Pepingse meerderheid beticht gemeenteraadslid van plagiaat

Op de gemeenteraad van dinsdag 26 maart 2019 bogen de Pepingse gemeenteraadsleden zich over heel wat toegevoegde agendapunten vanuit de oppositie (CD&V, DVP en N-VA). De LVB-meerderheid kon met slechts enkele punten instemmen. Eén voorstel werd door de meerderheid als geplagieerd bestempeld.

Op de gemeenteraad werden punten toegevoegd omtrent burgerparticipatie, diverse pilootprojecten, de aanstelling van een GECORO-raad, subsidie voor lokale energieprojecten en het vragenmoment voor burgers.

Plagiaat

Gemeenteraadslid Sander Geerts: “Tot onze verbazing moesten we vaststellen dat het agendapunt over burgerparticipatie en inspraak, toegevoegd door de DVP-fractie, volledig geplagieerd bleek van politieke partijen uit andere gemeenten. Daarom kon dit onder geen beding goedgekeurd worden. Plagiaat is strafbaar en het is betreurenswaardig dat men de gemeenteraad probeert te gebruiken om een inbreuk uit te lokken in haar hoofde. Dat getuigt voor ons van weinig respect voor de collega-gemeenteraadsleden en voor onze burgers. Het is bovendien ook jammer dat de overige fracties niet ingingen op onze uitdrukkelijke vraag om dit punt niet goed te keuren om zo een sterk signaal te sturen dat deze praktijken niet kunnen.”

 “De gemeenteraad was bovendien al lang op de hoogte gesteld dat het bestuur al bezig is met het opstellen van een langetermijnvisie over burgerparticipatie en inspraak. We willen hier gaan voor een totaalaanpak, niet voor elk opgelaten ballonnetje. Weloverwogen beslissingen dus en geen losse ideetjes. Daarom kan dit punt nu niet goedgekeurd worden. Het basisidee van participatie en inspraak is uiteraard goed, een groot deel van de suggesties zijn dan ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma van LVB.”

De LVB-meerderheid weerhield ook het voorstel niet om nu al in een pilootproject voor participatieve gemeenteraden te stappen. Schepen Saskia Beeckmans: “De realiteitszin ontbrak volledig in dit voorstel. Voor een dergelijk pilootproject is er eerder de financiële en administratieve draagkracht van een centrumstad nodig. We zullen daarom wachten op de uitwerking in de (vermoedelijk grotere) steden en leren van hun ervaringen.”

Het voorstel om in een pilootproject te stappen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd dan weer niet weerhouden omdat de einddatum al op 31 maart 2019 ligt – veel te kort dag dus om nog een dossier samen te stellen. Bovendien zijn er al een aantal intergemeentelijke initiatieven die eveneens gesubsidieerd zijn, o.a. binnen de Woonwinkel en het Strategisch Projectplan Pajottenland.

Kristof De Cuyper repliceert: “Tijdens de derde gemeenteraadszitting bestond de agenda nog steeds grotendeels uit het stemmen van gemeentelijke vertegenwoordigers in vzw's, intercommunales, beheerscomités enz. Tot op heden zijn er geen uitgewerkte agendapunten of voorstellen geformuleerd door de nieuwe beleidsploeg LVB. Daarom nam DVP het initiatief door vijf toegevoegde punten te laten agenderen op de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019. Niet om zelf te scoren maar als constructieve bijdrage ten goede van alle Pepingenaren.”

Participatie

 “Participatie was de rode draad in het DVP-verkiezingsprogramma. DVP vindt dit dus heel belangrijk en diende daarom een toegevoegde punt in voor deze derde gemeenteraadszitting. Verschillende ideeën werden gezocht, verzameld en opgelijst. In de voorstelling ervan is er echter geen duidelijke bronvermelding door een spijtige administratieve vergetelheid. Het is geen bewuste zet geweest, gelet we een schriftelijke toelating hebben. Ideeën, gedachten, principes, methodes, theorieën, opvattingen, algoritmes, enz, genieten trouwens wettelijk geen auteursrechterlijke bescherming. Aan de raad werd louter gevraagd om deze suggesties mee te nemen in hun participatiemeerjarenplan om verder over na te denken. Tijdens de gemeenteraadszitting werd onmiddellijk door DVP bevestigd van waar de ideeën afkomstig waren.  Trouwens werd bij de aanvang van de gemeenteraadszitting de toegevoegde punten overlopen en gestemd tot agenderen. Op dat moment heeft LVB (bewust) geen opmerking gemaakt”, zegt De Cuyper.

Gemeenteraadsvoorzitter

“Zoals door een oppositieraadslid goed verwoord, waren de tussenkomsten vanwege Saskia Beeckmans helaas een gemeenteraadsvoorzitter onwaardig. Elk raadslid dient met het nodige respect behandeld te worden. Misschien is dat de reden dat het voorstel tot het uitzending van de gemeenteraad via een gratis Youtubekanaal werd weggestemd door de huidige meerderheid LVB. Het verwijt van bewust plagiaat is een brug te ver. Trouwens de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Immers tijdens de laatste verkiezingscampagne werd het auteursrecht door LVB met de voeten getreden. In de LVB-brochure werd immers fotomateriaal gebruikt zonder toestemming van de fotograaf en zonder toestemming van de afgebeelde persoon, nota bene een kandidate die opkwam voor DVP. “

“Het is duidelijk dat LVB met hun perstekst over "plagiaat" op andermans kap wenst te scoren. Vele ballonnetjes oplaten in de hoop dat er enkele blijven hangen, een te betreuren tactiek die gebrek aan eigen inhoudelijke inbreng moet verbergen”, besluit De Cuyper.

CD&V

Ook de CD&V-fractie heeft bedenkingen. “We vinden het spijtig dat het Open VLD-bestuur tijdens de gemeenteraad gooide met termen als plagiaat en tijdverspilling van de gemeenteraadsleden in plaats van het over de inhoud van het punt te hebben. Participatie begint met te luisteren naar gemeenteraadsleden en burgers en dan kan geen enkele vraag teveel zijn. Als het over participatie van burgers gaat dan kan dat onder verschillende vormen en het voorstel van DVP bevatte een aantal concrete voorstellen die we ondersteunden en daarom mee goedkeurden.

CD&V Pepingen vroeg het bestuur wel om verder na te denken over participatie want welke vorm van participatie in de praktijk echt resultaat oplevert, hangt af van de lokale situatie. We stelden dan ook voor dat de gemeente ook een zelfanalyse doet, eventueel met de hulp van een externe begeleider van bvb de organisatie “de Wakkere Burger” zodat er kan bepaald worden wat het beste past bij onze gemeente. De uitdaging daarbij zal zijn om alle actoren (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, administratie en bevolking) mee te krijgen en evenwichtig te betrekken. Bijkomend zal er aandacht moeten zijn voor de interne werking die juist op dit moment een grondige transformatie ondergaat. Je kan het externe samenspel immers niet goedkrijgen als het interne samenspel rammelt”, aldus Peter Van Cutsem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?