Pepingse oppositie lanceert plan om verenigingen extra te ondersteunen

De gemeente Pepingen ontvangt middelen uit het Vlaams noodfonds ter compensatie van coronaschade voor jeugd, sport en cultuur. De gemeente kan hiermee aan de slag om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. De gemeente kan vrij beslissen hoe ze deze middelen spendeert.

“In de meeste gemeenten wordt de coronacrisis samen aangepakt, los van de partijbelangen. Een overleg over de partijgrenzen heen garandeert immers de beste ideeën die gemeenten in deze periode meer dan nodig hebben. De Pepingse oppositiepartijen hadden gehoopt op eenzelfde constructieve samenwerking met de meerderheid. Bij de goedkeuring van de extra corona-maatregelen bleek duidelijk dat er geen overleg met de verschillende fracties mogelijk was. Daarom hebben de partijen uit de oppositie alvast de handen in elkaar geslagen en samen een plan opgesteld om de verenigingen extra te ondersteunen. Dit plan met maatregelen wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 4 augustus 2020”, zegt initiatiefnemer Peter Van Cutsem. “We hopen op een constructieve bespreking van de voorstellen”.

Lokale autonomie

‘’De Vlaamse regering besliste over de invulling van het noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% naar de lokale besturen voor ondersteuning van de lokale cultuur-, jeugd- en sportsector. Voor Pepingen betekent dit een bedrag van 77.253,06 €. Hiermee kan de gemeente een eigen invulling geven aan de belangrijke heropleving van de vrijetijdsbeleving tijdens deze corona-crisis. Nu is het moment gekomen om vanuit het lokale beleid een tandje bij te steken en te bepalen op welke wijze de extra Vlaamse middelen best verdeeld worden. Onze verenigingen verwachten duidelijkheid van het gemeentebestuur”, zegt Gerda Claeys, N-VA-gemeenteraadslid.

Alle verenigingen werden zwaar getroffen

“Onze verenigingen vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van de gemeente. Ze zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, ze nemen vrijwilligerswerk op zich, ze ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschapsvorming en burgerschap. Kortom, een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor ieder van ons. Van de ene dag op de andere legde de coronacrisis een zware druk op het samenleven in onze gemeente. Verschillende accommodaties moesten sluiten en alle activiteiten werden geschrapt. Inkomsten uit eetfestijnen, tombola’s, fuiven en andere festiviteiten vielen weg terwijl vaste kosten bleven doorlopen. De verschillende sportclubs en cultuur-, jeugd- en andere verenigingen, de plaatsen waar we elkaar ontmoeten, werden namelijk zwaar getroffen”, zegt Kristof De Cuyper, DVP-gemeenteraadslid.

Extra zuurstof

“Maar toch bleven verschillende verenigingen paraat staan. Net wanneer “blijf in uw kot” de regel werd, deden ze allerlei vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Na de versoepeling organiseerden verenigingen een aantal corona-proof activiteiten. Met hun gekende wilskracht en zin voor creativiteit organiseren jeugd- en sportverenigingen tijdens de zomermaanden allerlei corona-veilige kampen of stages. Al deze verenigingen gaven het gemeenschapsleven terug wat extra zuurstof. Onze verenigingen stonden met andere woorden paraat en bewezen opnieuw hun onvervangbaar belang voor het samenleven”, zegt Suzanne De Cort namens de CD&V-fractie.

Vijf-maatregelenplan

Met volgend vijf-maatregelenplan hoopt de oppositie de Pepingse verenigingen opnieuw perspectief en zuurstof te bieden om hun werking overeind te houden en zodat ze vanaf deze zomer, afhankelijk van de coronamaatregelen, opnieuw met volle moed aan de slag kunnen gaan.

Maatregel 1: Een bonus van 50 % op de werkingssubsidies voor het vrijetijdsveld

De verschillende werkingssubsidies voor erkende cultuur-, jeugd-, sport- en andere verenigingen uit het vrijetijdsveld worden verhoogd met 50 % op basis van het bedrag voorzien in het budget 2020.

Maatregel 2: Een premie voor zomerkampen of -stages

Erkende verenigingen die in juli en augustus 2020 een kamp of stage organiseren voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, ontvangen een forfait van 15 euro per deelnemer (incl. leiding en kookploeg) voor de kampen met overnachting en 7,5 euro per deelnemer (incl. begeleiding) voor kampen, stages zonder overnachting of speelpleinen. Deze premie is om hun extra kosten voor de naleving van de coronamaatregelen te compenseren.

