N-VA: “Er schort wat aan het verkeersbeleid van Herne”

HERNE - Volgens voorzitter Franz Hegeman van de N-VA Herne heeft de huidige bestuursmeerderheid op het verkeersgebied nog maar weinig waar gemaakt van haar verkiezingsbeloften in 2006. De partij, die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen op 40 stemmen na een zetel mis liep, pakt zelf uit met een reeks voorstellen. Later worden ook andere onderwerpen aangepakt. We geven woord en wederwoord.

De N-VA leidt uit de verkiezingsfolder van de CD&V af dat deze partij 2 snelheidsmeter en indicatoren aankocht, dat de schoolomgevingen zijn aangepast en octopussignalisatie kreeg, dat er flitspalen op komst zijn voor de Steenweg op Asse, dat het snelheidsregime werd aangepast met 70 km/u als basis en dat er snelheidsremmers werden geplaatst. Hun lijst met beloftes was heel wat langer. “Er wordt gewoon geen verkeersbeleid gevoerd”, zegt Franz Hegeman.

“We stellen vast dat er in Herne veel meer ongevallen gebeuren dan in vergelijkbare gemeenten en dat het aantal ongevallen toe neemt. De gemeente plaatste ook nergens fietsstallingen. Er werd sinds 1998 ook geen enkel subsidiedossier voor fietspaden ingediend bij de provincie. Parkeren op fietspaden is schering en inslag en de toestand van de bestaande fietspaden is erbarmelijk. Van het al lang aangekondigde fietspad Herne-Kokejane is er nog steeds geen eerste steen gelegd”, zegt Franz Hegeman.

De N-VA drukt in haar brochure rond verkeersbeleid een reeks foto’s af van wagens, die parkeren op voetpaden en zonder vergunning op parkings voor mindervaliden. “We vragen extra parkeerplaatsen en meer aandacht voor mindervaliden. De partij stelt ook vast dat de gemeente steeds minder goed bereikbaar is door een achteruitgang van het openbaar vervoer.

Volgens de N-VA is er slechts af en toe politie te zien aan de schoolpoorten en is er van gemachtigde opzieners al helemaal geen sprake. Alleen de gemeenteschool kreeg octopussignalisatie. Er wordt blijkbaar ook veel te weinig gedaan om veiliger snelheden af te dwingen.

De N-va wil naast het traditionele politietoezicht een beloningscampagne om het verkeersgedrag te veranderen.  Er moet een nultolerantie voor verkeersonveiligheid komen. Het fietspadennet moet uitgebreid en hersteld worden om de schoolgaande, werkende en winkelende bevolking te stimuleren om de fiets te gebruiken als dagelijks vervoermiddel. De partij wil dat het gemeentebestuur in de eerste plaats werk maakt van een aangename woonomgeving waarbij veiligheid en leefbaarheid voor gaan op doorstroming.  De openstelling van de ring rond Edingen wordt een nachtmerrie voor de inwoners van Kokejane en Herfelingen.

De N-va wil ook meer parkeerruimte rond het station en tijdens kaatswedstrijden in het centrum.  De partij wil overleg tussen alle betrokken actoren voor er plannen worden opgesteld.

“We hebben al voorstellen gedaan naar het bestuur toe maar gaan nu zeer actief suggesties doen en hopen dat ze opgepikt worden”, besluit Hegeman. http://herne.n-va.be/dossiers

Positief

We geven burgemeester Kris Poelaert , zoals de journalistieke deontologie het vereist, de gelegenheid onmiddellijk te reageren op de beweringen van de N-Va. “Vooreerst wil ik stellen dat ik het positieve en datgene wat een bijdrage levert tot een veiliger verkeer en beter Herne er graag ga uit filteren. Aan verkeer dient immers steeds gewerkt te worden en elke bijdrage is welkom! “, zegt Poelaert.

Wetten

“ Voor de rest moet ik nu eenmaal vaststellen dat rekening dient gehouden te worden met een aantal wetmatigheden (wettelijke verplichtingen) zoals daar zijn de officiële afmetingen van zoneborden (dat ze zo klein zijn is door de wetgever bepaald en zijn niet wij die dit bepalen), een nieuw zone 50-bord na de bebouwde kom, enz.  Maar laat het nu net datgene zijn wat deel uitmaakt van het beleid en de visie die in ons mobiliteitsplan en de update ervan geformuleerd werden.  We brachten toch wel degelijk de snelheid op onze gemeentewegen als één van de eerste naar een 30-50-70 regeling?”, weerlegt Poelaert.

Zonaal

“Binnen het zonaal veiligheidsplan heeft verkeersbeleid steeds een prioriteit gekregen.  Snelheidscontroles werden vanuit de politie in die mate gevoerd dat daar waar snelheid en ongevallen met elkaar in relatie staan, een hogere frequentie van controle kennen.   Het resultaat daarvan is dat het aantal lichamelijke ongevallen in het verkeer wel degelijk zijn gedaald.  Het klopt wel dat door de beperkte budgettaire mogelijkheden misschien wat minder controles uitgevoerd worden dan gewenst.  Maar wat dan met de diefstalproblematiek?  Die verdient toch ook een versterkte aandacht?  Nieuw is dat met de politie werd afgesproken om na objectieve metingen, via onze nieuw aangekochte snelheidsmeters, meer gerichte controles te gaan voeren”, zegt de burgemeester.

