Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein Herne goedgekeurd

Na de voorlopige vaststelling eind juni 2017 is op 24 januari 2018 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lokaal Bedrijventerrein definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Tijdens de maanden augustus en september liep het openbaar onderzoek waarbij iedere inwoner de plannen kon gaan inkijken en de mogelijkheid had bezwaar in te dienen bij de Gemeenelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Op 4 september 2017 vond een openbare infovergadering plaats voor de bevolking.

Een tiental bezwaren of opmerkingen werden ingediend die voornamelijk gingen over de groenbuffer, de hoogte van de gebouwen, de mogelijkheid om het plaatsen van dieren schuilplaatsen in het bouwvrij agrarisch gebied en de mobiliteit in en rond het bedrijventerrein.

“De Gecoro trachtte in haar advies aan de gemeente hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. De bezwaren rond de hoogte van de bedrijfsgebouwen werden echter niet weerhouden omdat anders de functionaliteit van het bedrijventerrein in het gedrang zou komen. Het gemeentebestuur paste het uitvoeringsplan dan ook aan aan het advies van de Gecoro”, legt Schepen Ruimtelijke Ordening Lieven Snoeks uit.

Samengevat betekent deze definitieve goedkeuring dat het bestaande bedrijventerrein van ongeveer 7,5 ha groot wordt uitgebreid met 5 ha.

Na ongeveer 2 maanden gaat het RUP dan in voege. “Het gemeentebestuur wenst in 2 fasen te werk te gaan. Eerst wordt het terrein in het verlengde van het bestaande recyclagepark en gemeentelijke loods ontwikkeld. In een latere fase volgt dan het gebied aan de rechterkant van de Scheibeekstraat (komende van de Ninoofsesteenweg). In dit gebied dient de gemeente eerst aangepaste wegenis te voorzien. Het hele gebied wordt dan ook omzoomd met een groenbuffer. Dit om de last voor de omwoners zo veel mogelijk te beperken”, aldus Snoeks.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?