Groen vraagt bouwpauze tot goedkeuring nieuw beleidsplan Ruimte

Op de gemeenteraad van januari lanceert Groen Roosdaal een voorstel voor een bouwpauze in afwachting van een nieuw beleidsplan Ruimte. De bouwpauze is van toepassing op grote bouwprojecten, maar niet op ééngezinswoningen. “Na die periode zal het voor iedereen duidelijk zijn waar er in onze gemeente kan worden gebouwd en aan welke kwaliteitseisen er moet worden voldaan.”

Een aantal gemeenten uit de regio – Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel – hebben eind 2020 een bouwpauze afgekondigd. In Lennik, waar de voorbije jaren fors werd bijgebouwd, neemt de gemeente initiatieven om het bouwen beter te reglementeren via een Ruimtelijke uitvoeringsplan voor duurzame kernontwikkeling en door het bevriezen van de woonuitbreidingsgebieden. [Archief : Lennik maakt werk van de bouwshift]

Meest bebouwd na Lennik

Ook in Roosdaal stijgt het aantal bouwprojecten zienderogen. Eline De Vos, raadslid Groen: "We merken dat veel bouwprojecten niet altijd even strategisch worden ingepland en voornamelijk grote bouwprojecten zoals meergezinswoningen vaak eindigen in een juridische strijd. In die gevallen weegt de impact van deze bouwprojecten op de mobiliteit, leefbaarheid en de ecologische voetafdruk van onze mooie gemeente."

Volgens het grootschalig onderzoek van De Standaard waarbij de bouwwoede tussen 1975 en 2015 op gemeenteniveau in kaart werd gebracht, verdwijnen er in Roosdaal jaarlijks 6 voetbalvelden aan open ruimte. In verhouding tot de andere zes Pajotse gemeenten, heeft Roosdaal samen met Lennik het hoogst aantal hectare bebouwde oppervlakte, rond 530 hectare. Onderstaande grafiek toont dat, ten opzichte van 1982, dit in Roosdaal zelfs met 80% is gestegen. "Open ruimte is geen taart die eeuwig kan worden aangesneden; daar dienen we omzichtig mee om te springen", stelt Marc Devits, collega-raadslid Groen. "Als we alles op zijn beloop laten en in handen leggen van de markt, wordt het landelijke Roosdaal gestaag volgebouwd."

Focus op grotere bouwprojecten

Om dit probleem aan te pakken en de periode waarin het nieuwe beleidsplan Ruimte en de verordening meergezinswoningen worden opgemaakt te overbruggen, vraagt Groen Roosdaal een bouwpauze. "We moeten de komende jaren werk maken van enerzijds bruisende, aangename dorpskernen en anderzijds open ruimte en groen", stelt Marc Devits.

De bouwpauze houdt in dat er geen nieuwe verkavelingen mogen worden gerealiseerd waarvoor nieuwe wegen en nutsvoorzieningen moeten worden aangelegd. Ook percelen die niet geschikt zijn om te bebouwen en bijvoorbeeld overstromingsgevoelig zijn, waterziek of moerassig, mogen niet worden bebouwd. Tijdens de bouwpauze worden er ook geen vergunningen meer toegekend voor meergezinswoningen met meer dan twee woongelegenheden en voor groepswoningbouwprojecten. Eline De Vos: "Dit zorgt voor meer duidelijkheid en een kortere doorlooptijd van dossiers. Zo kunnen inwoners en ondernemers worden ondersteund bij het maatschappelijk en ecologisch verantwoord bouwen van aantrekkelijke woningen."

"Naast deze maatregelen pleiten we ook voor een transparante en participatieve opmaak van het beleidsplan Ruimte, in lijn met de aanpak van het zacht mobiliteitsplan Roosdaal", dixit De Vos. "Zo willen we meer inspraak in dit proces door alle inwoners en belanghebbenden en dit tijdens elke projectfase - van ontwerp tot implementatie."

Marc Devits: "Het ontwerp van het beleidsplan Ruimte werd al aanzienlijk vertraagd door de coronacrisis en zal in 2021 nog niet klaar zijn. Als er nu geen actie wordt ondernomen, zal er in Roosdaal ongebreideld verder gebouwd worden zonder een duidelijk kader. Met de bouwpauze willen we dit tijdelijk een halt toeroepen om het landelijke karakter van Roosdaal te behouden."

(Foto: Poelk (gehucht in Pamel) in 1971 en in 2014 (© De standaard))


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?