 'Ik heb deze mail inderdaad ontvangen, weliswaar zonder de ondertussen binnengekomen antwoorden van de Vlaamse administratie. Sta me toe te verduidelijken dat eventuele milieuschade ten gevolge van de exploitatie van dergelijke grootschalige installaties uiteraard in eerste orde een gewestelijke bevoegdheid betreft. Grootschalige cases van aardolieverontreiniging vallen binnen de scope van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), net zoals de OVAM op heden de leidende actor is bij de remediëring van zware gevallen van PFOS-verontreiniging. Als er meldingen zijn van milieuschade of bodemverontreiniging, of belangrijke aanwijzingen hiertoe, kan de gemeente inderdaad evenzeer de nodige vaststellingen doen en vragen aan OVAM of andere bevoegde gewestelijke instanties vragen om eventueel de nodige aanmaningen te versturen inzake het herstel van de mogelijke milieu- of bodemschade. Tot op heden hebben wij zulke concrete aanwijzingen niet ontvangen. We kunnen uiteraard geen handhavingsbeleid voeren op basis van loutere vermoedens, nu dit de gemeentelijke diensten zou overbelasten. We hebben minstens een begin van bewijs van concrete milieuschade nodig. Zo dat voorligt, kunnen wij de nodige stappen ondernemen. Bij toekomstige vergunningsaanvragen, eventueel nodig voor de vermelde herstelwerken, zullen wij niet nalaten in onze adviezen te onderstrepen dat voldoende aandacht dient te gaan naar de vrijwaring van de integriteit van de ecosystemen die doorboord worden door de betrokken leidingen.”

Jan Leyssens begrijpt deze stellingname niet en benadrukt dat hier het voorzorgprincipe moeten toegepast worden.

 Zie ook:

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/wat-is-er-aan-de-hand-met-de-pijplijnen-van-total/51959

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/total-verplicht-tuinbouwers-hun-serre-af-te-breken/52230

https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/bijzondere-voorzorgen-bij-aanleg-aquafinbuizen-aan-total-leidingen/52102

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?