Opwijks college vergunt verkaveling Matexi in Mazenzele

OPWIJK – Matexi krijgt een vergunning voor een verkaveling van 31 loten op een terrein tussen Heerbaan, Molenstraat en Steenweg in Mazenzele. Dat zijn er 14 minder dan oorspronkelijk voorzien.

Op 21 juni 2013 werd een verkavelingsaanvraag met bijhorende infrastructuurwerken ingediend door Matexi. De aanvraag omvat een binnengebied in Mazenzele gelegen tussen Heerbaan, Molenstraat en Steenweg. De aanvraag betreft het verkavelen in 45 loten (+ 6 sociale woningen) en het aanleggen van nieuwe wegenis met de nodige infrastructuurwerken. De ingediende aanvraag is identiek dezelfde als de aanvraag die eind 2012 werd ingediend en door Matexi zelf werd ingetrokken begin 2013.

“Wij hadden als nieuw bestuur, gehoopt dat de ontwikkelaar, na het intrekken van de eerste aanvraag de plannen zou herzien en zou rekening houden met onze wensen betreffende lagere densiteit”, zeggen burgemeester Albert Beerens en schepen Inez De Coninck, bevoegd voor ruimtelijke ordening. “Matexi heeft blijkbaar het zekere voor het onzekere genomen, en de oorspronkelijke plannen met 45 kavels terug ingediend. Over dit aantal was in de vorige legislatuur een akkoord tussen gemeente en Matexi”.

“Wij waren van in begin niet enthousiast over dit project, de impact op Mazenzele zou enorm zijn”, argumenteren burgemeester Albert en Schepen Inez. “Verder stelden we vast dat er een open riool werd gecreëerd, het vuil water van de nieuwe woningen komt over de Steenweg ongezuiverd in de Stampbeek, volgens de ingediende plannen. Deze beek loopt door de dorpskern van Mazenzele. De hinder voor de bewoners zou enorm zijn, zeker in de zomermaanden. Deze hinder zou weliswaar tijdelijk zijn en zou stoppen zodra de Aquafin collector gerealiseerd is. Een timing voor deze collector is onduidelijk, we vrezen dat het nog makkelijk 10 jaar kan duren vooraleer deze collector klaar is”.

Beroep

“We hebben dan ook lang getwijfeld om het project goed te keuren en te laten doorgaan. Maar gezien de positieve voorgeschiedenis van dit project in de vorige legislatuur vreesden we dat de ontwikkelaar bij een weigering, beroep zou aantekenen en alsnog bij de Provincie de vergunning zou verkrijgen voor het project.We hebben er dan ook voor gekozen om het project toch te vergunnen, maar met strenge voorwaarden”, zeggen burgemeester en schepen.

Riool

Voor het schepencollege moest het probleem van de open riool opgelost worden. “Hiervoor hebben we in samenspraak met de ontwikkelaar en de rioolbeheerder een oplossing gevonden. Het vuil water van de nieuwe woningen komt, zolang de Aquafin collector niet gerealiseerd is, in de bestaande riolering van de Molenstraat”.

Dichtheid

Een tweede belangrijk element was de densiteit in het project.  45 kavels voor ongeveer 2 ha, komt neer op een densiteit van ongeveer 22.48 woningen/ha. Dit is veel voor een kern in het buitengebied zoals Mazenzele. “Bij de vergunning hebben we dan ook maar liefst 14 van 45 kavels uitgesloten van de vergunning. Dit is bijna 1 op 3. De uitgesloten kavels hebben allen een zeer beperkte tuinzone, minder dan 10m. Dit is weinig kwalitatief”, vertellen de burgemeester en de schepen.

Voor de uitgesloten delen kan de ontwikkelaar een nieuwe aanvraag indienen. “Bij een nieuwe aanvraag zullen wij voorwaarden opleggen. Er zullen geen 14 kavels meer worden toegestaan voor deze zones. Het aantal kavels zal moeten dalen en mogelijks ontstaat er op die manier extra ruimte voor groen en/of een speelterrein binnen de nieuwe wijk”.

“Het uitsluiten van de 14 kavels biedt ons ook garantie naar fasering van het project.De ontwikkelaar had zich geëngageerd om niet alle 45 kavels op hetzelfde moment op de markt te brengen.  Maar dit kan je in een vergunning moeilijk als voorwaarde opleggen. Indien deze 45 kavels op een te korte tijdspanne op de markt zouden komen, vrezen we problemen voor de leefbaarheid van Mazenzele. Bovendien is de woonbehoefte in onze eigen gemeente niet zodanig hoog, zodat dit project veel nieuwe inwoners zou aantrekken. Wij kiezen eerder voor een geleidelijke ontwikkeling van dit project en zullen bij de ontwikkelaar ook aandringen om voorrang te geven aan inwoners uit Opwijk-Mazenzele”, aldus de burgemeester en de schepen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?