LVB pikt niet in op vijfmaatregelenplan van de oppositie

Oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA lanceerden samen een 5-puntenplan ter ondersteuning van de jeugd-, sport- cultuur- en andere verenigingen. Het gezamenlijk voorstel werd ter goedkeuring voorgelegd tijdens de gemeenteraadszitting van 4 augustus 2020. De oppositiepartijen hoopten ditmaal op een constructieve houding en inhoudelijk debat van de LVB-meerderheid want het voorstel was in het belang van alle Pepingse verenigingen. Het mocht helaas niet baten. LVB vond letterlijk “de inhoudelijke discussie overbodig” en besloot om via schorsing niet tot besluitvorming over te gaan. “Ongezien in de Pepingse politiek”, betoogt de oppositie.

Buiten een artikel in de pers en een collegebeslissing is er volgens de oppositie aan dit dossier niet veel veranderd. “Rondvraag bij verschillende verenigingen leert de initiatiefnemers echter dat de verenigingen over de mogelijke corona-impact nog niet bevraagd werden. De vraag is ook hoe de betrokkenheid van adviesraden kan bekomen worden wanneer er nog geen werking is van bepaalde raden. In de meeste gemeenten wordt de coronacrisis samen aangepakt, los van de partijbelangen maar de houding van LVB illustreert de absolute minachting voor de oppositie. Een bewijs is dat de gemeenteraad door het schepencollege voor bepaalde beslissingen al meermaals buitenspel werd gezet. De meerderheid nodigt zelfs de gemeenteraadsleden die zich kandidaat stelden als corona-vrijwilliger, op geen enkele tijdstip uit”, zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem namens de verenigde oppositie.

Bestaande subsidies

“Het enige wat de gemeente vandaag als financiële ondersteuning voor verenigingen doet, is enkel gedeeltelijke storting van de bestaande subsidies. In oktober, november wordt de resterende 20%-subsidiëring uitbetaald. Dit is vandaag te weinig. Daarom hebben de oppositiepartijen de handen in elkaar geslagen, verschillende verenigingen gecontacteerd, samen een plan opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de gemeente de verenigingen op korte termijn wil ondersteunen is nu het moment om met duidelijke nieuwe maatregelen te komen en niet na de zomer. De maatregelen moeten in de eerste plaats gericht zijn op snelle hulp om tegemoet te komen aan de eerste noden. Maar ook meer gerichte hulp is nodig zodat de verenigingen opnieuw perspectief krijgen om hun werking op te starten en overeind te houden. Met het vijfmaatregelenplan kregen de verenigingen ook meer duidelijkheid voor de toekomst en werd er rekening gehouden met een mogelijke tweede besmettingsgolf. Vele gemeentebesturen hebben hier al een beslissing genomen voor de zomermaanden.”

Sinterklaaspolitiek

“De manier van werken van de meerderheid is gebaseerd op een “ons kent ons”-verhaal en kent dus geen garantie op een eerlijke verdeling. In dit dossier doet LVB al te gemakkelijk aan “sinterklaaspolitiek” en vertrekt men niet van een democratisch goedgekeurd reglement of gemeenteraadsbeslissing. Het voorgestelde plan van de oppositie bevat wel een billijke verdeling van de Vlaamse subsidies. De reglementen bieden duidelijkheid in de voorwaarden, aanvraagprocedure, toewijzing en heeft een flexibele financiering van de subsidies. De oppositiepartijen deden tijdens de gemeenteraad een oproep aan alle gemeenteraadsleden om dit voorstel democratisch te behandelen en om te stoppen met “willekeurige beloftes” aan verenigingen te doen.”

Eerlijke verdeling van de Vlaamse subsidies

“De voorrang van het partijbelang op het algemeen belang lijkt voor LVB diep geworteld.” De oppositiepartijen betreuren deze gang van zaken want de verenigingen worden de dupe van de meerderheid hun politieke spelletjes. De oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA steken een helpende hand uit naar de meerderheid en hopen dat hun vijfmaatregelenplan een aanzet kan zijn om weldra een eerlijke verdeling van de Vlaamse subsidies te bekomen. Zo kan het gezamenlijke plan boven alle partijgrenzen gedragen worden. Maar liever gisteren dan vandaag zodat de Pepingse verenigingen krijgen wat ze verdienen “!

