Verbindende Projecten, Warmste Gooikenaar en buddy’s

De Gooikse Integratieraad heeft de voorbije weken een subsidiereglement 'Verbindende Projecten' uitgewerkt. De raad kende ook de titel ‘Warmste Gooikenaar’ toe. Er zal tenslotte ook gewerkt worden met buddy’s om nieuwkomers, met een andere culturele achtergrond, te begeleiden.

Het subsidiereglement beoogt het samenbrengen van verschillende culturen in de Gooikse samenleving. Het is een oproep naar buurten, verenigingen en scholen tot het organiseren van activiteiten en projecten met het oog op integratie. De gemeenteraad keurde het reglement dinsdagavond goed.

De Integratieraad zet om de twee jaar een 'Warmste Gooikenaar’ in de bloemetjes. Dit jaar wil de Gooikse Integratieraad elke Gooikenaar die geZORGd heeft voor iemand die het fysisch of mentaal moeilijk heeft, de titel van ‘Warmste Gooikenaar’ geven. Meer dan terecht in dit bizarre coronajaar.

In 2018 kreeg de mama van Christa Vanderkelen, het eerste 'Warmste Gooikenaar kunstwerk' in de vorm van een ‘Lifetime Achievement award’. Ze kreeg dit ter ere van haar overleden dochter. Ook heel wat andere Gooikenaren die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de Gooikse samenleving werden op deze memorabele dag in de bloemetjes gezet.

Buddy

“De Integratieraad wil in het voorjaar van 2021 starten met een Buddy-werking, waarin zij nieuwkomers in de gemeente met een andere culturele achtergrond, begeleiden tijdens de eerste 6 maanden van hun verblijf”, vertelt een fiere Jan Depester, schepen van Sociale Zaken Gooik

Subsidiereglement voor verbindende projecten

Artikel 1. – De gemeente Gooik wil met deze subsidie projecten ondersteunen om mensen met een

andere nationaliteit, taal of culturele achtergrond te integreren in de Gooikse samenleving.

Artikel 2. – Een projectsubsidie kan worden toegekend voor de organisatie van een project of een

projectmatige werking. Hieronder verstaan we: een activiteit, of geheel van activiteiten of werking,

die zowel naar doelstelling als in de tijd afgebakend is.

Artikel 3. – Een projectsubsidie kan toegekend worden aan: (i) verenigingen en/of organisaties met

een werking of maatschappelijke- of exploitatiezetel in Gooik of aan (ii) Gooikse scholen.

Artikel 4. – Een project komt in aanmerking voor een projectsubsidie als het voldoet aan al de

volgende voorwaarden:

 • Het project heeft een positief effect op het Gooikse gemeenschapsleven en/of de uitstraling

van de gemeente;

 • Het project is publiek toegankelijk;
 • Het project is begrensd in tijd;
 • Winst maken is niet het hoofddoel van het project;
 • Het project is geen promotionele of commerciële activiteit;
 • Het project bevordert het Nederlandstalig karakter van de gemeente;

Artikel 5. – Het project moet voldoen aan minstens twee van de drie onderstaande voorwaarden:

 • Het project mikt op een ruimer publiek dan enkel de eigen leden of organisatie;
 • Het project krijgt een ruime bekendmaking;
 • Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager.

Artikel 6. – De subsidie bedraagt maximaal 250 euro voor een buurtcomité, 500 euro voor een

vereniging of school en 1000 euro voor het organiseren van een activiteit die zich richt naar alle

inwoners van de fusiegemeente Gooik. Voor meerdaagse initiatieven kan de subsidie met 50%

worden verhoogd. De subsidie kan maar 1x per project worden aangevraagd.

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van (i) de inhoudelijke criteria van dit reglement, (ii)

grootte van het project, (iii) de geraamde kosten en opbrengsten van het project, (iv) eventuele

financiële steun van andere overheden en (v) de mate waarin de subsidie een hefboomeffect kan

hebben.

De subsidie kan nooit het totaal van de effectief gemaakte kosten overschrijden.

Artikel 7. – Ten laatste 6 weken voor de start van het project richt de initiatiefnemer een aanvraag

aan het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt via het aanvraagformulier op de

website van de gemeente.

Deze aanvraag bevat minstens:

 • een duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting over het project: datum, plaats, doelstelling,

programma, doelgroep, promotieplan. De uiteenzetting moet aantonen hoe het project

voldoet aan de voorwaarden van dit reglement zoals opgesomd in artikel 4 & 5;

 • een duidelijke begroting: de raming van inkomsten en uitgaven met korte toelichting en de

vermelding van andere aangevraagde of toegekende subsidies voor het project;

 • identificatiegegevens van de aanvrager/aanvragende vereniging of organisatie of school:

naam, adres, gsm/telefoonnummer, e-mailadres;

 • het rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden.

Indien het project niet kan plaatshebben of het opzet grondig gewijzigd wordt, brengt de organisator

de gemeente hier onmiddellijk van op de hoogte. Indien nodig wordt het project opnieuw ter

beoordeling voorgelegd aan de integratieraad.

Artikel 8. – De projectsubsidie wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen na

advies van de integratieraad.

De integratieraad beoordeelt de toepassing van dit reglement op het ingediende project. De

integratieraad kan extra informatie inwinnen of vragen dat de aanvrager het project komt toelichten.

Artikel 9. – De uitbetaling van de subsidie gebeurt als volgt:

 • Een voorschot van 50% van de subsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring door het college

van burgemeester en schepenen;

 • Het saldo van 50% wordt uitbetaald na de indiening van het financieel verslag, zoals bepaald

in artikel 13.

De subsidie wordt uitbetaald via overschrijving op de bankrekening van de aanvrager.

De subsidie wordt uitbetaald zolang dit binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde budget

past.

Artikel 10. – Organisatoren die via dit reglement een toelage voor een project krijgen, kunnen voor

dat project, en indien de beschikbaarheid dit toelaat, ook gemeentezalen huren en materiaal van de

gemeente ontlenen aan het tarief voor erkende Gooikse verenigingen.

Artikel 11. – In alle promotie met betrekking tot het project moet de steun van de gemeente Gooik

duidelijk leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de gemeente Gooik en de

vermelding “met de steun van gemeente Gooik”.

Artikel 12. – Een afgevaardigde van de gemeente moet het project ten allen tijde kunnen bezoeken

ter controle van de bepalingen uit dit reglement.

Artikel 13. – Ten laatste 3 maanden na de afsluiting van het project bezorgt de organisator een

financieel verslag met verantwoordingsstukken ten bedrage van het subsidiebedrag. Als uit dit

verslag blijkt dat de subsidie niet correct gebruikt is, kan het college van burgemeester en schepenen

beslissen om het saldo niet uit te betalen, de subsidie niet of gedeeltelijk uit te betalen of om de

subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 14. – Als de aanvrager financiële controle weigert of onmogelijk maakt, is hij gehouden tot

terugbetaling van de subsidie.

In geval van fraude of valse verklaringen vanwege de aanvrager, kan het college van burgemeester

en schepenen beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen, de subsidie terug te vorderen

en/of in de toekomst de aanvrager uit te sluiten van dit reglement.

Artikel 15. – De gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen

daaraan te maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de projectsubsidies toe te

kennen en uit te betalen aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16. – Er kan informatie of advies worden gevraagd aan de leden van de integratieraad via

burgerzaken@gooik.be of 02/532 41 56. Via deze weg kan je ook hulp vragen voor het invullen van

het aanvraagformulier.

Artikel 17. – Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?