Gemeentesecretaris ging boekje veelvuldig te buiten

Uit het vonnis van de correctionele rechtbank in Brussel tegen de toenmalige gemeentesecretaris en huidig algemeen directeur Eric Van Snick, blijkt dat de man jarenlang de wetgeving op aanbestedingen overtrad en zelfs beslissingen van het College van burgemeester en schepenen naast zich neerlegde.

De zaak ging aan het rollen toen Audit Vlaanderen kennis kreeg van onregelmatigheden binnen de Gooikse administratie. Na het neerleggen van het verslag volgde er een reeks huiszoekingen die nog meer aan het licht brachten.

Uit het verslag dat Audit Vlaanderen in 2017 uitbracht blijkt dat er tussen 2007 tot 2016 transacties plaatsvonden tussen de gemeente Gooik en de vennootschappen NV VINGO, NV VAN SNICK-EVENS en NV IMGO voor 42.924,06 euro.

De NV VINGO, een groothandel in dranken, mocht tussen 2007 en 2016, 142 facturen opstellen voor  31.019,47 euro. Daarvoor werden er  140 bestelbonnen opgesteld, waarvan de beklaagde er 95 ondertekende.

Uit de audit blijkt  dat beklaagde ook instond voor de beoordeling van prijs en kwaliteit en dat hij de resultaten voorstelde aan het schepencollege. De moeder van beklaagde was bestuurder en afgevaardigd bestuurder van deze vennootschap. Van Snick beweerde dat hij een beperkt aantal aandelen in handen had, maar uit een document, aangetroffen in de woning van beklaagde, tijdens de huiszoeking, bleek dat hij van 3 mei 2002 en tot per 23 december 2011 toch 300 van de 1.250 aandelen van de NV VINGO bezat.

Secretaris legt beslissingen van college naast zich neer

Het schepencollege besliste om vanaf 2012 de levering van wijn en schuimwijn aan een andere Gooikse firma toe te wijzen maar toch slaagde Van Snick er in om NV VINGO de wijnen voor de nieuwjaarsfeesten voor het gemeentepersoneel voor de jaren 2015 en 2016 te laten leveren. Het college besloot minstens voor 2016 uitdrukkelijk dat een Gooikse feestzaal het feest mocht organiseren voor 60 euro per persoon, receptie en wijn inbegrepen. Uit een getuigenis blijkt dat Van Snick de dag voordien zelf de wijnen van de NV VINGO afleverde, met de mededeling dat dit met het akkoord van het schepencollege gebeurde.

Er gingen tussen 2008 en 2012  ook vier opdrachten van de gemeente Gooik naar de NV VAN SNICK-EVENS, actief in het goederenvervoer over de weg. De gemeentesecretaris tekende de 4 bestelbonnen aan deze firma, die hiervoor een bedrag van 11.753,34 euro factureerde. Hij gaf tijdens het verhoor van Audit Vlaanderen ook toe aandeelhouder te zijn van de NV VAN SNICK-EVENS. De NV IMGO kreeg tenslotte één opdracht voor 151,25 euro,

Particulier belang / Algemeen belang

Voor de rechter is het duidelijk dat Van Snick, door zijn tussenkomst als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Gooik bij het toekennen van de aangehaalde overheidsopdrachten, zijn particuliere belangen vermengd heeft met het algemeen belang. Van Snick probeerde er onder uit te komen door te beweren dat hij niet geweten zou hebben dat zijn handelswijze wederrechtelijk was en zijn kennis van de geldende regels op de overheidsopdrachten ontoereikend en/of onbestaande was. De rechter wees er hem er op dat het net de essentie van het ambt van een gemeentesecretaris is om te herinneren aan de geldende rechtsregels en, bijgevolg, om deze zelf te kennen. Daarenboven is er geenszins een bijzondere en diepgaande kennis van de wetgeving over de overheidsopdrachten nodig om te beseffen dat men zijn ambt niet mag aanwenden om zijn privébelangen te bevoordelen.

Burgemeester wist het niet

De verdediging van Van Snick voerde tijdens het proces aan dat hij openlijk handelde en verschuilde zich achter de handtekening van de burgemeester. De rechter vindt dit niet kloppen. Zo blijkt onder meer uit het verhoor van burgemeester Michel Doomst die verklaarde dat hij niet wist wie achter de vennootschappen NV VINGO, NV IMGO en NV VAN SNICKEVENS zat. Hij zegde dat hij dat pas te weten kwam door de bevindingen van Audit Vlaanderen.

Volley

Audit Vlaanderen ontdekte dat er van 2012 tot 2016 verschillende firma’s die overheidsopdrachten kregen van de gemeente Gooik, ook sponsor waren van de volleybalclub Asse-Lennik, nadien Lindemans Aalst, waarin Van Snick actief was. Het gaat met name om twee drukkerijen, een chauffagebedrijf, een stedenbouwkundig adviesbureau en twee andere firma’s. Van Snick was minstens tot 2016, feitelijk de commercieel verantwoordelijke van volleybalclub Asse-Lennik. Tijdens een huiszoeking in de privéwoning van de gemeentesecretaris werd een lijst met sponsors gevonden voor de seizoenen 2013-2014 tot en met 2018-2019.

