Ruimtelijke ordening, wonen en bevolking in Dilbeek: nu en in de toekomst

DILBEEK – “Ons gemeentebestuur is niet blind voor de demografische uitdagingen die op ons afkomen. Momenteel worden zowel in de hardere sectoren (ruimtelijk beleid en planning, woonbeleid, …) als de zachtere sectoren (vrije tijd, inburgering, taalbeleid,…) initiatieven genomen. Dit zal strikt worden opgevolgd en gemonitord, zodat vlot bijstelling kan gebeuren waar nodig. 

“De bevolkingsprognoses voor Vlaanderen, en in het bijzonder de Vlaamse Rand rond Brussel, zijn wat ze zijn. Er zijn studies die een gigantische demografische explosie vooropstellen, er zijn ook studies die dit tegenspreken. Wat er ook van weze: de huidige, jaarlijks stijgende trend van ‘positief migratiesaldo’ (op jaarbasis meer inwoners ‘in’ dan ‘uit’) zal zich ongetwijfeld verderzetten. Het spreekt dan ook voor zich dat het Dilbeekse gemeentebeleid hier antwoorden moet op bieden, niet enkel nù maar ook in de verdere toekomst”, reageert burgemeester Willy Segers (N-VA).

“Laat ons eerst toch ook dit stellen: zelfs in de studies die waarschuwen voor een demografische explosie, zou er in Dilbeek een minder sterke toename zijn dan in andere randgemeenten. Voor alle duidelijkheid: Dilbeek beschouwt dit absoluut niet als een ‘te winnen wedstrijd’, wel integendeel!

We hebben niet de ambitie om een aanzuigbeleid te voeren of de bevolking sneller te doen aangroeien”, stelt Segers

Ruimte ordenen

“Maar sowieso moet een denkoefening worden opgestart hoe we in de toekomst omgaan met bouwen en ruimtelijk ordenen. De grondanalyse die Thomas Valkeniers stelt is correct: bijkomende bewoning kan je in de breedte of in de hoogte opvangen. Gezien wij de openbare ruimte maximaal willen behouden, is enkel verdichting een mogelijkheid. Meer woonlagen in bepaalde kernen van de gemeente is voor ons niet onbespreekbaar, maar dus zeker niet in het blinde weg. Dit legt namelijk extra druk op die omgeving qua mobiliteit, extra voorzieningen (scholen, winkels).
Onze visie is dus: ‘ja’, maar niet overal en telkens steeds doordacht”, zegt de burgemeester;

Wonen

Bijkomend element in deze problematiek: mensen zullen kleiner moeten gaan wonen. Deze evolutie is reeds aan de gang. Er is in die zin nog ruimte. Ook opsplitsing van woningen moet dus mogelijk zijn.

De Vlaamse Overheid is bezig met een nieuw structuurplan: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dit plan bouwt al verder op principes als verdichting maar ook het enten van bijkomende bewoning op goede ontsluiting. “Dus: meer en hoger bouwen aan stations, openbare vervoersknooppunten, goed ontsloten wegen. Wij hopen dat het BRV ook de instrumenten zal bevatten om gemakkelijker gronden te kunnen ruilen: woongebieden die vandaag niet goed ontsloten zijn in ruil voor pakweg landbouw of andere gronden die wel dicht tegen vervoersknooppunten liggen… Die instrumenten om harde in zachte bestemmingen om te zetten of omgekeerd, zijn vandaag nog ontoereikend”, stelt Willy Segers vast.

Momenteel maakt Dilbeek werk van ruimtelijke plannen om de open ruimtes te vrijwaren maar eveneens om te kijken waar er best verdicht - en dus ook verhoogd - kan worden. Ook de stationsomgeving van Dilbeek wordt onder de loep genomen.

Het huidige bestuursakkoord vermeldt een 'rollend' grondfonds dat de gemeente in staat moet stellen om via de koop en verkoop van gronden te kunnen inspelen op opportuniteiten. Niet zozeer om zelf ontwikkelaar te worden, dan wel om gronden op te kopen en nadien terug in de markt te zetten aan de voorwaarden die wij als Dilbeek opleggen zoals voorrang eigen inwoners, maar ook woondichtheid e.d. 

“De beschouwingen van Thomas Valkeniers zijn dus op zich niet nieuw en spelen in op een aan de gang zijnde evolutie: dichter wonen, kleiner wonen, goed ontsloten en met de nodige voorzieningen in de buurt”, zegt Segers.

Commerciële en belevingsruimte

“Toch is hierbij één belangrijke kanttekening te maken: dit moet te allen prijze worden vermeden in de kernwinkelgebieden van onze deelgemeenten en dat geldt dan zeker voor Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Schepdaal. Daarvoor is het noodzakelijk deze winkelgebieden eerst strikt af te bakenen. Bestaande handelaars van buiten die afgebakende zones en nieuwe ondernemers moeten dan aangemoedigd worden (via premies of andere incentives) zich te vestigen in dat afgebakend gebied zodat ruimten erbuiten vrij komen voor bewoning”, zegt Willy Segers.

