Volgens N-VA ziet gemeenteraad Herne eigen noden niet

N-Va Herne heeft bedenkingen bij de 17 opdrachten die aan de 17 Hernese gemeenteraadsleden zijn gegeven rond de  Sustainable Developments Goals. Volgens N-VA zouden de gemeenteraadsleden zich met de noden van de streek moeten bezig houden. Maar CD&V Herne wijst er op dat ook steden, gemeenten en provincies een taakstelling hebben bij de uitvoering van de SDG’s (Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties).

“Na het wat vreemde voorstel, want niet in de gemeentewetgeving voorzien, door burgemeester Poelaert bedacht om de leden van zijn schepencollege na drie jaar besturen te (laten) evalueren, is de gemeenteraad van Herne van een wat lachwekkend voorstel bevallen . Op de jongste raadszitting kregen de 17 raadsleden namelijk huiswerk mee. Gevraagd wordt dat elk van hen zich verdiept in één van de ontwikkelingsdoestellingen door de Verenigde Naties bedacht, de zogenaamde Sustainable Developments Goals. In onze taal: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De verkozenen krijgen de taak zich over het hen toegewezen thema te documenteren, het te bestuderen en het proberen te begrijpen. Met de bedoeling om het… Ja, met welke bedoeling?”, vraagt Jonas De Boeck, voorzitter a.i. N-VA Herne zich af.

Doelstellingen

“Wie de 17 doelstellingen nader bekijkt, fronst zich de wenkbrauwen. Zo krijgt een raadslid uit Herfelingen de opdracht zich te moeien met ‘Bescherming van zeeën en oceanen’. Van onze kersverse schepen van Cultuur wordt gevraagd dat zij een ‘Einde aan de honger’ stelt. De raadsvoorzitter zal de ‘Klimaatverandering aanpakken’. De eerste schepen tovert ‘Partnerschappen voor de doelen’ uit zijn hoge hoed. Een andere schepen gaat voor  ‘Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid’. Een bepaald raadslid zal het wel druk krijgen want van hem wordt verwacht ons ‘Duurzame en betaalbare energie’ te bezorgen. Een ander raadslid buigt zich over ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’. De burgemeester staat dan weer in voor ‘Veilige en duurzame steden’…  Maar alle gekheid op een stokje. Mag de bevolking van haar plaatselijke verkozenen niet meer verwachten dan wat modieus geflirt met mondiale problemen, hoe belangrijk deze ook zijn?”

“Waarom geen doelstellingen aan de raadsleden toevertrouwd die nauwer aansluiten bij de leefwereld van de bewoners van ons plattelandsdorp?  Enkele voorbeelden:

* Zo lozen in Herne en in vijf omliggende gemeenten 18.000 bewoners nog steeds hun ongezuiverd afvalwater in een beek en niet in een riolering. Het is dus raar dat onze gemeenteraadsleden zich bekommeren om oceanen en zeeën terwijl in Herne zowat de helft van de bevolking zijn afvalwater in een gracht kiepert. Want wat voor zin heeft het om zich te bekommeren over wereldwijde ecosystemen wanneer vanuit Herne de vervuilde en vervuilende smurrie naar de zee en zo naar de oceanen loopt? Laat er dan beterschap op komst zijn, de traagheid van uitvoering van de rioleringswerken blijft hemeltergend.

* Zeker op het vlak van biologische bewustwording liggen alle wegen open. Nu de verantwoordelijkheden voor Landbouw en Milieu in een schepenhand liggen, is het aangewezen om land- en tuinbouwers te wijzen op de omschakelingsmogelijkheden die de bio-landbouw biedt. Minder pesticiden, want van al dat gevaarlijk gesproei wordt niemand beter! 

* Verder is het voor de N-VA ook nodig om - i.p.v. deze mondiale retoriek te koesteren - in te zetten op lokale problematieken. Dat niet een van de zetelende verkozenen zich bekommert om de specifieke plaats van Herne als taalgrensgemeente is ronduit ontgoochelend.  Herne wordt regelmatig door anderstaligheid, b.v. via reclameboodschappen, bewerkt. Door een zekere gewenning ligt daar niemand meer wakker van. Toch is aandacht in deze niet overbodig. Wie de evolutie in andere taalgrensgemeenten kent, weet tot wat deze kan leiden.  Daarom is het nuttig dat de plaatselijke overheid de bevolking bewust maakt van de Vlaams-Brabantse identiteit van onze gemeente. En deze ook bevordert, o.m. langs Herne in de kijker.

Het is dan ook hoog tijd dat iemand in het Schepencollege de verantwoordelijkheid opneemt om de Vlaamse identiteit van onze gemeente te vrijwaren en te versterken. Tot daar enkele aandachtspunten die N-VA-Herne de raadsleden van onze gemeenten wil meegeven”, aldus Jonas De Boeck.

 “Slecht signaal voor de politiek.

Saskia Vos repliceert namens CD&V Herne : « We vinden het jammer en zelfs beschamend dat N-VA Herne dit in het belachelijke trekt.  Misschien zijn ze onvoldoende op de hoogte van hetgeen op de gemeenteraad werd gezegd.  De uitspraken van N-VA Herne hebben tot doel de inwoners te misleiden. Alsof wij de wereldproblemen vanuit Herne gaan oplossen en het lokale vergeten?  Niets is minder waar. “

“Wie verkondigt dat de SDG's (Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) weinig of niets te maken hebben met lokaal, gemeentelijk beleid, slaat de bal grondig mis. Het was hun eigen Minister-President Geert Bourgeois, en met hem de Vlaamse Regering, die al in 2016 opriep om werk te maken van deze generieke duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties: “Ook steden, gemeenten en provincies hebben een taakstelling bij de uitvoering van de SDG’s. Om dit te verankeren en stimuleren, kunnen de SDG’s gekoppeld worden aan de beleids-en beheerscylcus van de steden (BBC)” (Mededeling aan de Vlaamse Regering VR 2016 2810 MED.0419/1). En ook de VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten) onderstreept het belang van de SDG's en ondersteunt actief steden en gemeenten om er mee aan de slag te gaan. We gaan overigens de aangeboden vormingen terzake actief volgen, om de daad – samen met intussen vele anderen - bij het woord te voegen.  Wij leven in de wereld en niet op een eiland.  En die betere wereld begint in Herne door te werken aan een betere gemeente voor onze inwoners.”

“Wat de zuivering van het afvalwater betreft, zou N-VA Herne moeten weten dat er in Vlaanderen prioriteit is gegeven aan de dichtbevolkte gebieden om zo sneller de vooropgestelde doelstellingen te halen.  Zonder subsidies zijn deze werken totaal niet betaalbaar. Gezien men nu de meer uitgestrekte gebieden aanpakt en subsidieert, is o.a. Herne aan de beurt en met de Scheibeekstraat is de volgende reeks ingezet. Wordt vervolgd, iedereen van harte uitgenodigd tot constructieve bijdrage”, besluit Saskia Vos.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?