Bouw nieuw politiehuis in Kester - Stand van zaken

GOOIK – De realisatie van het nieuwe politiehuis langs de Edingsesteenweg in Kester is een wat ingewikkeld dossier. Voor wie het interesseert geven we hierna de reeds doorlopen proceduers en een stand van zaken.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’

De gemeenteraad van Gooik stelde op 28 april 2015 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’ definitief vast. De Deputatie heeft op 9 juli 2015 een besluit getroffen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’. De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad gebeurde door de dienst Ruimtelijke Ordening op 14 augustus 2015.

Uit de motivatie halen we volgende elementen:

“….Na het eerste openbaar onderzoek, tijdens hetwelk geen bezwaren werden ingediend, tekende de eigenaar van het onbebouwde perceel in het zuiden, dat oorspronkelijk in het ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgenomen als onderdeel van de site voor het politiehuis, alsnog verzet aan tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan. Als gevolg hiervan liet de gemeente de termijn voor definitieve vaststelling voorbijgaan en werd het plan aangepast aan het bezwaar en opnieuw voorlopig vastgesteld. Het is dit plan dat nu definitief is vastgesteld.  ….

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft op 18 april 2015 de bezwaren en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend besproken en bracht gemotiveerd advies uit. Het ontwerp werd aangepast als gevolg van de ingediende bezwaarschriften en de door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ondersteunde opmerkingen uit de adviezen van de deputatie en het departement Ruimte Vlaanderen.

De argumenten die in de petitie aangebracht werden, werden in voldoende mate beantwoord door het bijgevoegde document van het politiecollege. Vooral als antwoord op het argument van de impact op het landbouwbedrijf werd duidelijk aangetoond dat er ruim voldoende inspanningen werden geleverd om een compromis te vinden (zoals de aanpassing van het plan na het eerste openbaar onderzoek, de erfdienstbaarheid op de ontsluiting ten voordele van de landbouwer of de wederzijdse verkoop van gelijkwaardige gronden aan een gunstige prijs voor de eigenaar-landbouwer) waaruit kan worden afgeleid dat vanuit de gemeente en de politiezone voldoende rekening gehouden werd met impact op het bedrijf.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’ geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen. “

De advocaat van de eigenaars heeft ondertussen laten weten dat zijn cliënten de wettigheid van het GRUP Politiehuis zullen aanvechten voor de terzake bevoegde rechtbank.

Onteigening van de grond

De Politieraad besliste in zitting van 17 november 2014 om de onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid te starten en het aankoopcomité te gelasten met de voorgeschreven formaliteiten die tot de verwerving van de grond moeten leiden.

Aangezien de Deputatie op 9 juli 2015 een definitief besluit heeft getroffen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘politiehuis’ en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad gebeurde door de dienst Ruimtelijke Ordening op 14 augustus 2015, werd het onteigeningsdossier door de politiezone Pajottenland overgemaakt aan de bevoegde Minister op 21 augustus 2015 met de vraag zo snel mogelijk een onteigeningsmachtiging te bekomen bij hoogdringendheid met onmiddellijke inbezitneming van de te onteigenen grond.

Bouw van een politiehuis – concurrentiedialoog

De politiezone Pajottenland doet beroep op de procedure promotieovereenkomst voor werken. De opdracht betreft het ontwerpen, het bouwen en de prefinanciering van het nieuwe politiehuis. De politiezone Pajottenland maakt gebruik van de procedure van de concurrentiedialoog om een aannemer aan te wijzen gezien de complexiteit van het project.

De procedure ‘Concurrentiedialoog’ die wordt toegepast omvat drie fasen, met name een selectiefase, een dialoogfase en een gunningsfase (inschrijvingsfase).

◦ SELECTIEFASE:

 Publicatie opdracht + selectieleidraad

 Indienen kandidaatstelling

 Beoordeling kandidaten (verslag + goedkeuring)

◦ DIALOOGFASE:

 Uitnodiging aan dialoog aan geselecteerden + Beschrijvend document

 Toelichtingsvergadering

 Indienen voorstellen

 Dialooggesprekken

◦ GUNNINGSFASE:

 Uitnodiging tot indienen eindofferte

 Indiening van offertes

 Gunningsverslag + gunning

 Ondertekening overeenkomst

SELECTIEFASE

In een eerste fase werd de selectieleidraad mbt de opdracht “bouw van een politiehuis” gepubliceerd via het Bulletin der Aanbestedingen.

