Ternat maakt werk van langetermijnvisie voor oud kerkhof Wambeek

Het lokaal bestuur van Ternat stelde het studiebureau Omgeving aan om een inrichtingsplan op te maken voor het oude kerkhof van Wambeek. Hiermee wil de gemeente het oude kerkhof een invulling geven op lange termijn, met respect voor de bestaande en nog lopende concessies en maakt ze werk van de realisatie van het beheersplan dat ze eind vorig jaar goedkeurde.

Een begraafplaats in onze huidige maatschappij kan meer betekenen dan enkel een laatste rustplaats voor onze nabestaanden. Het is een plaats waar rust, bezinning en herinnering voorop staan, maar waar eveneens ruimte kan zijn voor ontmoeting en zachte recreatie. In vele Vlaamse gemeenten zijn begraafplaatsen open, relatief groene ruimten dicht bij het centrum, maar wordt de opportuniteit onderbenut om dit ook als stapsteen in te schakelen in het groenblauw netwerk.

Buiten de zuiver funeraire context bezit een begraafplaats eveneens een publiek, doch enigszins ingetogen, karakter. Mensen komen regelmatig het graf van een dierbare onderhouden en kunnen er elkaar binnen een groen kader ontmoeten. Bij de herinrichting van een begraafplaats wordt het publieke en het sociale karakter versterkt, om zodoende het functioneren en de integratie van de ruimte te verbeteren. De vaak volledig ommuurde of omhaagde eilandjes, waar alle groen tussen de grijze graven ontbrak, worden terug verbonden met hun omgeving, zowel op natuurlijk als op sociaal en stedenbouwkundig vlak.

Aan het studiebureau wordt gevraagd samen met ons een langetermijnvisie uit te werken. Deze visie wordt samen opgemaakt met de werkgroep en biedt een helder perspectief op lange termijn. De visie wordt vertaald in een ontwerpschets aangevuld met referentiebeelden. Aan de hand van verschillende concepten worden de ontwerpmogelijkheden in beeld gebracht. Na het bepalen van de globale visie zal er uitgebreid aandacht gaan naar het integreren van het aanwezige groen en eventueel funerair erfgoed. De aanwezigheid van funerair erfgoed werd in het beheerplan gedetailleerd beschreven en gemotiveerd. Daarnaast krijgen ook thema’s zoals trage verbindingen en toegankelijkheid, diversiteit aan begraafvormen, nieuwe begraafvormen, beplanting en beheervormen, uitbreidingszones, verlichting en de vormgeving van grafstenen de nodige aandacht.

“We willen dit doen samen met de (Wambeekse) gemeenschap. Een eerste consultatieronde brengt de wensen van de verschillende doelgroepen in beeld. Adviesraden, inwoners, senioren, kinderen en jongeren worden in deze fase gehoord in verband met hun wensen. Op basis van deze resultaten kunnen de ontwerprichtlijnen worden aangescherpt. De participatie is onder andere gericht op het verzamelen van informatie (wensen vanuit buurtbewoners, aandachtspunten huidige situatie...). We willen maximaal met de opmerkingen rekening houden zodat met een gedragen plan kan worden verder gewerkt naar de toekomst”, aldus Geert De Feyter, schepen voor milieu en erfgoed.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?