Omgevingsvergunning bouwproject Krommestraat opnieuw vernietigd

De Raad van Vergunningsbetwistingen stuurt het bouwdossier van de smalle Krommestraat, voor de tweede keer, terug naar de provinciale deputatie omdat die het probleem van het aantal parkeerplaatsen en drukte onvoldoende grondig heeft beoordeeld om uit te maken of die verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening.

In 2017 deed een Gooikse projectontwikkelaar bij de gemeente een aanvraag voor 29 woongelegenheden in de Krommestraat. Deze aanvraag werd plots ingetrokken en gewijzigd naar 16 woongelegenheden met 13 gelijkvloerse ruimtes voor vrije beroepen zonder noemenswaardige wijzigingen aan het bouwplan.

De gemeente verleende op 23-01-2018 een vergunning die door de provincie bevestigd werd op 14-06-2018, ondanks een beroep van de buren. De Raad van Vergunningsbetwistingen gaf de buren echter wel gelijk en vernietigde de vergunning op 16-05-2020. De provincie moest daarom een gemotiveerde nieuwe beslissing nemen waarin onder meer moest geantwoord worden op de bezwaren van haar eigen Provinciaal Omgevingsambtenaar. De administratieve beroepsprocedure wordt hernomen. In haar verslag van 30 oktober 2020 adviseert de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar om geen vergunning te verlenen. Andersluidend op dit verslag beslist de provincie op 3-12-2020 om toch opnieuw een stedenbouwkundige vergunning af te geven. Drie buren gingen opnieuw in beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

‘Kort door de bocht’ van de Krommestraat

De Raad van Vergunningsbetwistingen stelt vast dat de provincie zeer kort door de bocht gaat als het over het aantal parkeerplaatsen gaat. Uit het arrest: “De verwerende partij (nvdr: de provincie) komt in de bestreden beslissing tot de, correcte, vaststelling dat de aanvraag 8 bovengrondse parkeerplaatsen voor de bezoekers inhoudt, waarvan één voor de bezoekers van de woningen/appartementen en 7 voor het cliënteel van de vrije beroepen. Ze treedt het bezwaar van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar bij dat het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers ‘niet heel realistisch’ is en dat de inschatting van een bezoeker per avond voor de 16 woongelegenheden "vragen op(roept)". Het (gedeeld) gebruik van de parkeerplaatsen bestemd voor het cliënteel van de vrije beroepen wordt als oplossing van de hand gewezen.”

“Daaruit blijkt dat de verwerende partij acht parkeerplaatsen voor de bezoekers (woonentiteiten en vrije beroepen) onvoldoende vindt. In zoverre de verzoekende partijen zich beroepen op het advies van de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar, werpt de tussenkomende partij hen dus ten onrechte tegen dat het advies in de loop van de vergunningsprocedure "uitvoerig ontkracht" werd. Het advies werd alvast niet "ontkracht" in zoverre het oordeelt dat de mobiliteitstoets van de aanvraag getuigt van een onderschatting van de nodige parkeercapaciteit ten behoeve van de bezoekers van de woongelegenheden en het cliënteel van de vrije beroepen. Het oordeel dat de mobiliteitstoets daarvan een optimistische, te lage inschatting maakt, is niet alleen door de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar maar ook door de verwerende partij bijgevallen.”

“De verwerende partij ziet zich bovendien verplicht om dat te geringe aantal te halveren omdat de aangevraagde inplanting van vier parkeerplaatsen langs de Krommestraat onaanvaardbaar is. Kritiekloos neemt de verwerende partij van de tussenkomende partij aan dat het met zoveel woorden erkende probleem van "onvoldoende parkeermogelijkheden op het eigen terrein"  opgelost is met het verplicht stellen van drie deelwagens in de garage waardoor er een "buffer" van 12 parkeerplaatsen vrijkomt ten behoeve van de werknemers of bezoekers van de ruimtes voor vrije beroepen. De besluitvorming over de vergunningverlening moet op gedegen, kritisch onderzoek berusten, niet op voetstootse aannames.”

“In diezelfde lijn, overigens, overweegt de verwerende partij dat het volgens de tussenkomende partij (bouwpromotor) vooral gaat over invullingen met "weinig dynamiek", dat "een groot deel van de werknemers of bezoekers te voet of met de fiets komen", of nog dat "de kans reëel is dat één of meerdere vrije beroepers een appartement in dit project kopen". Terecht hekelen de verzoekende partijen dat de verwerende partij, zoals in de vernietigde beslissing, in haar beoordeling van de argumenten van de tussenkomende partij weinig kritische zin of omzichtigheid aan de dag gelegd heeft.”

De bestreden beslissing wordt opnieuw vernietigd door de Raad van Vergunningsbetwistingen op 14-06-22. De deputatie (verwerende partij) wordt bevolen om een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. Deze termijn is echter niet bindend.

Lees ook:

Provincie keurt afgewezen bouwproject Krommestraat bijna ongewijzigd weer goed

Bouwproject is te groot

Nieuwe bouwaanvraag

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?