Lennikse Feesten - De Mobitheker helpt bij mobiliteitsproblemen

LENNIK – Zonnestraal vzw en haar partners willen iedereen die nood heeft aan mobiliteitsondersteuning helpen en begeleiden naar de meest optimale en betaalbare mobiliteitsoplossing. Daarom werd het concept ‘Mobitheker’ uitgewerkt,  een weg naar een inclusief, betaalbaar en leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

“We willen iets doen rond hulpmiddelen die mensen helpen bij hun verplaatsingen en hen in beweging houden. We dachten eerst aan een uitleendienst voor tweedehandse fietsen en andere hulpmiddelen maar bekijken het nu ruimer. We willen werken rond vervoermiddelen, elektrische fietsen en openbaar vervoer. We focussen ons op hulp- en vervoermiddelen maar ook op het actief blijven en bewegen wat belangrijk is voor de gezondheid”, vertelt projectmedewerker Leontien De Coninck. De ‘Mobitheker’ richt zich tot de inwoners van het Pajottenland.

“We gaan de mensen ook helpen door een individueel mobiliteitsplan op te stellen. We gaan bij hen thuis om te bekijken wat hun mobiliteitsprobleem is en vanuit hun behoeften met hen zoeken naar de beste oplossing. Indien nodig verwijzen we hen naar een gespecialiseerde dienst”, zegt Leontien.

De ‘Mobitheker’ heeft twee elektrische fietsen aangekocht en zoekt nog een beetje uit hoe die tweewielers eventueel via een uitleendienst kunnen ter beschikking gesteld worden.

Lennikse Feesten

De ‘Mobitheker’ wil graag haar werking bekend maken en staat daarom op zaterdag 15 augustus de hele dag op het Masiusplein, tijdens de Lennikse Feesten. In de namiddag kunnen er elektrische fietsen, een scootmobiel (vervoermiddel op 2 wielen) , een Segway (vervoermiddel op 2 wielen) uitgetest worden. Fietsenhandel De Spaak brengt gewone en opplooibare elektrische fietsen en een tandem mee. Er zullen ook rolstoelen en loophulpen aanwezig zijn. “Een aantal van deze  vervoermiddelen zijn beter bekend in het buitenland en wij willen er hier een taboe mee doorbreken”, aldus Leontine.

Een inclusief, betaalbaar en leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

Zonnestraal vzw en haar partners willen het mogelijk maken om iedereen die nood heeft aan mobiliteitsondersteuning op een proactieve en preventieve manier te ondersteunen en naar de meest optimale en betaalbare mobiliteitsoplossing te begeleiden. Daarom werd het concept ‘Mobitheker’ uitgewerkt: een piste richting een inclusief, betaalbaar en leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid.

De Mobitheker is toegankelijk voor iedereen met mobiliteitsvragen en/of -problemen in het Pajottenland. Zowel voor reguliere klanten als voor personen met een beperking wordt via een proactieve benadering een passende mobiliteitsoplossing gezocht. Deze proactieve benadering kan leeftijdsafhankelijke handicap met 2,5 jaar uitstellen. Hierbij functioneert de Mobitheker als mobiliteitsexpert, adviseur, doorverwijzer en/of experimenteerplek. Binnen dit project staat het gebruik van hulpmiddelen (scootmobiel, rollator, rolstoel,...) en vervoersmiddelen (aangepast vervoer, fiets, bus, trein,...) centraal, alsook het stimuleren van mensen om actief te blijven.

Zonnestraal vzw werkt met dit concept binnen een straal van 10 km rond de regio Lennik een kleinschalig, lokaal pilootproject uit. De Mobitheker focust zich hierbij momenteel op twee luiken:

1. Individuele mobiliteitsondersteuning: opmaken van individuele mobiliteitsplannen

Binnen dit luik focust de Mobitheker zich op gerichte mobiliteitsvragen van cliënten. Via een aantal gesprekken verkent de Mobitheker mogelijke problemen, behoeften en noden van de cliënt. Dit alles wordt in kaart gebracht via een individueel mobiliteitsplan. Vervolgens wordt relevante informatie gegeven en worden gerichte oplossingen geadviseerd, uitgeprobeerd en opgevolgd. De Mobitheker fungeert eveneens als tussenpersoon met bevoegde diensten/instanties enerzijds en handelaars voor eventuele verhuur/verkoop anderzijds. Cliënten worden tijdens deze contacten ondersteund door ons.