Fietsers

“Fietsenstallingen zijn er wel degelijk bijgeplaatst, oa thv d'Erfzone op de Steenweg op Asse en in het centrum van Herne naast de Fortis Bank.  Die aan de 4 armen werd  al enige tijd geleden besteld en zal er zeer spoedig staan.  Wat de fietspaden betreft moet Herne weten wat ze budgetair aankan.  Zo kost de heraanleg van de verbinding Herne-Kokejane 1,7 miljoen euro.  Wat eigenlijk al boven ons financiële kunnen ligt.  Zowel de onteigeningen als de geformuleerde bezwaren, die we hebben opgelost, zorgden voor enige vertraging maar intussen zijn de subsidies gestort en de werken sinds enkele weken aangevat.  Ook het huidige bestuur zou graag meer fietspaden aanleggen...”, vervolgt Poelaert.

Mindervaliden

“In tegenstelling tot wat geschreven werd, zijn er wel degelijk meerdere parkeervakken voor mindervaliden voorzien.  Aan het gemeentehuis, in het centrum van Herne, aan de sporthal .  Dat zijn enkele voorbeelden.  Trouwens, binnen de seniorenraad is een analyse gemaakt van waar er nog meer parkeervakken voor mindervaliden noodzakelijk zijn.  Daar wordt dus verder aan gewerkt”, belooft Poelaert.

Openbaar vervoer

“Dat het openbaar vervoer achteruit gaat, stellen we samen met de N-VA vast, maar dat is buiten onze wil en buiten onze bevoegdheid.  Zo is het ook aan ons om vast te stellen dat de openstelling van de ring rond Edingen voor extra verkeer en dus ook hinder zal zorgen. Maar is er hiervoor een alternatief?”, vraagt de burgemeester zich af. 

Scholen

“Ook voor wat de scholen betreft zijn heel wat inspanningen geleverd.  Maar deze zijn vooral uitgevoerd van voor dat de N-VA actief was.  De octopussignalisatie aan de gemeenteschool is uitgevoerd door de Provincie, dat heb ik toen nog kunnen regelen.  Wij voorzagen ook de Waardestraat (Gemeenschapsonderwijs) van dezelfde signalisatie alleen de totem werd er niet neergezet maar wel de octopusomegabeugels.   En dit met gemeentebudget.  De totem alleen, die niet echt een beschermende functie heeft, werd om budgettaire redenen en in overleg met de school niet gezet.  Als ik het goed voorheb kostte de totem alleen al meer dan 5000 euro”, weet Poelaert. 

“Trouwens hebben we de scholen eind vorige legislatuur meegedeeld dat nieuwe initiatieven met een opleg van de gemeente voor 90% kunnen worden gesubsidieerd.  De scholen zijn het best geplaatst om te noden vast te stellen en mee oplossingen voor te stellen.  Zo ook ontving De Bloesem eind 2011 meer dan 11.000 euro subsidies in het kader van een verkeersveiliger schoolbeleid.  Daar boven op blijven we inspelen op behoeften: door de wegomlegging via de Waardestraat besliste de gemeenteraad bij hoogdringendheid om er verkeerskussens te plaatsen en zodoende ook daar het verkeer af te remmen.  Dit opnieuw in overleg met de school en het oudercomité.  Ook deze zullen spoedig worden geïmplementeerd”, zegt de burgervader.

Station

“De parking van het station is voorzien in het RUP van de Fondatel en zal uitgevoerd worden in samenwerking met de NMBS.  (cfr. toekomstig beleidsprogramma)”, zegt Polaert.

“Ik ben een beetje teleurgesteld in de teneur van hun uitgeschreven dossier, maar zal daar zeker het positieve uitfilteren.  Zolang Herne er maar beter van wordt trek ik mij van de rest en de ondertoon of zaken die uit hun context zijn gerukt niet al te veel aan.  Jawel ,verkeer zal altijd een aandachtspunt zijn.  Daar aan werken, doen we iedere dag maar spijtig genoeg met een beperkt aantal middelen en mensen”, stelt Poelaert vast.

Ondertoon

De burgemeester heeft toch een beetje moeite met de negatieve ondertoon van sommige opmerkingen.  "ik kan toch moeilijk op elke hoek van de straat flitspalen zetten", lachte de burgemeester .   “Een ANPR-camera, welke is voorzien voor op de Steenweg van Asse binnen de politiebegroting kost 100.000 euro.  Budget voor meer flitspalen zijn er niet vooral omdat de inning van de boetes niet rechtstreeks naar de gemeente gaan”, weerlegt Poelaert.

 "of de Moerstraat om dat daar een bekende persoon zou wonen"  “ Met alle respect voor wie dat ook zou kunnen zijn, maar in een dergelijk kleine straat waar max 50km/u mocht worden gereden reden maar liefst 29 voertuigen meer dan 100 km/u op 12 dagen meting.   Trouwens op 14 dagen tijd reden door deze landelijke weg meer dan 15.000 voertuigen om het station van Edingen te bereiken door een noodzakelijke wegomlegging”, besluit de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?