Provincie keurt afgewezen bouwproject Krommestraat bijna ongewijzigd weer goed

De bewoners van de smalle kronkelende Krommestraat blijven zich verzetten tegen bouwplannen van een projectontwikkelaar op een weide, naast of rechtover hun woningen. Opvallend is dat de provincie het plan, na afkeuring door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en ondanks een tweede negatief advies van haar eigen Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar, weer nagenoeg ongewijzigd goed keurt. De buren snappen dit niet en willen opnieuw in beroep gaan. “We zijn gedegouteerd van de politiek!”

 In 2017 deed een Gooikse projectontwikkelaar bij de gemeente een aanvraag voor 29 woongelegenheden in de Krommestraat. Deze aanvraag werd halsoverkop ingetrokken en gewijzigd naar 16 woongelegenheden met 13 gelijkvloerse ruimtes voor vrije beroepen zonder noemenswaardige wijzigingen aan het bouwplan. De buren vertrouwen dit zaakje niet want ze vermoedden dat de wijziging gedaan werd als een poging om het  stedenbouwkundig voorschrift bij het Gewestplan Halle-Vilvoorde inzake aantal toegelaten woonlagen, te omzeilen.

 “Dit vermoeden is gegrond als je dezer dagen even rondkijkt in Lennik. In de vele appartementsblokken die gebouwd werden, zouden onderaan vrije beroepen moeten actief zijn.  Je zal al snel merken dat dit helemaal niet het geval is en het allemaal bewoningen werden. De kans is dus heel groot dat het bij dit project ook gaat gebeuren”, zegt een buur.

 “Bovendien kan je je de vraag stellen of Lennik werkelijk nood heeft aan 13 bijkomende ruimtes voor vrije beroepen?  In Lennik kent men veel leegstand en bovendien blijkt uit de regionale statistieken Vlaanderen (monitor gemeentelijke profielschetsen), dat er geen nood is voor bijkomende ruimtes voor vrije beroepen in Lennik”, gaan de buren verder.

 Negatieve adviezen

De toenmalige mobiliteitsambtenaar van de gemeente Lennik bracht in november 2017 een negatief advies uit en in datzelfde jaar belandden er 8 bezwaarschriften op het gemeentehuis. “De Krommestraat is een kleine straat met weinig woningen, dus kan je deze 8 bezwaarschriften wel doorslaggevend noemen”, menen de buren.

 Bouwgrond

 “Het gaat hier om een stadsproject dat door zijn omvang, hoogte bebouwing, mobiliteitsimpact (en dit op de rand met agrarisch gebied) niet gepast is in deze omgeving.  En neen, wij hanteren niet het NIMBY-principe (Not In My BackYard) want wij begrijpen dat dit perceel bouwgrond is en we hebben er geen probleem mee dat er gebouwd wordt, maar wel met respect voor de draagkracht van de omgeving”, gaan de buren verder. “Dit project is te bombastisch, te hoog en te groot. Er wordt tot tegen de straat gebouwd met onder meer een keermuur van 2 meter hoog. Eén van de buren zal zelfs geen zon meer zien aan zijn huis! We zouden ons wel kunnen vinden in aaneengeschakelde eengezinswoningen zoals die nu worden gebouwd in de De Voghellaan.”.

 Schepen

Ondanks de bezwaren van ambtenaar en buren gaf de gemeente in januari 2018 een vergunning voor dit project. Maar 4 buren gingen in beroep bij de provincie en vroegen ook gehoord te worden op de hoorzitting. “Tijdens de hoorzitting van juni 2018 was onze verbazing groot toen we merkten dat er eveneens een vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig was. De toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening (CD&V) kwam er de plannen van de projectontwikkelaar verdedigen en de argumenten van de Lennikse burgers tegen spreken. Bij het verlaten van de zaal, bleven de projectontwikkelaar, de vertegenwoordiger van de gemeente, de provinciegouverneur en de gedeputeerde verslaggever achter een gesloten deur napraten.  We vermoeden dat er in dit dossier een duidelijke link is tussen de projectontwikkelaar en  bepaalde politiekers”, betogen de buren.