Maatregel 3: Een ‘coronafonds’ voor specifieke noden

Maatregelen 1 en 2 zijn allemaal gericht op snelle en laagdrempelige hulp om tegemoet te komen aan de eerste noden. Daarnaast is er ook behoefte aan een ‘opvangnet’ met meer gerichte hulp voor Pepingse verenigingen die zwaarder geïmpacteerd werden. Voor hen wordt een ‘coronafonds’ voorzien van ongeveer 50.000 €.

Iedere cultuur-, jeugd- of sportvereniging met maatschappelijke zetel of vestiging in Pepingen komt in aanmerking voor de subsidie. De definitie van cultuur-, jeugd- of sportvereniging wordt ruim geïnterpreteerd door “het vrijetijdsveld” zodat bv. ook buurt- en wijkfeesten met sociaal-culturele projecten of niet-vermelde sectorverenigingen aanspraak kunnen maken op deze middelen. Het fonds moet ook voor andere doelgroepen worden ingezet, waarbij de aandacht naar meer kwetsbare jongeren gaat.

Zowel de verenigingen die sinds juni 2020 allerlei activiteiten en evenementen organiseren en door de coronamaatregelen heel wat extra kosten maken als de verenigingen die een aan corona gerelateerd inkomstenverlies geleden hebben, kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Een gemengde commissie of werkgroep beoordeelt in januari 2021 alle aanvragen en formuleert een advies aan het college. De tegemoetkoming is afhankelijk van de ingediende aanvragen. 

Maatregel 4: Veilige ontmoetingsruimtes blijven belangrijk

Verschillende accommodaties moesten sluiten tijdens de corona-epidemie. Bij de opstart van de activiteiten zullen er (infrastructuur)aanpassingen aan de verschillende ontmoetingsplaatsen nodig zijn om aan de coronamaatregelen en de veiligheid van de verenigingen te voldoen. Buiten deze financiële impact hebben de uitbaters ook een minderinkomst door het feit dat de zaal niet kon verhuurd worden gedurende een langere periode. Ook toekomstige activiteiten werden al afgezegd tot en met eind december. Maar de vaste en investeringskosten blijven doorlopen. De uitbaters werden ook door deze corona-crisis financieel zwaar getroffen. Omdat de ontmoetingsplaatsen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van onze gemeente vormen, wordt aan de niet-gemeentelijke zalen (’t Zaaltje te Beert, Parochiehuis te Elingen, Polyvalente zaal te Pepingen en het ontmoetingscentrum Ter Loo te Bellingen) een éénmalige subsidie van 1.000 euro per locatie betaald. Door deze subsidie krijgen de vrijwilligers van de zalen wat meer financiële ruimte om de veiligheid van de deelnemers en verenigingen in hun locaties te bewaken.

Voor de gemeentelijke zalen zorgt de gemeente voor de nodige veiligheidsvoorzieningen.

Maatregel 5: Het lokaal bestuur als partner

Er komt tijdelijk een soepelere procedure voor de goedkeuring van evenementen. De normale aanvraagtermijn van minimum 3 maanden is momenteel niet haalbaar voor organisatoren. De gemeente streeft ernaar om alle aanvragen op een korte termijn af te handelen, maar aan alle organisatoren wordt gevraagd om de coronaregels voor het organiseren van activiteiten strikt in acht te nemen en zeker altijd een aanvraag in te dienen via de vrijetijdsdiensten.

De gemeente past tijdelijk en waar nodig al de reglementen aan zodat bij annulering van een activiteit door corona geen enkele kost kan verhaald worden op de vereniging.

Reeds uitbetaalde of toegezegde subsidies blijven verworven. De gebruikelijke subsidiekanalen en de vervroegde uitbetaling van de subsidies blijven overeind. De verenigingen krijgen ook de kans om hun activiteiten bij de heropstart door te geven aan de dienst Vrije Tijd zodat deze gepost kunnen worden op de website en op de Facebookpagina van de gemeente voor een algemeen overzicht. Dit punt werd reeds behandeld en unaniem goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 23 juni 2020.

Dit vijf-maatregelenplan met bijhorende reglementen werd door de CD&V, DVP en N-VA fracties toegevoegd aan de gemeenteraadsagenda van dinsdag 4 augustus 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?