Dilbeek centrum

Het is onmiskenbaar juist dat er voornamelijk nood is aan grotere commerciële ruimten (> 200m²). Voor Dilbeek-Centrum worden deze voorzien in het aan gang zijnde detailhandelsplan, meer bepaald op de grote parking achter de kerk. Het is net de bedoeling er enkele grotere 'trekkers' naartoe te lokken (niet de grote ketens zoals sinds kort aanwezig in het nieuwe Dansaertpark maar wel de kleinere spelers, genre 'Di', 'Kruidvat', 'Veritas' of andere).

“In dit detailhandelsplan is niet enkel ruimte voor commerciële panden, er wordt ook nieuwe bewoning (kleinere flats voor alleenstaanden of éénoudergezinnen enz.) voorzien en eveneens ruimte voor Horeca en 'beleving'. Door flink wat extra woonruimte te creëren pal in het centrum kan het groene karakter van de gemeente trouwens wellicht enigszins gevrijwaard worden”, zegt Segers.

Groot-Bijgaarden

“Er werd recent een aantal grote commerciële ruimten voorzien in het Dansaertpark maar deze werden helemaal ingevuld door de grotere ketens. In het (eveneens afgebakende) kernwinkelgebied zal moeten getracht worden bestaande (al dan niet leegstaande) ruimtes te gaan samenvoegen zodat grotere winkelpanden worden bekomen. Deze grotere panden kunnen ook daar enkele belangrijke spelers aantrekken en beletten dat de winkelstraat verder verloedert of kan zelfs voor een 'heropleving' zorgen, meent Segers.

Het is duidelijk dat de gemeente hier een actieve rol zal moeten spelen (bv. om samenvoegen van panden mogelijk te maken): meer bepaald in o.a. PPS-constructies (Publiek-private samenwerking) , door zelf projecten op te starten, projecten toe te vertrouwen aan betrouwbare vastgoedpartners enz.

Scholen

Het huidige gemeentebestuur is momenteel bezig met een ‘scholenplan’ waarbij zowel de eigen gemeentelijke onderwijsinfrastructuur parallel moet lopen met de initiatieven van de gemeenschaps- en vrij onderwijs op Dilbeeks grondgebied. Bedoeling is om een behoeftendekkend scholenaanbod te voorzien voor de Dibeekse schoolbevolking.

Ook aandacht voor zachtere beleidssectoren

Op basis van de huidige, Dilbeekse bevolkingsstatistieken zijn er 5 parameters die voor het bestuur het licht op rood stellen:

-          Algemene aangroei van de Dilbeekse bevolking:

van 37.818 inwoners in 2001 tot reeds 41.255 in 2014 (intussen dus al boven de 42.000)

-          Toename van de anderstaligheid en  diversiteit:
van 3.571 inwoners in 2004 met een andere nationaliteit of geboorteland naar 7.582 in 2014 – of een toename van 18,5 %

-          Instroom jonge gezinnen van andere origine vooral uit Brussel:
vanuit Brussel in 2014: 1.388 nieuwe inwoners (55% !) – uit Vlaanderen 821 of 31% - uit het buitenland 156 of 6%, uit Wallonië 96 of 4% (verwijzing naar belangrijke rol van inwijking West-Vlamingen en andere provincies in jaren 50-60-70 !)

-          Uitstroom jonge gezinnen van Belgische afkomst vooral naar Vlaanderen:
 
in 2014 1.675 Dilbekenaren met Belgische nationaliteit weg uit Dilbeek (vooral naar Vlaanderen 1.205 – naar Brussel 754 – naar Wallonie 160 en naar buitenland 88)

-          De thuistaal in Dilbeek (op basis van studie ‘Taal en identiteit in de Rand’):
Nederlands 45,9 % - Nederlands/Frans 16,2% - Nederlands/andere taal 2,3 % - Frans 20,8 % - Frans/andere taal 7,5% - Andere talen 7,3%  of
Nederlands in ‘brede’ zin als thuistaal: 64,4 % of niet-Nederlands als thuistaal: 35,6%

“Deze parameters verplichten het gemeentelijk beleid - naast de hardere sectoren die ook Thomas Valkeniers naar voor schuift -  ook tot heel wat aandacht en ingrepen in de zachtere beleidssectoren.

Het huidige gemeentebestuur bereidt deze aanpak alleszins voor: inburgering en integratie; een proactief Vlaams onthaalbeleid; het betrekken van burgers, verenigingen en adviesraden in deze thematiek; een belangrijke nieuwe rol die is weggelegd voor de wijkverenigingen; …”, aldus burgemeester Willy Segers.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2015/07/23/%E2%80%9Cdilbeek-moet-zich-voorbereiden-op-aangroei-bevolking


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?