Reacties op ‘Een boosterprik voor Pajotse identiteit’

Tussen 11 en 18 juli jl. bracht Persinfo duiding bij wat Maurits van Liedekerke omschrijft als ‘een boosterprik voor Pajotse identiteit’. Aanleiding daartoe is het algemene gevoel dat de identiteit van onze regio onder druk staat, afkalft en dreigt te verwateren. Voorbeelden daarvan liggen voor het rapen.

Lees verder onder de video met de stellingen

Als besluit van zijn betoog (nog steeds te lezen op Persinfo-Opinie) vroeg Van Liedekerke dat geïnteresseerden in de problematiek zouden reageren. Persinfo verzocht hem een overzicht van reacties op papier te zetten. Maar eerst nog even peilen naar het waarom van zijn betoog.

Maurits van Liedekerke: “Als zovelen stellen we vast dat het niet zo best gesteld is met de kennis van het Pajottenland. Neem nu de gemeenten die wel en niet tot het Pajottenland behoren. Zo lazen we recent op de webstek van vzw De Vloot dat tot de ‘historiek van het Pajottenland’ behoren: de O.-L.-V.-basiliek van Halle, de Schuttersgilde van Mazenzele, Hopduvel Asse, Sint-Paulusprocessie van Opwijk.  Allemaal plekken en manifestaties buiten het Pajottenland. En dan vraag je je af: ‘Wat hebben we toch gedaan met de lijst van Pajottendorpen ons door Twyfelloos-De Gronckel nagelaten?’ Vandaar mijn bedenking dat met ’s mans erfenis gemorst wordt. Tijd dus om daar wat aan te doen.”

Meer samenwerken

Van Liedekerke ervoer dat wanneer mensen buiten het Pajottenland, aangaande onze regio, in de fout gaan de oorzaak daarvan doorgaans bij mensen en verenigingen uit het Pajottenland zelf ligt. Vandaar zijn voorstel dat de bestaande organisaties – die zich met de promotie van het Pajottenland bezighouden - meer zouden samenwerken door o.a. een gezamenlijk bedacht plan.

Maurits van Liedekerke: “Vandaar de reeks van 10 ideeën, waaruit de organisaties, die dat wensen, kunnen putten om tot zo’n breed plan te komen. Enkel en alleen met de bedoeling om die Pajotse identiteit op te krikken en te bestendigen. Niet om ze te betuttelen. Persinfo, dat een zestal van die punten in de verf zette, schoot blijkbaar in de roos want reacties bleven niet uit. We zetten er enkele op een rij. We vroegen de inzenders de toelating om hun reacties te publiceren. Sommigen van hen wilden hun reactie liever anoniem of onder initialen. Ook facebook, twitter en Instagram deden dienst als communicatiemiddel. “

Streekidentiteit

-  Walter Evenepoel (Roosdaal, muzikant, auteur): ‘Ik deel volledig de bezorgdheid die jij zo klaar formuleert. Wij moeten de lichtzinnigheid waarmee sommigen het begrip ‘Pajottenland’ benaderen (of negeren) beginnen aan te klagen. Ik hoop echt dat jouw initiatief een krachtige injectie mag zijn om de bewoners van dit gezegend gebied het inzicht en de moed te geven om hun kostbare erfenis beter te beheren.’ (12 juli ’22)

- Wifried Wouters (Halle, historicus): ‘Proficiat met je pleidooi voor de eigenheid van het Pajottenland! We hebben er in het verleden samen voor gestreden. Helaas, sommigen willen nu het landschap verknoeien met het inplanten van gigantische windturbines (150 tot 200 m.). Het hoeft geen betoog dat er van het mooie Pajottenland niet veel zal overblijven.’ (12 juli ’22)

- Denis Denulin (Herne): ‘Heerlijk verfrissend om lezen in deze warme dagen. En terecht bovendien. Veel onwetendheid heeft te maken met onverschilligheid tegenover zijn herkomst te wijten aan een groot gebrek aan geschiedkundige kennis. (…) Toch een schitterende inspanning om deze verloedering op deze manier aan te pakken. Ik genoot ervan met volle teugen.’ (19 juli ’22)

- Pieter De Ridder (Sint-Pieters-Leeuw): ‘Met veel plezier heb ik uw betoog op Persinfo gelezen. Persoonlijk vind ik niet dat de Pajotse identiteit er tijdens de voorbije decennia op achteruit is gegaan. Ik heb het gevoel dat u denkt dat er binnen enkele jaren niet veel meer van die identiteit te merken zal zijn. Niets in minder waar!’ (27 juli ’22)

Verenigingen

Aangaande de samenwerking tussen de verenigingen liet Alwin Loeckx (directeur Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei) weten: ‘Ik maak me sterk dat nergens anders in Vlaanderen zo goed wordt samengewerkt door diverse organisaties, met goede onderlinge afstemming en afspraken over communicatie en projecten.’

Omtrent de opmerking aangaande de herkomst van de financiering verduidelijkte Loeckx: ‘Het zijn allemaal vzw’s met transparante dubbele boekhouding die op eenvoudig verzoek beschikbaar is.’ (11 juli ’22)

Voorstellen

- Alex Aeyels (oud-inwoner Herne): ’Zeer interessante analyse en dito voorstellen.’  (17 juli ’22)

- Pieter De Ridder: ‘U hebt enkele mogelijke initiatieven voorgesteld, nu nog de mensen vinden die er ook zo over denken.’ (27 juli ’22)

PZ Pajottenland

- Albert Van Antenhove (Affligem, gewezen hoofdinspecteur TARL) over de samenvoeging van alle politiezones tot één PZ Pajottenland: ‘Dan is er geen blauw meer op straat, alleen achter de PC. Herinner de tijd dat een interventieploeg van de Rijkswacht (brigade Affligem) voor een tussenkomt naar Londerzeel moest. Dat was minstens ¾ uur aanrijden.’ (18 juli ’22)

- W.d.M. (Vlezenbeek): ‘Los van het nut van een samenvoeging vraag ik mij af of het nieuwe politiegebouw in Kester niet beter in het landschap geïntegreerd had kunnen worden. De bouwstijl rijmt niet met de landelijkheid van het Pajottenland. Het lijkt wel een winkelcomplex!’ (20 juli)

Identiteit en Taal

- F.L. (Herne): ‘We zijn in 1989 in Herne komen wonen en stellen vast dat Franstaligen er meer en meer hun weg hebben gevonden zonder ook maar moeite te doen om Nederlands te praten.’

