Extra gemeenteraad om dossier politiehuis uit het slop te halen

De Gooikse gemeenteraad werd dinsdag bij elkaar geroepen om slechts één agendapunt goed te keuren. “Het intrekken van het gemeenteraadsbesluit van 25-04-17 over de definitieve vaststelling van het RUP Politiehuis en een nieuwe definitieve vaststelling van het RUP Politiehuis."

Omdat het huidige politiecommissariaat al jaren niet meer voldoet en de politiediensten verspreid zitten over meerdere gebouwen is er dringend nood aan een nieuw politiehuis. Bouwen op dezelfde plaats is zeer moeilijk wegens de hoge grondwaterstand en de aanwezigheid van asbest. Tijdens de verbouwingen, die zeer ingrijpend zijn, is een tijdelijke verhuis nodig. Het bouwrijp maken van de woningen vergt hoge kosten. De politie wil bovendien gemakkelijk te vinden zijn langs een hoofdweg.

In 2010 werden de criteria vastgelegd en werd een inplantingsplaats gekozen. Uit een studie bleek dat om meerdere redenen het politiehuis moet ingeplant worden langs de Edingsesteenweg in de buurt van de huidige politiepost van Kester. De nieuwbouw kan in het woonuitbreidingsgebied gebouwd worden na het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat mocht in 2013 voorlopig vastgesteld worden maar stuitte op bezwaren. De eigenaars van de grond wilden onderaan nog een bouwgrond behouden. Het RUP werd in juli 2016 definitief goedgekeurd door de deputatie maar de eigenaars gingen in beroep bij de Raad van State en vroegen de nietigheidsverklaring.

De auditeur bij de RVS oordeelde dat het advies van de GECORO onvoldoende gemotiveerd was. In juli 2017 trok de gemeente het RUP in om dinsdagavond weer een aangepaste tekst weer goed te keuren.

Ondertussen loopt er een onteigeningsprocedure bij de vrederechter. De vrederechter velde intussen al twee arresten ivm de onteigeningsprijs.

De politiezone diende ondertussen in juli 2017 een bouwaanvraag in bij bij het Vlaams Gewest, met een bijhorende archeologische nota. De bouwgrond ligt in de beschermde site van de Romeinse Vicus van Kester. Er zal een archeologisch onderzoek op het terrein gebeuren

De politiezone hoopt de bouwwerken in het voorjaar 2018 te kunnen laten aanvatten. De aannemer maakt zich sterk het gebouw in 18 maanden af te leveren.

 Zie ook:

Stand van zaken 09-2015

Naar Raad van State 10-2015

Plannen voorgesteld 04-2016

Project politiehuis


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?