Groen fluit aanvraag tweede terrein van KV Kester-Gooik terug

Voetbalclub KV Kester-Gooik heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een bijkomend veld in kunstgras naast haar reeds bestaande kunstgrasveld in Strijland. Groen Gooik stelt vast dat de uitbreiding in landbouwgebied zal liggen en ging in gesprek met de club.

“Vanuit Groen Gooik stellen we vast dit bijkomende veld voorzien wordt op een perceel dat aangekocht werd door VLM in het kader van het ruilverkavelingsproject en gelegen is in agrarisch gebied. Qua huidige bestemming is het in principe dus onmogelijk om hier een recreatieve infrastructuur te voorzien”, stellen Els Van der Hoeven en Alwin Loeckx van Groen Gooik.

“Groen Gooik heeft waardering voor de mooie sportieve en sociale doelstellingen van KV Kester-Gooik en haar vele vrijwilligers, maar de wettelijke regels gelden voor iedereen en dus ook voor koning voetbal. Als dit nieuwe terrein vergund zou worden door de gemeente, zou volledig voorbijgegaan worden aan de gewestplanbestemming en de zorg voor een goede ruimtelijke ordening. We begrijpen dat dit geen populair standpunt is, maar correcte procedures zijn de enige bescherming die ons landschap heeft tegen verdere verrommeling en steeds bijkomende verharding”, gaan Van der Hoeven en Loeckx verder.

In de bouwaanvraag wordt geargumenteerd dat niettegenstaande het nieuwe veld in agrarisch gebied gelegen is, deze aanvraag door de reeds aanwezige sportinfrastructuur functioneel inpasbaar in zijn omgeving. “Dat is een heel vreemde redenering, want op die manier laat men alle bescherming van de open ruimte los. Wat houdt iemand dan tegen om een woning te bouwen op landbouwgrond, want ook dan kan geargumenteerd worden dat dit ‘functioneel inpasbaar’ is”, vinden Van der Hoeven en Loeckx

Groen Gooik heef formeel bezwaar ingediend tegen de omgevingsaanvraag. “Het lijkt ons aan te raden dat de huidige aanvraag ingetrokken wordt. Sowieso dient men voor de beoogde bestemmingswijziging in eerste instantie een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek”.

Eerder stelde Groen voor om in dit gebied, op de percelen van VLM en de percelen naast sporthal De Koornmolen, een Sportbos aan te planten. Dat nieuwe bos kan gebruikt worden door sporters en maakt een veilige fietsverbinding mogelijk. “We hebben eerder ook al het voorstel gelanceerd om in centrum Gooik een ‘Magisch Lindebos’ aan te planten, o.a. op terreinen van KV Kester-Gooik die daar buiten dienst gesteld worden. Het lijkt ons een positieve aanpak om dit samen met de gemeente, KV Kester-Gooik en andere partners te kunnen realiseren”, aldus Van der Hoeven en Loeckx.

Overleg

Groen en het bestuur van Voetbalclub KV Kester-Gooik hebben intussen samen gezeten. "KV Kester-Gooik heeft kennis genomen van het standpunt van Groen, maar wil inhoudelijk in dit dossier niet reageren zolang het openbaar onderzoek lopende is. De club respecteert eenieders standpunt en mening, van wie die ook zijn. Zo was er op 20 januari al een constructieve vergadering met Groen waarbij de veel bredere visie rond het project werd toegelicht en de correct gevolgde procedure werd verduidelijkt. Dat gesprek sluit aan bij de open dialoog die KV Kester-Gooik voert en wil blijven voeren met alle belanghebbenden”, aldus voorzitter Pascal Vercammen van KVKG.

Schepen van sport Gunther De Wilde reageert .

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?