N-VA gaat voor meer burgerparticipatie met twee commissies

Op de gemeenteraad van januari 2019 lanceerde Berdien Van Den Abeele namens de N-VA-fractie het voorstel om gemeenteraadscommissies op te richten. Het voorstel van Van Den Abeele kon rekenen op heel wat bijval uit de andere fracties. Daarom traden op maandag 25 februari de politieke partijen in onderling overleg om samen de commissies verder uit te werken.

Inspraak van de burger en burgerparticipatie stonden centraal in alle verkiezingsprogramma’s. “Een grotere betrokkenheid van de burger draagt bij tot een vervolmaking van de lokale democratie, het verhoogt de acceptatiegraad van het optreden van het gemeentebestuur en het zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het beleid”, aldus N-VA Liedekerke. 

Op 15 februari 2019 werd door de Gemeente Liedekerke een eerste gespreksavond georganiseerd rond burgerparticipatie. Deze had tot doel te brainstormen rond het begrip zelf en hoe het kan gerealiseerd worden. Een tweede gespreksavond vond plaats op 28 februari 2019.

Twee gemeenteraadscommissies

N-VA Liedekerke wenst echter een stap verder te gaan en vroeg de oprichting van twee gemeenteraadscommissies: één voor mobiliteit, openbare werken en ruimtelijke ordening en één voor financiën, personeel en administratie. Doel van deze commissies is de beslissingen van de gemeenteraad grondiger aan te pakken, beter voor te bereiden, adviezen te formuleren en de kloof tussen meerderheid en oppositie te dichten. Op deze gemeenteraadscommissies kunnen deskundigen gehoord worden, net als belanghebbenden.

Concreet ziet N-VA Liedekerke hierin een mogelijkheid om na het raadplegen van de burgers (de burgerparticipatie) te waken over het daadwerkelijk “de daad bij het woord voegen” en dit in elke stap van het beleidsproces. 

Concreet werden volgende afspraken gemaakt tussen de partijen:

- Het college van Burgemeester en Schepenen zorgt op korte termijn voor een nieuwe, sterke samenstelling van de verschillende adviesraden en maakt een analyse van de werking van deze adviesraden.

- Het bestuur werkt haar voorstel tot meerjarenplanning en beleidsnota uit. Deze zouden tegen komende zomer klaar moeten zijn.

- Vervolgens zal per beleidsdomein gekeken worden of en hoe een eventuele commissie kan opgericht worden. Er zal met alle partijen opnieuw overlegd worden hoe deze commissies zullen worden samengesteld en binnen welke modaliteiten deze zullen werken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?