Twee gemeenteraden gekibbel in Lennik

Er werden maandagavond twee gemeenteraden afgehandeld. Eerst moesten de punten van de gemeenteraad van september er door. Toen was het bestuur niet in aantal. Het tweede deel van de vergadering werden nieuwe agendapunten besproken. We geven een algemeen overzicht van de sfeer op de gemeenteraad en komen later terug op een aantal agendapunten.

Burgemeester De Knop nam onmiddellijk het woord. Ze had het over moddergooien dat het publieke ambt niet ten goede komt. Volgens haar werd er in de pers het gemeentepersoneel geviseerd. Vanuit de oppositie werd er vorige weken onder meer geklaagd omdat er altijd onvolledige dossiers ter inzage werden gegeven. “Het personeel zet zich in binnen de middelen waarover het beschikt. Ze verschaffen alle info om uw functie te kunnen uitvoeren. Als u daarmee niet akkoord bent moet u zich maar wenden  tot de hogere overheid.”

Toen de oppositie conform het huishoudelijk regelement op de gemeenteraad, wilde repliceren, werden alle tussenkomsten prompt de mond gesnoerd door gemeenteraadsvoorzitter Koenraad Ameys. Vragen rond een leugen over de afwezigheid van schepen Van Ginderdeuren en de eventuele mogelijke gevolgen op het verder verloop van de gemeenteraad,  werden op die manier ontweken.

Goodwill

Het leek er zelfs op dat de meerderheid even wat goodwill wilde laten blijken want enkele opmerkingen van de oppositie werden later aanvaard. Zo werd een woord uit de tekst over het Algemeen Reglement op de begraafplaatsen weg gelaten nadat de oppositie opmerkte dat anders Lennikenaren, die een tijdje in een rustoord buiten de gemeente verbleven, de tarief van niet-Lennikenaren aangerekend krijgen.

De sfeer werd al wat grimmiger toen de bijkomende punten van de oppositieraadsleden ter sprake kwamen. Schepen Johan Limbourg insinueerde dat gemeenteraadslid Erik O weer naar het gemeentepersoneel wilde verwijzen toen hij vroeg een hogere sokkel te voorzien omdat de struiken te snel over de oorlogsgedenkplaats groeiden.

Gemeenteraadslid Geert de Cuyper nam het woord en wees er de gemeenteraadsvoorzitter op dat hij al twee keer de wetgeving had overtreden omdat het aan het schepencollege niet toegelaten is om punten toe te voegen aan de agenda en omdat hij de oppositie belette te antwoorden.

De Cuyper maakte het schepencollege attent op het feit dat hij ook rond de bouw van de feestzaal Jo Baetens en de aanleg van de dekenijtuin geen volledig dossier ter inzage kreeg. “Men haalt stukken met beslissingen uit het dossier dat bovendien niet chronologisch gerangschikt is. Men belet ons om ons werk als gemeenteraadslid te doen. Men speelt eigenlijk met onze voeten“. Kristien Van Vaerenbergh had dezelfde klachten over het dossier rond de integratie van OCMW en gemeente.

Schepen Limbourg repliceerde: “Jullie beschuldigen ons er dus van dat wij het gemeentepersoneel verplichten het zo te doen. Zij doen wat wettelijk voorgeschreven is.”

“Ik begrijp dat u niet alle stukken uit het dossier ontving. U wenst alle details te kennen omdat u al weet hebt dat er ergens nog een problematiek zit. Het dossier is nog in behandeling en er worden geen stukken achter gehouden”, antwoordde de burgemeester.

Het kwam ook tot een conflict toen Erik O nog eens een volledige lijst van de mandaten van de leden van de meerderheid vroeg. “De lijst is onvolledig want de lonen van de schepenen staan niet vermeld. Wij hebben al onze gegevens vrij gegeven. En waarom wordt voor mij twee keer een PWA-mandaat vermeld”. “We blijven bij deze lijst want we gingen al verder dan wat wettelijk verplicht is. De lonen van de burgemeester en schepenen zijn gekend want ze zijn decretaal vast gelegd”, zegde de burgemeester.