 De Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar had een negatief advies gegeven omdat onder meer 13 ruimtes voor vrije beroepen een forse verhoging van de dynamiek (oa verkeersdruk) op deze plaats veroorzaakt. Het aantal parkeermogelijkheden is er te beperkt. Eens die bewuste ruimtes omgevormd worden tot woongelegenheden, zal de woondichtheid aanzienlijk stijgen en snel veel hoger zijn dat het plaatselijk gemiddelde van 25 woningen/ha wat niet aanvaardbaar is in de rand van deze dorpskern. De nieuwe volumes staan in schril in contrast met bestaande bebouwing in deze groene omgeving. Er is een gebrek aan kwalitatieve gemeenschappelijke buitenruimten. De doorgedreven verharding is niet aanvaardbaar in dit moeilijk overstromingsgevoelig gebied

 Het argwaan van de buren bleek terecht want, ondanks het negatief advies van hun eigen Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar, keurde de provincie het project in juli 2018 toch goed.

 Drie partijen stapten naar de Raad van Vergunningsbetwisting, die hen gelijk gaf. Het project werd volledig afgekeurd en teruggestuurd naar de provincie.

 Op de provincie gaf de Provinciaal Stedenbouwkundige Ambtenaar in 2020 opnieuw een negatief advies om ongeveer dezelfde redenen en voegt er onder meer aan toe dat de schaal van de nieuwe volumes in schril contrast staat met de schaal van de bestaande bebouwing in deze omgeving. Aan de rand van de kern kan geen zelfde bebouwing en invulling worden toegestaan als in het dorpscentrum. In dit project wordt onvoldoende rekening gehouden met het bestaande reliëf en de bestaande bebouwing in de omgeving. De bezetting van het perceel is te hoog en de grenzen van de draagkracht van het perceel en de omgeving worden opgezocht. Er is een gebrek aan kwalitatieve parkeerplaatsen voor de bezoekers van de woningen en de ruimten voor vrije beroepen.

Lees verder onder deze foto

 Na de digitale hoorzitting in november 2020 verleende de Provincie opnieuw een vergunning, opnieuw het negatief advies van hun eigen PSA naast zich neerleggend. De buren konden hun ogen niet geloven als bleek dat de 8 bovengrondse parkings werden gehalveerd en vervangen door drie ondergrondse plaatsen voor deelwagens en een parking voor 20 fietsen. “Wie gaat dit controleren? En waar gaan die bezoekers van die kantoren en de appartementen dan hun wagen parkeren? Vele scholieren fietsen langs deze straat naar de scholen. Ze gaan nu gevaar lopen aan de in- en uitgang van de parkeergarage. Een politieke partij voerde hier eens actie om een fietsstraat te vragen, waar wij ook achter staan. Maar er werden in Lennik op meerdere plaatsen fietsstraten aangelegd, maar hier niet.”

 We zijn gedegouteerd van de politiek!”

“Blijkbaar laat de lokale en provinciale politiek dergelijk groots project voorgaan op het gezond verstand. Waarom houden ze geen rekening met de ernstige bezwaren van de PSA? Er waren, onder meer, in het begin al opmerkingen over het tekort aan parkeerplaatsen en nu schaffen ze er zelfs nog af. Dit ruikt heel sterk naar vriendjespolitiek. In de provincie zie je dat het ook politiekers zijn die oordelen over een dossier, en geen rechters, met alle gevolgen van dien.”

 “Veel inwoners van Lennik klagen over al de appartementsblokken die gebouwd worden, maar door het proces dat je moet doorstaan en de politieke tegenkanting die je krijgt, begrijp ik dat er niemand nog de tijd neemt en energie heeft om daar tegenin te gaan. Wij wensen als inwoners van Lennik eindelijk gehoord te worden.  Onze vraag is niet onterecht en we herhalen,  er mag gebouwd worden.  Maar dit bouwen zien we graag volgens de regels en met respect voor de omgeving. Onze argumenten houden stand en worden gesteund door de PSA en de Raad van Vergunningsbetwisting.  We krijgen op vele vlakken gelijk, maar de provincie beslist er toch steeds anders over, dit begrijpen wij maar niet.

 Fase 2

 De buren wijzen er op dat dit project fase 1 van de projectontwikkelaar is en dat die nog een tweede fase in petto heeft, grenzend aan de voetweg van de Krommestraat en aan de Gewestweg, naast de Okay.  “De gemeente kan fase 2 nog niet goedkeuren zolang er geen duidelijkheid is over fase 1. Aangezien het nieuwe gemeentebestuur participatie van Lennikenaren hoog in het vaandel draagt, hopen wij dat we deze keer gehoord zullen worden voor fase 2 goedgekeurd wordt. Tot op heden hebben we nog geen informatie ontvangen wat deze tweede fase zou kunnen inhouden. Als de gemeente bezorgd is om zijn inwoners, is inspraak belangrijk om deze lijdensweg te vermijden”, besluiten de bewoners van de Krommestraat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?