Werken Lennikse Schapenstraat kunnen eind 2018 starten

Op een druk bijgewoonde infoavond werden de ontwerpplannen voor de Schapenstraat voorgesteld. De werken zouden ten vroegste in het najaar 2018 aanvatten. Een 90-tal bewoners van de ongeveer 3 km lange Schapenstraat en de buurt kwamen luisteren op de eerste infoavond.

Lennik wil de afgeleefde Schapenstraat herinrichten en moet tegelijk een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Er zijn nog geen definitieve plannen. De bebouwde kom zou een stuk vergroot worden in de richting van de N8. De Schapenstraat zou een voorrangsweg worden. De snelheidsbeperking tot 50 km/u. wordt over de hele lengte behouden.  Ook de ‘halve schoolstraat ‘ blijft van toepassing. Om de hinder te beperken worden de werken in fases uitgevoerd.

Het is de bedoeling om waar mogelijk comfortabele fietspaden en voetpaden aan te leggen. De provincie deelde de Schapenstraat in bij het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.  Dat zijn fietspaden die gemeenten met elkaar verbinden en die gebruikt worden voor werk- en schoolverkeer. Op die manier kan de gemeente subsidies krijgen voor de aanleg van de fietspaden. De fietspaden worden aan de kruispunten verhoogd aangelegd waardoor afslaand verkeer moet afremmen.

Segmenten

De weg wordt ingedeeld in 6 segmenten. Het bovenste deel krijgt een rijbaan van 5,50 meter, twee fietspaden van elk 1,75 m, afgescheiden van de weg  en twee voetpaden van 1,25 m. In het open landschap tot het nummer 106 komt een gelijkaardige inrichting maar zonder voetpaden en wordt het regenwater afgeleid naar grachten die in de weides worden aangelegd. Tussen het nummer 106 en de dorpskom krijgt een inrichting zoals in het bovenste deel maar zonder een afscheiding tussen de weg en de fietspaden.

In de zone 30 van de schoolomgeving is er te weinig ruimte om naast voetpaden ook nog fietspaden aan te leggen. Er zouden brede voetpaden komen en de fietsers kunnen er op de straat rijden. De bussen zullen de leerlingen opwachten op de rijbaan. De parkeerplaatsen langs de straat  ruimen plaats voor het voetpad. De dwarse parkeerplaatsen blijven behouden. Het smal stuk tussen de Doelestraat en de N282 krijgt voetpaden en fietssuggestiestroken.

Rioleringen

De rioolaansluitingen zullen opgesplitst worden in leidingen voor regenwater en voor afvalwater.  De gemeente stelt een afkoppelingsdeskundige  aan die per woning een dossier opstelt en een offerte laat maken per woning.  De aanpassing van de aansluiting kan gebeuren door een aannemer van Aquafin of door een eigen aannemer. De gemeente subsidieert de aansluitingen met een bedrag van 500 €.  Recente woningen die volgens hun bouwvergunning al een gescheiden riolering moesten bezitten komen niet in aanmerking voor deze subsidie.  

Timing

Het voorontwerpdossier is zo goed als klaar. Dan kan begonnen worden met de opmaak van het ontwerp- en rooilijndossier en de eventuele onteigeningen. Eind 2017 kunnen de afkoppelingen beginnen. De start van de eigenlijke werken wordt voorzien voor het najaar 2018 en zullen twee jaar duren. De werken worden in fases uitgevoerd.

Vragen

Tijdens het vragenmoment werd aandacht  gevraagd voor de hoge snelheden op de Schapenstraat. Volgens de ontwerper worden ingrepen voorzien zoals een poorteffect met middeneiland bij het naderen van de bebouwde kom en as verleggingen maar is er meer nodig zoals politietoezicht en opleiding van de bestuurders.

Er werd ook gevraagd waarom er wordt gekozen voor twee afzonderlijke fietspaden ipv een dubbelrichtingsfietspad. Volgens de ontwerper is een dubbel fietspad veiliger voor de fietsers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?