Filip Van Ginderdeuren ontkent de verdachtmakingen

LENNIK – Meester Christian Clement heeft gereageerd op de aanhouding van zijn cliënt Filip Van Ginderdeuren en wil één en ander duidelijk stellen. Van Ginderdeuren betwist formeel dat hij daadwerkelijk misdrijven heeft begaan.

“In het kader van een gerechtelijk onderzoek dat werd opgestart eind oktober 2013, heeft het Brussels gerecht het op woensdag 11 maart 2015 blijkbaar alsnog nuttig en/of nodig geacht om de heer Filip Van Ginderdeuren omstreeks 06u10 van zijn vrijheid te beroven in de schoot van zijn gezin. Deze aanhouding werd diezelfde woensdagavond nog bevestigd door de Onderzoeksrechter en op vrijdagochtend 13 maart jl. door de Raadkamer in Brussel. In het kader van de toepasselijke Wet op de Voorlopige Hechtenis is alleen al deze chronologie opmerkelijk te noemen. Het is evident dat mijn cliënt hoger beroep aantekende tegen zijn verdere aanhouding, hetwelk behandeld zal worden door de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling.”

Vermoeden van onschuld

“Mijn cliënt is in de eerste plaats een vader, een echtgenoot en een familieman die, net zoals eenieder in onze rechtstaat, een onvervreemdbaar recht heeft op zijn vermoeden van onschuld totdat het tegendeel bewezen wordt verklaard door een rechter ten gronde met een uitspraak die kracht van gewijsde heeft. Mijn cliënt en zijn familie hebben de voorbije dagen meermaals de indruk gekregen dat hem dit recht niet door iedereen gegund wordt, maar wensen hierbij uitdrukkelijk iedereen te bedanken voor de morele steun die zij tot op heden wel hebben mogen ervaren in deze moeilijke periode.”

Politieke munt

“De heer Filip Van Ginderdeuren is vervolgens ook al jarenlang een geëngageerd lokaal politicus die thans een schepenambt bekleedt in Lennik. Tot voor zijn aanhouding, die voor hem een donderslag bij heldere hemel betekende, was nagenoeg iedereen het er over eens dat mijn cliënt dit mandaat met volle overtuiging en naar eer en geweten waarnam. Het zal later moeten blijken of diegenen die nu menen uit dit persoonlijk drama voor cliënt en zijn familie, politieke munt te moeten slaan, niet alleen ethische bezwaren, maar ook feitelijke bezwaren naast zich neerleggen.”

Ontkent de tenlasteleggingen

“De Heer Filip Van Ginderdeuren is tot slot ook advocaat, naar wiens werkzaamheden in een specifiek deelaspect van de door hem behandelde materies anderhalf jaar geleden een gerechtelijk onderzoek werd opgestart dat thans plots in volle hevigheid losbarst. Of mijn cliënt daadwerkelijk misdrijven zou hebben begaan, wat hij ten zeerste en formeel betwist, dan wel dat dit een puur deontologische kwestie betreft, kan en mag thans enkel worden onderzocht en besproken op de fora waar het thuis hoort: het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de Onderzoeksrechter enerzijds en de Nederlandstalige Orde van de Advocaten in Brussel anderzijds”, besluit meester Christian Clement.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?