Ontbonden Lenniks PWA schenkt kasoverschot aan Zonnestraal en Beschuttende Werkplaats

Als een vzw ontbonden wordt moeten de resterende gelden overgemaakt worden aan een andere vzw met een doelstelling die sterk aanleunt bij de doelstelling die het PWA had. Het bestuur van de PWA, die in Lennik opstartte in 1994, besloot de resteerde 9.796 € netjes te verdelen over Zonnestraal en de Beschuttende Werkplaats.

Zonnestraal gaat er gehoorbeschermers mee kopen om autistische medewerkers van het arbeidszorgatelier te helpen zich af te schermen van storende prikkels. De Beschuttende Werkplaats gaat het geld gebruiken om uit te breiden en te groeien naar een Maatwerkatelier waar mensen voorbereid worden om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt.

In Lennik was Rita Van Ginderdeuren de laatste 3 legislaturen voorzitter. “Het opzet van de PWA  was mensen, die al meer dan 2 jaar volledig werkloos waren, terug in het normale reguliere circuit aan de slag te krijgen>. Lennik telde echter weinig werklozen die al langer dan 2 jaar zonder werk zaten, waardoor het steeds een klein PWA is gebleven. De activiteiten waren poetsen tot de dienstencheques zijn begonnen. Vanaf 2017 en 2018 werden de PWA’s  vereffend en werd er door de overheid besloten dat de resterende gelden naar tewerkstellingsprojecten binnen de gemeente dienden te gaan”, aldus Rita Van Ginderdeuren.

Staatshervorming

Omwille van de 6° staatshervorming werd het PWA-systeem overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid heeft in het kader van de staatshervorming beslist om het PWA-systeem te vervangen door het systeem van wijk-werken en op die manier het PWA volledig te hervormen. De VDAB kreeg deze bevoegdheid toegeschoven.

Waar in het PWA-systeem de nadruk lag op het invullen van opdrachten bij particulieren, onderwijsinstellingen, lokale overheden, Vzw’s/feitelijke verenigingen en land- en tuinbouw, ligt bij wijk-werken het accent op het ontwikkelen van generieke competenties (attitude, nakomen van afspraken, melden van afwezigheden, …) bij de werkzoekenden.
Door deze ommezwaai heeft de VZW PWA geen reden van bestaan meer en werd door de leden van de VZW beslist om de VZW te ontbinden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?