Ternat investeert komende jaren 44 miljoen euro

Zo'n 44 miljoen euro zal het Ternatse gemeentebestuur de komende jaren investeren. Een recordbedrag. Dat raakte bekend tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning 2019-2025.

Het integrale bericht van het Ternatse gemeentebestuur rond de meerjarenplanning 2019 - 2025 :

We kiezen er als meerderheidsploeg vol voor om in te zetten op een gemeente die dicht bij de mensen staat: levendige dorpskernen waar het aangenaam is om te wonen; werk, school en winkels dichtbij; overal vlot naar toe, te voet, met de fiets of met een gedeelde elektrische wagen; natuur krijgt ruimte en de gemeente blijft groen kleuren; buurtbewoners kennen elkaar, vinden elkaar en werken mee aan een leefbare en ondernemende gemeenschap; er wordt zorg gedragen voor wie het nodig heeft en dit binnen een haalbaar financieel kader mét de nodige ruimte voor noodzakelijke investeringen.

Kwaliteitsvol en duurzaam ontwikkelen

Ternat toegankelijker maken, in de brede zin van het woord. Daar willen we de komende jaren vol op inzetten. Dit met onze focus op de zwakke weggebruiker, zonder de wagen daarbij uit het oog te verliezen. Het creëren van een doelgerichte langetermijnvisie vormt onze leidraad voor een vlotte en toegankelijke gemeente. De pijlers van deze doelstellingen bestaan uit:

- Degelijke en goed onderhouden wegeninfrastructuur; (her)aanleg van fiets- en wandelpaden (o.m. Fossebaan, Langestraat, Bodegemstraat, Sluisvijverstraat, Nieuwbaan, Weverstraat…) en hierdoor een fietsnetwerk realiseren dat de dorpskernen, dienstencentra en de schoolomgevingen verbindt;   

- Het voeren van een doordacht parkeerbeleid

Naast inzetten op mobiliteit en de zwakke weggebruiker willen we ook een voortrekkersrol opnemen wat betreft duurzaamheid en leefbaarheid. We willen de open(bare) ruimte niet alleen behouden maar ook opwaarderen. Hierbij willen we alles steeds realiseren met een groenere invulling, respect voor biodiversiteit en het gebruik van duurzame materialen. Een eerste concrete realisatie waar deze doelstellingen zullen zichtbaar zijn, is de herinrichting van het kerkplein en de Kerkstraat in Lombeek. Ook zullen we deze legislatuur starten met een visieontwikkeling voor het marktplein.

Duurzame productie en consumptie, een kader m.b.t. energiebesparende, hernieuwbare en alternatieve energie, zullen samen met het aanplanten van 16.000 bomen gevat worden in een Ternats klimaatplan. Binnen dit plan zal ook gekeken worden naar onze afval-voetafdruk: we kiezen resoluut voor een afvalarme en propere gemeente vertrekkend van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Samenleven en beleven

We bouwen verder aan een ‘warme’ gemeenschap waarin alle mensen zich thuis voelen. Dit is bij uitstek het terrein van welzijn, cultuur, onderwijs en sport. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het wegwerken van drempels, creëren van gelijke kansen tegen een achtergrond van (super)diversiteit en intergenerationeel samenleven, wonen en werken. Ook hiervoor leggen we onszelf concrete actiepunten op:

- We werken aan de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal;
- Het aantal doorgangswoningen wordt uitgebreid;
- Het “Netwerk Huis van het Kind’ wordt het speerpunt van het kind- en gezinsbeleid. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders tijdig en nabij passende ondersteuning krijgen;
- Een lokaal loket kinderopvang bundelt de nodige data over noodzakelijke en beschikbare kinderopvangplaatsen, met oog voor ondersteuning van de kwetsbare gezinnen;
- Sensibilisering en promotie van het Nederlands wordt essentieel. Kennis van de taal leidt tot deelname aan onze gemeenschap;
- We waarborgen de gelijkheid van rechten voor iedereen, het managen van deze diversiteit is een belangrijke uitdaging;
- We gaan voor een slagkrachtig, kwaliteitsvol, toekomstgericht en haalbaar onderwijsbeleid. Samen met de betrokkenen starten we een traject om de scholen in eigen beheer te houden. We besparen op exploitatie om via nieuwe schoolgebouwen de scholen een stabiele toekomst te geven. Tegelijkertijd willen we inzetten op de realisatie van gelijke onderwijskansen;
- Een centraal aanmeldingssysteem voor alle basisscholen in Ternat;
- De bibliotheek zal, als belangrijk leer- en kenniscentrum zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de digitale dienstverlening;
- Voor het cultuurcentrum wordt op een doordachte en participatieve manier een toekomstvisie uitgetekend;
- Samen met de lokale handelaars zorgen we voor een ondernemersvriendelijk klimaat. We maken een lokaal detailhandelsplan op en zorgen voor een verlaging van de fiscaliteit voor kleine lokale bedrijven;
- We ondersteunen sterk het verenigingsleven, onder meer de sportclubs en jeugdverenigingen, ook op het vlak van

Harmonieus samenleven is pas mogelijk in een veilige gemeente waar men zich goed voelt. Hiervoor wordt aandacht besteed aan preventie, sensibilisering en maatschappelijk welzijnswerk. Maar eveneens wordt er werk gemaakt van een adequaat nood- en crisisbeheer gekoppeld aan een kordaat handhavingsbeleid.

Voor en door Ternattenaren

Een gemeente bestuur je niet alleen, dat doe je participatief en dus samen met onze inwoners, de verenigingen, de organisaties ,… : kortom met alle Ternattenaren.

