Milieuminister geeft overzicht toestand Fondatel

HERNE - Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) kreeg van Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege een omstandig antwoord op enkele parlementaire vragen over het metaalverwerkend bedrijf Fondatel in Herne: 

Uit het antwoord van de minister:

1.      Sinds 29 januari 2010 werden er 4 klachten ingediend bij de buitendienst Vlaams-Brabant van de afdeling Milieu-inspectie. De 4 klachten handelden over geurhinder veroorzaakt door de ijzergieterij Fondatel. Klachten over geluidsoverlast ontving de buitendienst Vlaams-Brabant van de afdeling Milieu-inspectie sindsdien niet.

De toezichthouders van de afdeling Milieu-inspectie voerden gedurende deze periode meerdere controles uit bij de ijzergieterij Fondatel. Er werden geen nieuwe milieumisdrijven vastgesteld door de toezichthouders. 

2.      De toezichthouders van de afdeling Milieu-inspectie stelden vast dat de zandafdeling, de vormlijn en de kernafdeling zijn ontmanteld en verwijderd. Ook de nog resterende metaalslakken (die mogelijk nog voor enige stofopwaaiing kunnen zorgen) zijn afgevoerd gezien de smeltovens buiten gebruik zullen blijven. De opslag van gevaarlijke producten is aanzienlijk verminderd. De gevaarlijke producten worden opgeslagen in recipiënten die op lekbakken worden geplaatst op een daarvoor voorziene, afsluitbare plaats in het bedrijf.

De houder met verdeelslang van witte mazout is verwijderd. De houder met verdeelslang van rode mazout staat op een vloeistofdichte piste die afvloeit naar een koolwaterstofafscheider. Alle houders zijn dubbelwandig of staan op een inkuiping.

De bodemonderzoeken op het bedrijfsterrein, inclusief de gracht langs de Lorengstraat, zijn nog lopende. Het bedrijfsterrein wordt voortdurend rein gehouden. Door het binnenplaatsen van de dompelbaden en het laten uitlekken van de gedrenkte materialen boven de dompelbaden worden de morsverliezen beperkt tot een minimum waardoor ook het verontreinigen van hemelwater tot een minimum wordt beperkt.Het volledige bedrijfsterrein is verhard. In het werk- en opslaggedeelte van de inrichting werd een industriële vloer aangebracht, die het indringen van mogelijk verontreinigende stoffen in de ondergrond en/of het grondwater voorkomt.

Enkel de slijperij en de lakkerij zijn nog in exploitatie. De exploitant van Fondatel NV heeft besloten de exploitatie op deze site op termijn volledig stop te zetten. De exacte datum van de volledige stopzetting van de activiteiten is nog niet gekend door het bedrijf. 

3.      Met twee recente vergunningsbesluiten van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 9 juni 2011 werd aan het bedrijf FONDATEL NV een vergunning verleend voor een termijn die verstrijkt op 4 december 2017 om haar ijzergieterij in Herne te veranderen. Hierbij nam de Deputatie beslissingen ten gronde over enerzijds het verderzetten van een gewijzigde exploitatie na proefvergunning en anderzijds over een op 17 februari 2011 ingediende  mededeling onder meer tot een gedeeltelijke afbouw van de exploitatie.  In de tekst van beide besluiten staat dat de exploitant besloten heeft om op termijn het bedrijf te verhuizen. Momenteel is de exploitatie van verschillende onderdelen reeds stopgezet. Het betreft hier de zandafdeling-vormlijn, de kernafdeling met uitzondering van de opslag van de laatste kernen, en een gedeelte van de opslag van gevaarlijke producten.   

In beide beslissingen werd bij het verlenen van de vergunning rekening gehouden met de verhuisplannen van het bedrijf.  

Tegen deze beslissingen werd inmiddels beroep ingediend door een omwonende en door het College van Burgemeester en Schepenen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?