Interregionale fietstocht door de Markvallei

De Europese “Natura 2000-dag “ heeft elk jaar plaats op 21 mei. Het is de gelegenheid bij uitstek om de Europese natuur en de Natura 2000-soorten in de kijker te plaatsen.

In het kader van het LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Project) is een nationaal initiatief georganiseerd onder toezicht van de Europese Commissie. In België zullen verschillende activiteiten plaatsvinden in de periode rond 21 mei 2021. Het is de bedoeling om het grote publiek, dat interesse heeft in de natuur, Natura 2000 op een toegankelijke manier te laten ontdekken.

Het project “Interregionale fietstocht door de Markvallei” werd ingehuldigd in oktober 2020 en is tot stand gekomen en geconcretiseerd dankzij de financiële steun van LIFE BNIP.

Het doel van deze fietstocht is het sensibiliseren van het grote publiek voor de uitzonderlijke natuurwaarden van de vallei en dit met een fietstocht waarlangs infopanelen over de soorten en habitats van Natura 2000 voorkomen.

Op zondag 23 mei zullen de vier deelnemers aan het project (Contrat Rivière Dendre, Enghien Environnement- Nature et transition, Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux en vzw De Mark), met ondersteuning van de betrokken gemeenten, gratis kaarten uitdelen van deze fietsroute.

Iedereen is welkom op 23 mei van 10 uur tot 12 uur op de vier informatiestandjes :

- Deux -Acren, Boureng 57 in het ontvangstcentrum van het natuurreservaat “ De Rietbeemd”.

- Viane aan het museum ’t Aloam, Edingsesteenweg

- Herne aan het gemeentehuis, Centrum 17

- Edingen aan de ingang van het Park van Edingen

 Er is een gratis download van GPX-routepunten ter beschikking via de site van Contrat Rivière Dendre

https://contratrivieredendre.be/actions-et-projets/tourisme-et-loisirs/

 

Lees verder onder deze affiche:

Over

  • Contrat Rivière Dendre asbl

Een 'riviercontract' behelst een overlegverband dat de verschillende actoren betrokken bij het beheer en het gebruik van het water in éénzelfde hydrografisch rivierbekken verenigt : gewest, provincie's,gemeenten, industriëlen, landbouwers, vissers, natuurbeschermers, toeristische sectoren, geïnteresseerden in geschiedenis en patrimonium , enz.

Samen omschrijven ze de na te streven prioritaire doelstellingen en organiseren concrete acties voor het herstel, de bescherming en de herwaardering van de waterlopen en hun oevers.

Bij het nastreven van zovele doelstellingen, tracht het bij te dragen tot de realisatie van de Europese Waterrichtlijn, de Overstromingsrichtlijn en het waalse Decreet Waterlopen.

 Info : https://contratrivieredendre.be/

 Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux – LRBPO asbl

Het Koninklijk Verbond voor de Bescherming van de Vogels ( franstalige vleugel ) - LRBPO

 De LRBPO is een natuurbeschermingsvereniging die zich inzet voor de studie en de bescherming van de avifauna en de hele inheemse wilde fauna. De vereniging streeft daarbij 4 objectieven na :

 de wilde bedreigde fauna helpen ; zich actief inzetten voor de verbetering van de wetgeving ter bescherming van de biodiversiteit ; actief de natuur beschermen door middel van de aankoop en het beheer van een twintigtal natuurreservaten, waaronder het bi-communautaire reservaat «  DE RIETBEEMD/ PRES ROSIERES » gelegen langs de Marke en de Dender op het grondgebied van Geraardsbergen en Lessines, en daarbij trachten te sensibiliseren voor de schoonheid en de bescherming van onze leefomgeving ;

 Info :  https://protectiondesoiseaux.be/

G.Merlevede : 068300107 of / 0486871787

 VZW De Mark

VZW de Mark is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die zich al sedert 4 november 1988 bezig houdt met natuur- en educatieve reservaten en landschapsbeheer in het zuidelijke deel van de regio Pajottenland (Herne, Bever en Galmaarden). Het is een vereniging met meer dan 50 vrijwilligers, die als doel heeft het landschaps- en natuurpatrimonium op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier te promoten, te beschermen en te beheren. Daarnaast zet ze zich ook in voor natuureducatieve projecten, bomenverkoop en boomplantacties, moestuinen met vergeten groenten, stiltebeleving en innerlijke rust (yoga). Ze heeft momenteel drie natuurreservaten die ze samen met de terreinploeg van Natuurpunt beheert :

  • Het natuurreservaat "Markvallei" te Galmaarden
  • Het natuurreservaat "Kluysbos" te Galmaarden
  • Het natuurreservaat "Hof ten Berg" te Galmaarden
  • Info :https://www.vzwdemark.be/
  • Enghien environnement - Nature et transition asbl

Edingen leefmilieu- Natuur in ontwikkeling vzw

Edingen Leefmilieu is een vereniging die actief is in de natuurbescherming.

Zijn vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten :  terreininventarisatie ; beheer van natuurgebieden waaronder een natuurreservaat in de Markevallei : Terneppe, i.s.m. Het DNF.

 De vereniging organiseert ook tal van sensibiliserings- en informatieactiviteiten o.m. in de scholen van de stad Edingen.

 Info : https://www.facebook.com/Enghien-Environnement-Nature-et-Transition-118166438891958/

  • LIFE BNIP (Belgian Nature Integrated Project)

Het doel van het BNIP is zowel het ontwikkelen en uitvoeren van een operationeel kader als het verlenen van expertise en het ondersteunen van Natura 2000-projecten op het terrein. De globale context is de implementatie van de doelen zoals bepaald in de Federale, Vlaamse en Waalse ‘Prioritized Action Frameworks (PAF) 2014-2020’. Het BNIP vormt een hefboom om deze doelen te kunnen realiseren. Het omvat zowel de voorbereidende processen als de acties die nodig zijn om prioritaire habitats en soorten te behouden of te herstellen. Het doel is dus niet om alle objectieven van het PAF te behalen maar wel om het beleid, de capaciteits- en kennisopbouw, de financiële instrumenten en de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren substantieel te verbeteren en een langere termijnplanning uit te werken.

Het project startte op 1 december 2015 en duurt ruim zes jaar, met twee bufferjaren tot en met einde 2023.

Het BNIP zal nationaal tot uitvoering komen dankzij de samenwerking tussen de Federale, Vlaamse en Waalse overheid. Door de strategische keuze om het project op nationale schaal uit te voeren, zal er een grotere wisselwerking zijn tussen de verschillende regio’s in België. Binnen elk van de deelnemende entiteiten zal samenwerking met doelgroepen en gespecialiseerde operatoren zorgen voor een grotere efficiëntie en duurzaamheid van de projectresultaten.

Foto: Lander Loeckx


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?