Na het publiceren van de selectieleidraad werden 6 inschrijvingen ontvangen waarvan 5 kandidaten werden weerhouden.

DIALOOGFASE

In een tweede fase (dialoogfase) werd een initieel beschrijvend document opgesteld waarin de behoeften en eisen van de PZ PAJOTTENLAND voor de uitvoering van de opdracht “Bouw van een politiehuis” alsook de gunningscriteria op basis waarvan de dialoogvoorstellen en later ook de eindoffertes zullen worden beoordeeld, beschreven werden.

De weerhouden kandidaten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiesessie en aan de dialoogsessies. Tijdens de infovergadering werd verdere toelichting verschaft over het project, alsook werd een bezoek georganiseerd aan de terreinen en de verschillende sites van de PZ Pajottenland.

Ondertussen zijn ook de dialoogsessies ‘design’ en ‘build’ doorgegaan met de weerhouden deelnemers.

De deelnemers hebben tijdens de dialoogsessie “DESIGN” een voorstel geformuleerd van het inplantingsplan van het gebouw, de circulatie en de parkeerzone waarbij rekening werd gehouden met een optimale inplanting binnen het RUP. Daarnaast werd ook hun architecturale concept en integratie in de omgeving voorgesteld. Ook de toegankelijkheid van de site en het gebouw werd besproken, alsook de optimale schikking van de lokalen en de inrichting van het cellencomplex. Gevraagd werd naar hun visie inzake eventuele uitbreidingsmogelijkheden en voorwaarden van het gebouw in een latere fase en de interne schikkingen in het gebouw.

De politie heeft de ontwerpplannen, het inplantingsplan en de gevelschetsen voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid om zodoende de vergunbaarheid van de voorstellen te toetsen.

Tijdens de dialoogsessie “BUILD” werd met de deelnemers gesproken over de maatregelen die zij voorstellen rond duurzaamheid (concept, technieken en voorgestelde materialen) alsook het gebruik van alternatieve energiebronnen (en het voorgestelde energiepeil). Daarnaast werd ook hun visie gevraagd omtrent de organisatie van de interne en externe beveiliging van de site, en dit zowel op het gebied van brandveiligheid als inbraakveiligheid. De ASTRID radio-indoordekking dient gegarandeerd te worden. De politie vraagt de nodige aandacht voor akoestiek en heeft nu de normen bepaald die dienen gegarandeerd te worden in de bijzondere lokalen. In het kader van de continuïteit van onze werking, werd gevraagd een voorstel te formuleren om een continue elektriciteitsvoorziening te garanderen, los van het distributienet. Ondertussen heeft de zone ook overleg gehouden met infrax omtrent het al dan niet voorzien van een geïntegreerde hoogspanningscabine.

De dialoogsessie ‘FINANCE’ wordt gepland tijdens de volgende weken. De komende weken zal gesproken worden over de inhoud van een DBF-overeenkomst (volgens het modelcontract van het Vlaams Kenniscentrum PPS) en het financieringsplan (financieringsmodel, voorstel financieringsperiode, flexibiliteitsparameters en – voorwaarden). Er zal hun gevraagd worden op welke wijze de garantie kan gegeven worden voor een continue werking bij vertraging van de werken of bij andere incidenten. Daarnaast zal ook gevraagd worden of ze al dan niet bereid zijn tot de eventuele overname van de op termijn overbodige infrastructuur en de wijze waarop dit financieel wordt ingepast. Aangezien de politie niet onmiddellijk eigenaar wordt van het gebouw, dienen de verantwoordelijkheden bepaald te worden tussen de eigenaar en de bezetter, in casu de politie, in de periode na de bezetting. Met de deelnemers zal gesproken worden over de aanpassings- en evolutievoorwaarden en de omvang en garanties van het eigenaarsonderhoud.

GUNNINGSFASE

Na het afsluiten van de dialoogfase zal de aanbestedende overheid, in een derde fase (Inschrijvingsfase), een definitief beschrijvend document opstellen op basis waarvan de deelnemers een eindofferte dienen op te maken.

Het definitief beschrijvend document zal, na goedkeuring door de Politieraad, gepland op 26 oktober 2015, doorgestuurd worden naar de deelnemers.

De uiteindelijke gunning door de Politieraad is voorzien eind februari begin maart 2016


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?