Landbouwraad blijft achter ruilverkaveling Gooik staan

Landbouwraad blijft achter ruilverkaveling Gooik staan

De ruilverkaveling Gooik is nog steeds een veelbesproken onderwerp. Vorige week werd dit item uitvoerig besproken tijdens een landbouwraad. “De conclusie is dat de landbouwraad achter de ruilverkaveling blijft staan mits een aantal voorwaarden. De landbouwraad brengt een gunstig advies uit over de ruilverkaveling en vraagt aan de bevoegde minister om de ruilverkaveling nuttig te verklaren.

Zie ook: Representatief?

De landbouwraad minimaliseert de bezwaarschriften die binnenkwamen naar aanleiding van een openbaar onderzoek over het ruilverkavelingsplan. “Er werden 266 bezwaren ingediend, daarvan ca. 50 dubbele en 75 m.b.t. herverkavelingswensen, en 645 gestandaardiseerde algemene bezwaren op initiatief van de oppositiepartijen. De coördinatiecommissie buigt zich momenteel over de bezwaren en oordeelt op welke punten het plan kan worden aangepast naar aanleiding van de gestelde vragen”, zegt landbouwraadvoorzitter André Desmet uit Oetingen

“Recent verscheen in het nieuws een petitie tegen de ruilverkaveling, ondertekend door 54 personen. Dit aantal moet gezien worden op een totaal van ca. 260 landbouwers, met zetel binnen en buiten de gemeente, betrokken in deze ruilverkaveling. Uit nazicht blijkt het om 36 van de 92 Gooikse landbouwers te gaan. De landbouwraad stelt vast dat de aangehaalde argumenten in de petitie en in de persartikels foutief zijn. Het betreft een verkeerde voorstelling van de algemene kostprijs, aandeel kostprijs gemeenten en eigenaars, verlies aan landbouwoppervlakte in totaal en per bedrijf en de impact op bemesting en pesticidegebruik. De landbouwraad is daarom van oordeel dat er nood is aan een genuanceerde rechtzetting vanuit de landbouwsector”, meent André Desmet.

“Tijdens de bijeenkomst van de landbouwraad op 4 april overliep de secretaris de mogelijke voordelen van een ruilverkaveling voor de landbouw en met de correcte gegevens ter zake. De landbouwers binnen de raad die betrokken waren bij de ruilverkaveling Elingen getuigen unaniem dat deze ruilverkaveling voor hen een gunstig resultaat had. Na een ronde van de tafel blijkt de raad met een meerderheid van 12 op 15 aanwezigen positief t.o.v. de verderzetting van de ruilverkaveling.”

 De landbouwraad stelt dat deze fase van het voorliggende ruilverkavelingsplan een aantal toegiften worden gedaan. De maatregelen ten voordele van natuur, trage wegen of erosie- en waterbeheersing vergen een toegift op het landbouwareaal. De VLM stelt daarbij een maximaal verlies van 2% per landbouwbedrijf voorop. In de ruilverkaveling van Elingen bleek uiteindelijk 0,99% nodig voor de realisatie van het plan.

“Toch primeren finaal nog steeds de voordelen van een ruilverkaveling. In een volgende fase zullen de ruilplannen worden opgemaakt. Dan weten we welke stukken aan welke landbouwer zullen worden toebedeeld. Daarin moeten de schaalvoordelen zichtbaar worden: grotere aaneengesloten percelen, met regelmatigere perceelsvormen en op kortere afstand van de hoeve. Op die manier kan de rendabiliteit aanzienlijk verhogen en het aantal kilometers op de weg dalen. In de ruilverkaveling van Elingen ging de gemiddelde kadastrale perceelgrootte van ca. 0,6 naar 1,2 ha. Vele voetwegen die vandaag nog vaak dwars door de percelen lopen worden afgeschaft en vervangen door nieuwe wegen langs de perceelsgrenzen of beken, binnen de nu al bemestingsvrije zones. Een hernieuwde afpaling van de percelen zorgt voor een duidelijke en rechtszekere structuur met efficiënter aaneengesloten percelen en minder reststukken”, zegt Desmet.

De landbouwers vragen een principe van solidariteit

“Het doel moet altijd een win-winsituatie zijn waarbij elke landbouwer ook individueel vooruitgang kan maken. Daarom vraagt de landbouwraad de garantie dat elke huiskavel in het ruilverkavelingsplan het potentieel heeft om bij het uittekenen van de ruilplannen minstens even groot te blijven of te groeien. De raad vraagt aan de coördinatiecommissie om de voorgestelde maatregelen desgevallend te herschikken of te beperken om aan deze eis te kunnen voldoen”, besluit de voorzitter.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?