- Willem Vandenbussche (Pepingen): ‘Zeer waardevol schrijfstuk. Meer van dat!’ (15 juli ’22)

- Via facebook kreeg het onderwerp 54 duimpjes.

Omtrent Bruegel

Op de vraag naar een nuchtere studie over de aanwijsbare aanwezigheid van het Pajottenland in het werk van Breugel enkele waardevolle reacties.

- Paul De Ridder (Firenze, historicus): ‘De uitspraak dat Bruegel onze streek kneedde is zeker overdreven. (…) De kritische observator Pieter Bruegel heeft inderdaad een aantal taferelen uit het boerenleven vereeuwigd, al is dit slechts een fractie van zijn hele werk. Het lijdt geen twijfel dat hij zeker in de periode 1563-1569 is rondgetrokken in het Brabantse ommeland van Brussel. Hij deed dit trouwens ook in het Antwerpse ommeland (1551-1562) en tijdens zijn jeugd (ca. 1530 - ) in Noord-Brabant. Dit wil echter niet zeggen dat de schilder zomaar het boerenleven verheerlijkte. De stedeling Bruegel stond veeleer kritisch tegenover het gedrag van sommige bewoners van het platteland.’ (17 juli ’22)

- Pieter De Ridder: ‘Wanneer een kunsthistoricus aan Bruegel en het Pajottenland wil beginnen, wens ik hem/haar veel moed. De bronnen zijn gering of onbestaande. Toch mag die bij mij komen voor wat tips…’ (27 juli ’22)

- Het Bruegel-voorstel kreeg via facebook 59 positieve bevestigingen en werd 8 maal gedeeld op andere pagina’s.

Lesuur Pajottenland

Ook het voorstel tot het uitschrijven van een lesuur Pajotse identiteit gaf aanleiding tot enkele reacties.

- ‘In de derde graad van de Pajotse basisscholen zou ruimte moeten gemaakt worden voor de geschiedenis van onze regio, de belangrijkste figuren, de gastronomie. De schoolreis op Pajotse leest schoeien zou een positief effect kunnen hebben.’ (Erfgoedtijdschrift Rausa, Roosdaal, jrg. 10 nr.4, augustus ’22)

- Meerdere lezers lieten (o.m. via facebook) weten dat ‘het vertellen van het verhaal van Twyfelloos-De Gronckel aan de jeugd, op school, in de jeugdverenigingen… een belangrijke stap zou zijn.‘

- Een lagere-schooldirecteur, die anoniem wenst te blijven, vindt het voorstel ‘nuttig en zeker uitvoerbaar’.

 Gastronomie

- K.V.L. (Tollembeek): ‘Pajotttenland als een vaderland. Een hele boterham… maar een smakelijke!’ (16 juli ’22)

- Pieter De Ridder: ‘De horeca werkt lokaal met streekproducten. Daarvan zijn er de jongste jaren veel bijgekomen. Positief daarbij is dat de merknaam ‘Pajottenland’ steeds meer en meer wordt gebruikt. Dat er veel mogelijk is, heb ik onlangs ondervonden. Op mijn vraag stopte Makro  (tot zolang er geen vrede is in Oekraïne) met de verkoop van Russische eieren. Het zijn nu eieren uit… het Pajottenland.’ (27 juli ’22)

 

Voortaan werkt Makro nog enkel met eieren uit het Pajottenland…

 Besluit

Over het aantal reacties zal iedereen zijn/haar mening hebben, inhoudelijk is duidelijk dat een en ander aangaande het Pajottenland een vernieuwde aanpak behoeft. We vroegen Van Liedekerke naar zijn mening.

Maurits van Liedekerke: ‘Zeker wat de kennis over de ontstaansgeschiedenis van het Pajottenland betreft, is er nog werk aan de winkel. Vandaar dat een lesuur meer dan wenselijk is. Net zoals er vraag is naar een studie over de relatie Bruegel-Pajottenland.’

Zelf ook tips gekregen?

‘Zeker. Mij werd aangeraden om het boek Brabançonne te lezen, daarin vertelt Thierry Van Craenenbroeck (Sint-Martens-Lennik) het verhaal van zijn familie, geboren en getogen in het Pajottenland. Een kanjer van 550 blz.! Ik zit ergens halverwege.’

‘Aangaande het gebrek aan een algemeen aanvaard logo werd gesuggereerd om een wedstrijd uit te schrijven waarbij niet alleen een deskundige jury uitspraak zou doen maar ook de inwoners van het Pajottenland hun zeg zouden hebben.’

‘Een van de meest netelige punten bleek het onderwerp Taal-Identiteit-Erfgoed. Daarbij rees de vraag: als deze drie onderwerpen met elkaar te maken hebben, waarom zetten de erfgoedverenigingen daar dan niet meer op in?’

Volledigheidshalve voegde Van Liedekerke er ook aan toe dat de verenigingen die zich voor natuurbehoud, recreatie en milieu in het Pajottenland inzetten lovende reacties krijgen.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?