Bouwprojecten

Geert De Cuyper wees er de gemeenteraad op dat Lennik wordt overspoeld met bouwprojecten waaronder een aantal grote dossiers. Hij vroeg een lijst van alle projecten en wat het schepencollege doet om het Lennikse karakter te vrijwaren. Schepen van Ruimtelijke Ordening Elpers kaatste de bal terug. “We hebben duidelijk een andere visie over wat een groot bouwproject is. Om u te antwoorden moet u uw vraag meer specifiëren. En over het ‘vrijwaren van het Lenniks karakter’ dacht ik iets te vinden in het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan maar vond daar geen visie in terug. “

Leugen

Toen Kristien Van Vaerenbergh uiteindelijk het punt over het voor de tweede keer ontbreken van een meerderheid kon aanvatten, verliet gemeenteraadslid Carl Dewever de raadzaal.  Van Vaerenbergh richtte zich tot de burgemeester. “We moesten vorige gemeenteraad vaststellen dat u er niet in geslaagd bent uw team bij elkaar te houden.  Uw eigen schepen klaagt over het achterhouden van dossiers en voelt zich jarenlang bedrogen. Vorige maand zegde u hier dat u niet wist waar de schepen zich bevond. We horen ook dat een andere schepen zijn budget zag schrappen. Ik ben van mening dat u over geen meerderheid beschikt en welke oplossing is er? We willen weten over welke dossiers er een timing is afgesproken.“

De Knop antwoordde dat ze zich ging permitteren om alleen op één vraag te antwoorden. “Over de andere punten hebben we bewezen dat we aan besluitvorming kunnen doen. Vorige keer heb ik niets medegedeeld omdat ik het niet zeker wist en het is niet mijn rol om de vuile was buiten te hangen. Het is allemaal breed uitgespreid in de pers en ik acht het niet nodig hier op terug te komen.”

Kristien Van Vaerenbergh vond het heel triest dat de burgemeester de gemeenteraad niet wilde inlichten en verwachtte ook een antwoord van de schepen.  Voor schepen Van Ginderdeuren zijn mond kon openen (nvdr: hij zegde vooraf dat hij de mails ging tonen, waaruit blijkt dat hij de burgemeester en het college liet weten dat hij niet naar de gemeenteraad zou komen), pakte gemeenteraadslid Willy De Waele het woord.

Hij zegde onder meer dat niemand verplicht is deel te nemen aan de verkiezingen. Verkiezingen hebben als doel een meerderheid vast te leggen voor 6 jaar. "Indien men het niet meer eens is met de meerderheid moet men maar zijn mandaat laten vallen en ter beschikking stellen van de groep die de verkiezing mogelijk maakte. In 2015 werd een schandelijk georkestreerde diefstal van mandaten gepleegd want na 12 dagen werd de overloop aangekondigd”. De Waele haalde ook aan dat tijdens vorige legislatuur de schepenen Eddy Warrand, Geert De Cuyper en Etienne Van Vaerenbergh op een dag het schepencollege verlieten.

Lift

Naar het einde van de zitting kwam aan het licht dat de lift voor de bibliotheek niet voor morgen zal zijn. Dat is nochtans één van de dossiers waarvoor schepen Van Ginderdeuren meermaals afwezig bleef op het schepencollege en op de gemeenteraad van september. “Men ging een lift plaatsen in de bibliotheek maar nu duikt er plots een dossier op met als dringende noodzaak de sanering, uitbreiding of afbraak van een gebouw in de Schapenstraat”, stelt Geert De Cuyper vast.

Schepen Van Ginderdeuren gaf uitleg. “Dit is een dossier dat op mijn maag ligt. Omdat er niets mee gebeurde werd er besloten om samen met schepen Elpers en een afgevaardigde van Haviland ter plaatse te gaan. Er zijn namelijk vragen van de harmonie en de academie naar bijkomende lokalen. Omdat het weer geen 4 jaar mag duren hebben we aan Haviland een studie gevraagd”.

Wandelingen

Tijdens de gemeenteraad lieten ook enkele schepenen zich niet onbetuigd. Gemeenteraadsvoorzitter Ameys kreeg er even geen speld tussen en wandelde de raadzaal uit. Toen de rust wat terugkeerde ging hij weer op zijn voorzittersstoel zitten en hernam hij de leiding van de debatten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?