Lennik maakt werk van de bouwshift

Op de Gemeenteraad van 16 december heeft het gemeentebestuur van Lennik drie belangrijke beslissingen genomen die het landelijke karakter van de gemeente naar de toekomst toe moeten vrijwaren. Naast de goedkeuring van het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ voor de kern van Lennik, besliste de Gemeenteraad tot het bevriezen van de ontwikkelingen in de aangrenzende woonuitbreidingsgebieden. ‘Een historische dag voor Lennik,’, zegt schepen Hendrik Schoukens, ‘dat hiermee als eerste Pajotse gemeente concrete stappen zet richting duurzame ruimtelijke ordening’.  

RUP ‘Bouw- en woonlagen’ schept duidelijk kader voor duurzame kernontwikkeling 

Het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ heeft twee doelen. Eerst en vooral wil het gemeentebestuur een einde maken aan de onduidelijkheid van het gewestplan inzake het aantal bouw- en woonlagen dat toelaatbaar is in het centrum van Lennik. Die rechtsonzekerheid speelde vele burgers parten en wordt nu opgelost. Er wordt iets meer ruimte geboden voor kwalitatieve kernontwikkelingen. Daarnaast schrijft het RUP een aantal duurzame randvoorwaarden voor inzake erfgoed, vergroening, mobiliteit en ruimtelijke harmonie, die vanaf volgend jaar bij bouwproject verplicht in acht moeten worden genomen. 

‘Op die manier hebben we gepoogd een goed evenwicht te vinden tussen de vraag naar kwalitatieve kernverdichting en het streven naar duurzame ruimtelijke ordening’, stelt schepen Schoukens.  

Het RUP is enkel van toepassing in ‘vol’ woongebied op wandelafstand van de Markt. Er wordt géén nieuw woongebied bijgemaakt. Op de Markt wordt vol ingezet op het behoud van de levendige handelsfunctie. Het maximale profiel telt 1 verplichte kernversterkende bouwlaag en drie extra bouwlagen. In de ruimere Handelszone rond de kern zijn maximaal drie bouwlagen mogelijk. Wanneer men echter de gelijkvloers aanwendt voor een commerciële functie, kan men een extra bouwlaag krijgen. In de ruimere Woonzone rond de kern, wordt ingezet op kwalitatief wonen. Het maximale profiel is hier drie bouwlagen, waarvan de bovenste laag onder een plat of hellend dak is gelegen of als een teruggetrokken bouwlaag met een plat dak. Er worden overgangsregels voorzien voor vergunde gebouwen die, onder bepaalde voorwaarden, functiewijzigingen mogelijk maken.  

Tijdelijke bevriezing woonuitbreidingsgebieden 

Nu het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ iets meer mogelijkheden voor bouwen in de kern voorziet, vond het bestuur het ook zinvol op de rem te staan voor verdere projectontwikkelingen in de woonreserve en – uitbreidingsgebieden rond de kern van Sint-Kwintens-Lennik. Om die reden besliste de Lennikse meerderheid om de ontwikkelingsmogelijkheden voor vier jaar te bevriezen. ‘Er is vooralsnog geen bewijs dat er actuele woonbehoefte bestaat om die reservegebieden verder te ontwikkelen’, stelt de bevoegde schepen. Daarom kondigt het bestuur een bouwpauze af in deze gebieden in afwachting van ruimere visievorming omtrent de resterende open ruimte in onze landelijke gemeente.

Participatief lokaal ruimtetraject samen met de Provincie Vlaams-Brabant

Die visievorming zal uiteindelijk leiden tot een ruimtelijk beleidsplan gericht op het behoud en ontwikkeling van de open ruimte in onze gemeente. Maar we gaan – in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant – meteen aan de slag begin volgend jaar. De Provincie Vlaams-Brabant heeft immers Lennik uitgekozen voor de uitvoering van een Lokaal ruimtetraject. ‘Dankzij de steun van de provincie kunnen we op professionele en participatieve wijze werken aan de verdere visie rond open ruimte aan de rand van de Lennikse dorpskernen’. Schepen Schoukens verduidelijkt: ‘Het is de bedoeling om in dit lokaal ruimtetraject met alle betrokkenen – zowel eigenaars, buurtbewoners als milieuverenigingen – te werken richting een beeldkwaliteitsplan voor de open ruimte in de gemeente Lennik’.

