Ook een Gele doos voor Pepingenaren?

De CD&V-, DVP- en N-VA-fracties hebben op de gemeenteraad voorgesteld om ook in Pepingen het project “gele doos” in te voeren na overleg met de seniorenadviesraad en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.Maar blijkbaar was het bestuur daar in stilte al mee bezig.

In geval van nood telt elke seconde. Als hulpdiensten worden opgeroepen, is het belangrijk dat zij snel over persoonlijke en medische informatie kunnen beschikken. Om dit op een gemakkelijke manier te kunnen, werd al in verschillende gemeenten en regio’s de zogenaamde gele doos ingevoerd voor ouderen. De gele doos is een herkenbare bewaardoos voor persoons-, contact- en medische gegevens. Om ze gemakkelijk te kunnen vinden, wordt ze in de koelkast bewaard. Mensen met een gele doos, kleven aan de binnenzijde van de voordeur een herkenbare sticker, waardoor de hulpverleners weten dat er zich in de koelkast een gele doos bevindt.

Het project “gele doos” is in verschillende steden, gemeenten en regio’s al succesvol ingevoerd. De reacties van zowel de betrokken gemeentebesturen, senioren, eerstelijn- en hulpdiensten zijn positief. Voorbeelden zijn hiervan RPO Kempen, Stad Gent en W13 uit Zuid-West-Vlaanderen.

Om de kostprijs van het project te drukken verzoeken de verenigde oppositiepartijen het schepencollege of andere afgevaardigden ons voorstel bespreken tijdens vergaderingen van bovengemeentelijke (welzijns)verenigingen of samenwerkingsverbanden zoals de Welzijnskoepel, Eerstelijnszone Zennevallei, Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie Pajottenland, enz. “De afgevaardigden zullen nagaan of er draagvlak is bij hulpverleners en andere gemeenten om de gele doos in te voeren in onze regio. Via deze verenigingen worden mogelijke subsidiekanalen onderzocht. Wij vragen ook dat de invoering van de gele doos voor Pepingse ouderen voor advies wordt voorgelegd aan de seniorenraad. Voor een goede opvolging van het project worden de gemeenteraadsleden via de collegeverslagen tweemaandelijks op de hoogte gebracht, tot er een definitieve beslissing is.”

Enthousiasme voor “gele doos”

 Tijdens de gemeenteraad ontstond wat commotie toen de oppositie het punt toevoegde over de ‘gele doos’. Op vraag van LVB werd er geen beslissing genomen. De schepen van welzijn licht toe: “Het voorstel is achterhaald want het onderzoek is reeds een paar maanden bezig.”

In de gele doos stopt men belangrijke medische en andere gegevens over zichzelf, die nuttig kunnen

Schepen Seghers vervolgt: “Op voorstel van de ouderenadviesraad van eind september werd dit punt door de afgevaardigde van de gemeente aangekaart op de zorgraad van de eerstelijnszone waar Pepingen deel van uitmaakt. Andere eerstelijnszones, brandweer, artsen… werden gepolst naar interesse en mogelijkheden.  Het dossier werd bovendien ook al behandeld door het college en is dus in volle ontwikkeling. Eens volledig uitgewerkt kan het dossier ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het verwijt dat de oppositie niet wist dat het college met dit dossier bezig was raakt kant noch wal. Dit dossier volgt een natuurlijk verloop en wordt op deskundige wijze verder uitgewerkt door de diensten. Wij zijn in ieder geval blij dat we nu al weten alle gemeenteraadsleden dit voorstel genegen zijn.”

Boven gemeentegrenzen heen?

De fracties CD&V, DVP en N-VA vinden dit een gemiste kans voor de politiek in het algemeen. “Aangezien de hele gemeenteraad de inzet van de “gele doos” een mooi voorstel vindt, had een eenvoudige goedkeuring van dit punt een mooi signaal geweest dat er in Pepingen wel kan samengewerkt worden over de partijgrenzen heen. In plaats daarvan koos het bestuur voor een robbertje vechten. LVB-meerderheid vond letterlijk “de inhoudelijke discussie” overbodig en besloot om niet te besluiten over het toegevoegd punt. Verder wordt er van een gemeentebestuur zekere transparantie en openheid verwacht, wat in dit dossier niet werd toegepast. Het college blijkt een verborgen agenda er op na te houden. Bij gebrek aan eigen inbreng in het beleid van Pepingen gaat LVB zich daardoor focussen op de inbreng van de fracties CD&V, DVP en N-VA.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?