- We maken een kader waarbinnen we participatie structureel en transversaal
- We zorgen voor een betere omkadering van het verenigingsleven, gaan samen met de adviesraden aan de slag en dragen zorg voor al wie zich vrijwillig
- We willen burger en beleid dichter bij elkaar brengen door het ontwikkelen van een participatieplatform.
- Om burgerparticipatie te stimuleren en interessante projecten te initiëren worden wijkvergaderingen, denkgroepen e.a. methodische prikkels gepland en worden financiële prikkels in het leven

Het beleid samen voeren, daar willen we voor staan.

Een performante en daadkrachtige organisatie

De bewoners van onze gemeente nog beter van dienst zijn, ook daar willen we op inzetten. Een directere communicatie en een betere terugkoppeling naar de burger dragen bij tot een grotere betrokkenheid van de burger in het beleid. Om dit te realiseren gaan we de nodige investeringen doen in de digitalisering van onze dienstverlening, zonder daarbij de traditionele dienstverlening uit het oog te verliezen.

- De 'Ternat-app' wordt de mobiele toegangspoort tot de gemeentelijke dienstverlening. Deze applicatie biedt heel wat mogelijkheden om als bestuur met de burger te communiceren en omgekeerd;
- We doen gerichte aanwervingen in functie van de nieuwe beleidsprioriteiten en -uitdagingen;
- Een databank met online tool moet optimaal gebruik van gemeentelijk en ander materiaal en gemeentelijke en andere infrastructuur mogelijk

Een betere dienstverlening begint bij een aangename werkomgeving voor het gemeentelijk personeel. We staan als werkgever voor heel wat uitdagingen: vergrijzing en uitstroom van een grote groep personeelsleden, de druk vanuit de arbeidsmarkt, de nood tot flexibelere inzet van medewerkers,… Deze zaken vragen ons om ons als werkgever en op vlak van personeelsbeleid te herorganiseren.

We gaan daarom de personeelsdienst helpen om te evolueren van administratieve dienstverlener naar een strategische partner van het bestuur. Ook hier is het de bedoeling om dit samen te gaan doen. Onze diensten vormen namelijk de basis voor een goede uitvoering van het uitgetekende beleid.

Financieel in evenwicht

We maakten als meerderheid samen met de diensten een gedetailleerde analyse van de financiële situatie van onze gemeente. Hierbij bleek dat we voor een aantal uitdagingen stonden en een efficiënter beleid de doelstelling moest zijn. We zijn dan ook trots dat we dit hebben kunnen realiseren.

De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde lage peil. Dit was enkel mogelijk door een optimalisatie in eigen organisatie, inkomsten beter te innen en bepaalde belastingen te hervormen.

Anderzijds worden de nodige inspanningen geleverd om de uitgaven binnen de perken te houden. Toch gebeuren de noodzakelijke investeringen, met een sterke focus op mobiliteit. Zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van werking en personeel zullen de nodige inspanningen geleverd worden. Ter bescherming van mens en milieu worden een aantal nieuwe belastingen ingevoerd. Tot slot gaan wij na welke onbenutte gebouwen en gronden kunnen worden verkocht.

De doelstellingen en actieplannen die voorliggen zijn er niet enkel voor morgen. Ook de generaties van overmorgen verdienen een gemeente waar het goed wonen is. Op lange termijn denken en over de domeinen heen werken, resulteert in sterk beleid. Daar zijn wij, meer dan ooit van overtuigd.

Financieel gezond beleid

Kerncijfers:

 • 2019-2024: ongezien investeringsbedrag van 44 miljoen euro (incl. Farys en Fluvius)
 • focus op mobiliteit en openbare werken (16,2 miljoen euro), duurzaamheid (riolering, verledding verlichting, natuur, afval: 12,2 miljoen euro), schoolgebouwen (6,8 miljoen euro) vrije tijd (2,2 miljoen euro) en sociaal beleid (1,2 miljoen euro)
 • financiering: 52% leningen, 24% subsidies, 14% verkopen, 10% overschot dagelijkse werking
 • verkopen vastgoed: 4,5 miljoen – aankopen vastgoed: 2 miljoen
 • zuinig beleid op exploitatie

Lage belastingen

Belastingen:

 • geen belastingverhogingen
 • indexering eigen belastingen
 • bevriezen tarieven afval en recyclagepark
 • daling restafvalzak van 2,2 euro naar 2 euro (2021)
 • forfaitaire bedrijfsoppervlakte daalt van 100m² naar 20m²: jaarlijkse besparing van 117 euro voor kleine zelfstandigen
 • nieuwe milieuheffingen: brandstofdistributieapparaten, masten en pylonen, grote bouwprojecten, leegstaande en verwaarloosde woningen, tweede verblijven

PERSONENBELASTING:

 • Ongewijzigd op 6,9%
 • Vlaamse gemiddelde (2019): 7,2%
 • Ternat is 65-77ste goedkoopste gemeente van Vlaanderen (300 gemeenten)

ONROERENDE VOORHEFFING:

 • Ongewijzigd op 802,9
 • Vlaamse gemiddelde (2019): 880,3
 • Ternat is 101ste goedkoopste gemeente van Vlaanderen (300 gemeenten)

Financieel gezond

Resultaat:

 • elk jaar positieve autofinancieringsmarge (enkel verplicht in 2025): in 2025 nog 305.434 euro beschikbaar om jaarlijks nieuwe leningen voor nieuwe investeringen te betalen
 • budgettair resultaat (“overschot”) in 2025: 724.053 euro
 • exploitatiesaldo (“overschot zonder investeringen”): stijgt van 1,3 miljoen euro in 2020 naar 1,5 miljoen euro in 2025

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?