Ook werd een e-mail teruggevonden van de volleybalclub Lindemans Aalst aan beklaagde met een overzicht van nog te verlengen sponsorcontracten. De naam van beklaagde staat uitdrukkelijk vermeld bij een drukkerij en een chauffagebedrijf. Tussen de aangetroffen documenten bevond zich tenslotte ook nog een mailbericht aan beklaagde, afkomstig van een verantwoordelijke van de firma van kantoorinrichting, waarin deze spreekt over zijn VIP-abonnement bij de volleybalclub en suggereert om zijn firma "binnen te loodsen" bij de gemeente Gooik en hieraan toevoegt "en je weet, het één plezier is nogal eens het ander waard..."

Uit het onderzoek is gebleken dat beklaagde bij elk van de 29 geviseerde overheidsopdrachten van de gemeente Gooik als ambtenaar tussenkwam.

Voorkeur

Het onderzoek van Audit Vlaanderen bracht een aantal onregelmatigheden aan het licht bij het afsluiten van overheidsopdrachten door de gemeente Gooik met de zes reeds vermelde firma's. Zo is oa gebleken dat het stedenbouwkundig adviesbureau de jaarlijkse opdracht "aanstelling van een ontwerper ruimtelijke planning" gegund kreeg in 2008. Vervolgens werden jarenlang steeds dezelfde drie firma's aangeschreven werden, hoewel behoudens in 2008, steeds alleen dat ene stedenbouwkundig adviesbureau een offerte indiende. Nochtans wees het dossier uit dat er in een straal van 15 km rond de gemeente Gooik nog 5 andere ruimtelijke planners gevestigd zijn. Een zaakvoerder van één van de aangeschreven firma's, stelde de indruk te hebben dat men vanuit de gemeente Gooik telkens drie firma's heeft aangeschreven om wettelijk in orde te zijn, maar dat men eigenlijk reeds voor ogen had welke firma de opdracht ging krijgen. Van Snick gaf zelfs toe dat het bestek voor het jaar 2008 opgesteld is op basis van een voorbeelddocument dat door het betreffende stedenbouwkundig adviesbureau zelf werd aangeleverd.

Informatieblad

Een Gooikse drukkerij kreeg dan weer via de onderhandelingsprocedure in 2012 de opdracht "het verzorgen van de lay-out en de druk van het informatieblad van Gooik tijdens 2012" en deze opdracht werd later nog uitgebreid met "lay-out en druk van huis-aan-huis-flyers". Opmerkelijk is dat voor 2013 de gemeente Gooik de opdracht van 2012 gewoon liet doorlopen, alhoewel de ontvangen offerte van een andere drukkerij voor 2013 goedkoper was en het diensthoofd Vrije Tijd, ook had voorgesteld om dus voortaan met die drukkerij te werken. Ook voor de jaren 2014 en 2015 werd gewoon verder gewerkt met de eerste drukkerij. Nochtans nam het college van burgemeester en schepenen in 2013 en 2015 uitdrukkelijk de beslissing firma's aan te schrijven en werd er een bestek opgemaakt. Van Snick verantwoorde deze werkwijze door te stellen dat de samenwerking met de eerste firma goed verliep.

Busvervoer

Na de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werd, voor de jaren 2012 tot en met 2014, door de gemeente Gooik jaarlijks een overeenkomst gesloten met een autocarbedrijf voor het leerlingenvervoer. Dit gebeurde telkens middels een bestek dat aan 4 of meer firma's werd toegestuurd met de vraag om een offerte in te dienen. Het geraamde bedrag betrof telkens bij benadering 65.000 euro per jaar (exclusief BTW). Maar in werkelijkheid werd er achtereenvolgens vanaf 2012: 89.957,75 euro, 86.872,53 euro, en 112.894,05 euro gefactureerd. Omdat het bedrag steeds meer was dan het wettelijke grensbedrag, vastgesteld in de wetgeving overheidsopdrachten, had de gemeente Gooik derhalve via de standaardgunningsprocedure moeten werken.

Opvallend is dat ook het autocarbedrijf van seizoen 2012-2013 tot en met seizoen 2014-2015 sponsor was van volleybalclub Asse-Lennik.

Het gegeven dat verschillende jaren na mekaar de grensbedragen ernstig werden overschreden, bevestigt, naar het oordeel van de rechtbank, dat het hier geenszins gaat om een onzorgvuldigheid of slordigheid, doch wel om het welbewust verstoren van de vrijheid van opbod teneinde één van de sponsors van de volleybalclub te bevoordelen.

Geen opschorting

De verdediging van Van Snick had in ondergeschikte orde om de gunst van de opschorting gevraagd. De rechter wilde daar niet op ingaan omdat deze gunst bij de beklaagde zou leiden tot een onvoldoende bewustwording van de ernst van de door hem gepleegde feiten. De rechter merkt op dat de beklaagde geen elementen aanbrengt, die zouden toelaten te besluiten dat de oplegging van een bestraffing, zijn toekomst op een overdreven wijze in wanverhouding tot de ernst van de in zijnen hoofde weerhouden feiten, zou hypothekeren.

De rechtbank noemt de feiten ernstig omdat de beklaagde zijn openbaar ambt heeft gebruikt om er de eigen private belangen mee te bevoordelen en bepaalde firma's te begunstigen ten nadele van anderen.

De rechter veroordeelde Van Snick tot één jaar gevangenis met uitstel en 16.000 euro boete.

De straf moet herhaling voorkomen. Omdat de beklaagde in de wettelijke voorwaarden verkeert opdat de uitvoering van de straf kan worden uitgesteld en rekening houdend met zijn persoonlijke situatie, gunstig strafverleden en omdat er hoop op beterschap is, wordt aan beklaagde de gunst van het uitstel van de hoofdgevangenisstraf verleend.

Eric Van Snick heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze straf.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?