Regeling

De meerderheid reageert: “Tijdens de gemeenteraad van Pepingen kwam de oppositie op de proppen met een voorstel om het geld van het Noodfonds te verdelen onder de Pepingse verenigingen. Slechts één probleem: de LVB bestuursmeerderheid nam dit dossier sinds het begin van de corona-crisis ter harte en werkt met de administratie al een regeling uit, in dialoog met de verschillende verenigingen.”

Geen beslissing in lopend dossier

De gemeente Pepingen krijgt van de Vlaamse overheid geld uit het Corona Noodfonds om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. In totaal gaat het om ruim 77.000 euro. “Sinds de bekendmaking van dit fonds werden er al belangrijke stappen gezet in het dossier naar de verdeling. In de steeds veranderende en zeer onzekere situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt, moeten beleidsbeslissingen worden gebaseerd op objectieve feiten en de specifieke noden van de verschillende doelgroepen. Over het voorstel van de oppositie met betrekking tot dit lopende dossier werd tijdens de gemeenteraad dan ook geen beslissing genomen”, zegt burgemeester Eddy Timmermans.

De burgemeester verduidelijkt de beslissing van zijn partij: “Achter de schermen werken we samen met de gemeentelijke administratie hard aan dit dossier, maar steeds op basis van objectieve gegevens. Net als de oppositie beseffen we dat onze verenigingen de lijm van ons sociaal weefsel zijn en dat we hen door deze moeilijke periode moeten loodsen. Daarin willen we ook open kaart spelen. Tijdens de gemeenteraad van juni informeerden we de oppositie nog over welke strategie we er op na houden om de verenigingen te ondersteunen in deze crisis. Elk voorstel nemen we zeker in overweging, maar het is nu niet aan de orde om onomkeerbare beslissingen te nemen in een dossier dat nog in volle ontwikkeling is. Bovendien zijn er omwille van de tweede besmettingsgolf opnieuw strengere maatregelen ingevoerd en is er voorlopig nog geen zicht op het einde van de federale fase. Daarmee zijn enkele bepalingen in het voorstel van de oppositie al achterhaald. Nu alle modaliteiten van de verdeling van het Noodfonds snel afkloppen, zou ons in de toekomst dus zuur kunnen opbreken.” 

Geen overhaaste beslissingen

“In juni bevroegen we de Pepingse verenigingen een eerste maal waarbij we peilden naar de impact van corona op de afgelopen en toekomstige werking van onze verenigingen. Daaruit bleek dat de noden van de vele verenigingen zeer uiteenlopend zijn. Het coronavirus en de maatregelen in de strijd tegen het virus treffen de verenigingen bovendien ook verschillend in hun werking. Sommigen konden reeds (gedeeltelijk) heropstarten, anderen mogen nog niet of kiezen er bewust voor om nog even te wachten om hun activiteiten opnieuw te herbeginnen. Om hen alvast op korte termijn een hart onder de riem te steken, keerden we in juli een eerste schijf aan subsidies uit aan de verenigingen en werden de meest acute praktische noden al aangepakt.”

“We verkiezen een individuele aanpak op basis van de concrete noden en aparte situaties die zich stellen. Zo hadden we in juni naast de vragenlijst een eerste gesprek met alle verenigingen die zomerkampen of -stages organiseerden om te kijken hoe de gemeente hen financieel en/of logistiek kon bijstaan”, pikt schepen van cultuur Rudi Seghers in. “Uit het succes en het veilig verloop van de jeugdactiviteiten bleek dat een individuele aanpak inderdaad loont. Een lineaire verdeling van het coronafonds is voor ons dan ook niet aan de orde.”

“In juni meldden we nog dat we niet over één nacht ijs wilden gaan en de middelen op een objectieve manier willen verdelen, met oog voor acute noden én met oog voor maatregelen met structurele impact. Onze houding blijft onveranderd waardoor we tijdens afgelopen gemeenteraad niet anders konden dan geen beslissing te nemen in dit dossier. Voor alle duidelijkheid: wij gaan het debat niet uit de weg. Het moet alleen gevoerd worden op basis van objectieve feiten en na contact met de verenigingen. Alleen zo kunnen we krachtdadige beslissingen nemen, net zoals de vele vorige maatregelen die we namen om deze crisis te bedwingen.”, besluit schepen Seghers.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?