Beslissingen komen op de helling te staan

Oppositiepartij N-VA-Lennik Kwadraat onthield zich bij de stemming over het RUP Bouw- en Woonlagen. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper: “Onze fractie gaat wel akkoord met de doelstelling van dit RUP. Dit standpunt werd op vorige gemeenteraden en op voorafgaande vergaderingen van de Gecoro reeds medegedeeld. Maar de 3 afgebakende zones, waarbinnen verschillende voorschriften gelden, kernzone, handelszone en woonzone, werden op geen enkel ogenblik voorafgaand door een gemeenteraadsbeslissing afgebakend. Het College verwijst hiervoor naar de gemeenteraadsbeslissing van 20/02/2017 m.b.t. het terrassenbeleid in de kernzone. Vooreerst heeft dit reglement als doelstelling om  in de handelskern van Lennik een aangename sfeer te creëren, die aanzet tot gezellig winkelen en verblijven in de handelskern welk ten goede komt aan zowel horeca als handel. Deze doelstelling van dit reglement is bijgevolg niet toepasbaar op huidig RUP ( bouw- en woonlagen). Tevens worden in dit reglement van 20/02/2017 de handels- en woonzone niet afgebakend. Dat heeft als gevolg dat de basisbeslissing van de gemeenteraad m.b.t. het afbakenen van de 3 vermelde zones en waarop vervolgens al de voorschriften van toepassing zijn, ontbreekt waardoor ook de verder genomen beslissingen op de helling komen te staan.”

Na 2 jaar nieuw bestuur - nog geen adviesraden

Ook over de tijdelijke richtlijn over woonuitbreidings- en woonreservegebied heeft de oppositiepartij zich onthouden. “Er werd geen enkele voorafgaande collegebeslissing genomen omtrent het voorwerp van dit agendapunt. Er werd tevens voorafgaand geen advies gevraagd aan de Gecoro. Dit laatste is niet nieuw, want vermoedelijk is de gemeente Lennik de laatste van de 300 gemeenten in Vlaanderen waar er - na 2 jaar nieuw bestuur - nog geen adviesraden ( zelfs niet de wettelijk verplichte: Gecoro en Jeugdraad) werden opgericht. Nochtans heeft de begeleidingsorganisatie Levure bij het traject Lennik Aan Zet reeds maanden geleden in haar aanbevelingen m.b.t. het participatief bestuur geschreven: ‘werk het traject met de adviesraden af’. Na de inspiratiemeeting moet er nu geland worden m.b.t. hun toekomstige werking.”

“De initiatiefnemer van dit agendapunt speelt 'cavalier seul’ . Er is dus niet alleen een gebrek aan legaal karakter ( voorafgaande collegebeslissing), doch daarenboven wordt andermaal de 'burgerparticipatie' met de voeten getreden. Daarenboven heeft de Vlaamse Regering slechts enkele dagen geleden een politiek akkoord bereikt omtrent wijzigingen aan het lnstrumentendecreet en een nieuwe regeling omtrent de Woonreservegebieden. Vermits het Decreet hieromtrent in het voorjaar 2021 zal worden gestemd, dient de gemeente momenteel terzake geen beslissingen te nemen.”

“Tenslotte wordt er helemaal geen rekening gehouden met de collegebeslissing van 04/07/2017 waarbij het college de antwoorden van de Dienst RO op de enquête van minister Schauvliege heeft bekrachtigd en waarin vermeld staat: ‘Goed gelegen kernen moeten hun groeipotentieel kunnen benutten. De woonuitbreidingsgebieden die dicht bij de kern gesitueerd zijn, vallen onder de kernontwikkeling waar ze in het BRV naar verwijzen. Compacter en verdicht wonen moet gestimuleerd worden en er moet voorzien worden.in een meer flexibel woonprogramma’. Ook wordt er niet gemotiveerd waarom teruggekomen op deze Collegebeslissing van 04/0712017 wordt terug gekomen”, aldus de oppositie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?