Vanaf 2020 nieuwe ophaalregeling voor afval

Vanaf 1 januari 2020 treedt een nieuwe ophaalregeling voor afval in Opwijk in werking. De wekelijkse ophaling van restafval tijdens de zomermaanden wordt vervangen door de ophaling voor GFT-afval én snoeihout. "Aanvullende initiatieven zorgen ervoor dat de burger tijdonafhankelijk zijn restafval kwijt kan", benadrukt het gemeentebestuur.

De wijzigingen zijn onder meer het resultaat van een grondige analyse en evaluatie van het gemeentelijk afvalbeleid door OVAM en gebaseerd op de voorstellen van afvalintercommunale Intradura om binnen haar werkingsgebied op termijn te komen tot een uniform afvalbeheer. De nieuwe regeling past eveneens binnen de doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en bedrijfsafval van de Vlaamse regering.     

Dit verandert er vanaf 1 januari 2020 voor de Opwijkenaren :

Restafval: 2-wekelijkse ophaling in juni, juli en augustus (voorheen wekelijks tijdens de zomermaanden).

GFT-afval: wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus (voorheen 2-wekelijks).

De wekelijkse ophaling van het restafval werd in 2013 omwille van hygiënische redenen ingevoerd tijdens de zomermaanden. Door veranderende ophaalregels mogen heel wat etensresten intussen mee in de GFT-zak. Uit de resultaten van de recentste afvalenquête bleek er bij de inwoners een grote behoefte te bestaan aan een wekelijkse GFT-ophaling.                

De wekelijkse GFT-ophaling tijdens de zomermaanden moet overlast (geurproblemen) bij stockage van GFT-afval vermijden en de inwoners motiveren om afval beter te scheiden en GFT-afval apart mee te geven met de GFT-ophalingen aan huis. Op die manier wordt de huisvuilzak weer wat lichter en krijgt GFT-afval de juiste bestemming; namelijk compostering en verwerking tot een nuttig bodemverbeteringsproduct.

Folies en (harde)plastics kunnen al een tijdje gratis worden afgeleverd op het recyclagepark.

Recyclagepark: gratis afleveren tijdens de openingsuren van huisvuil in een gemeentelijke huisvuilzak en van GFT-afval in een gemeentelijke GFT-zak in de aparte 1.100 l-containers op het gratis gedeelte van het recyclagepark.

Op die manier is er – ook bij zeer warme periodes – steeds een mogelijkheid om zich te ontdoen van GFT-en restafval.

Ondergrondse afvalcontainer restafval: deponeren van restafval in een niet gemeentelijke huisvuilzak tegen betaling (DIFTAR-principe).

Momenteel bevinden er zich 2 ondergrondse afvalstraten met telkens 1 afvalcontainer voor huisvuil (restafval), 1 container voor papier & karton, en 1 container voor hol glas. De 1e bevindt zich aan zaal De Kersenpit, Dorp 46 in Mazenzele. De bijkomende ondergrondse afvalstraat situeert zich tussen Gemeenteschool De Boot en de gemeentelijke sporthal, Heiveld 61-65 en werd recent in gebruik genomen.

Het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers voor huisvuil (restafval) is betalend via gebruikmaking van een toegangsbadge die burgers kunnen aanvragen bij afvalintercommunale Intradura. De aanvraagprocedure kon je lezen op pagina 17 in Opwijk Info van oktober-november - https://www.opwijk.be/infoblad-201910.

Snoeihout: wekelijkse ophaling samen met GFT-ophaalronde.

Snoeihout wordt niet langer via een aparte ophaalronde (4 x per jaar) aan huis opgehaald. Inwoners kunnen jaarrond snoeihout meegeven gelijktijdig met de huis-aan-huis ophaalrondes voor GFT-afval door afvalintercommunale Intradura.

Kerstbomen: kerstbomen kunnen meegegeven worden tijdens één GFT-ophaalronde in januari.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?