Het doel van dit individueel mobiliteitsplan is fysieke en (infra)structurele mobiliteitsbevordering en het bekomen van individuele gedragsverandering bij de cliënt, alsook het vinden van betaalbare mobiliteitsoplossingen. Dit alles wordt gekoppeld aan individuele begeleiding en ondersteuning bij mobiliteitsproblemen van allerlei aard (o.a. op vlak van fysieke mobiliteit, hulpmiddelen en vervoer).

2. Groepsgerichte mobiliteitsbevordering: uitwerken van groepsgerichte lokale acties

Met verscheidene lokale verenigingen en instanties worden samenwerkings-verbanden aangegaan en zullen lokale acties uitgewerkt worden ter bevordering van de mobiliteit. Er wordt zowel gefocust op fysieke mobiliteitsbevordering (in beweging blijven) als op het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoersmiddelen. Door het organiseren van dergelijke acties wordt de bevolking gestimuleerd om mobiel te blijven en kan men kennismaken en experimenteren met alternatieve hulp- of vervoersmiddelen (mobiliteitsalternatieven).

Personen worden op die manier in groep aangezet tot een (individueel) gedragsveranderingsproces, gekoppeld aan fysieke mobiliteitsbevordering.

Op dit moment is er reeds één concrete actie uitgewerkt. Zo zullen we tijdens de Lennikse Feesten op zaterdag 15 augustus 2015 een actiedag organiseren voor de bevolking van Lennik. Tijdens deze dag gaan we ons project voorstellen aan de bevolking door het plaatsen van een infostand. Daarnaast zullen de mensen de kans krijgen om een testrit te maken met verschillende soorten hulpmiddelen zoals een scootmobiel, elektrische fiets, tandem, Segway,...

Verder zal er ook een actie rond elektrisch fietsen uitgewerkt worden op autoloze zondag op 20 september 2015.

In de toekomst zal de Mobitheker een kenniscentrum worden waar iedereen met mobiliteitsvragen terecht kan.

Het individueel mobiliteitsplan zal dan gebruikt worden als tool om mensen te informeren over mobiliteit, om alternatieve hulpmiddelen aan te bieden en om mensen zo goed mogelijk te begeleiden naar de gepaste oplossing.

Dit individueel mobiliteitsplan zal de komende maanden beoordeeld worden op haar bruikbaarheid en relevantie door de afname en opmaak bij een aantal cliënten. Op termijn kan dit mobiliteitsplan eventueel ook als tool gebruikt worden door andere organisaties.

Er wordt ook gedacht aan de oprichting van een tweedehandswinkel met betrekking tot hulpmiddelen, zodat mensen die geen recht hebben op tussenkomst beschikken over een goedkoper alternatief als ze een hulpmiddel nodig hebben.

Doelstellingen ‘Mobitheker’

1. Bevordering van de mobiliteit voor iedereen (met nood aan mobiliteitsondersteuning).

2. Een bredere kijk op én een breder keuzemenu aan mobiliteitsoplossingen en -hulpmiddelen kan een keuze voor de meest optimale mobiliteitsoplossing stimuleren (en dit zowel wat betreft de impact op de levenskwaliteit als de budgettaire impact).

3. Bekend maken van alternatieve hulpmiddelen en op die manier de aanschaf van een ingrijpend hulpmiddel uitstellen.

4. Via een bredere en positieve kijk op hulpmiddelen en een stapsgewijze opbouw van het gebruik van hulpmiddelen de negatieve perceptie en het stigma helpen verminderen.

5. Verschillende (sociaal) innovatieve ideeën kunnen via de Mobitheker worden uitgetest en opgeschaald.

6. Individuen proactief informeren, sensibiliseren en (toekomstgericht) bewust maken over hun mobiliteit, gekoppeld aan een aangename activiteit.

7. Fysieke en structurele mobiliteitsbevordering gekoppeld aan individuele gedragsveranderingsprocessen.

Doelgroep

De Mobitheker is toegankelijk voor iedereen met een mobiliteitsvraag in het Pajottenland. Dit zijn zowel personen met een verminderde mobiliteit als personen met een beperking. In het pilootproject is er een specifieke focus:

- Personen vanaf 55+.

- Personen woonachtig in de regio Lennik (straal 10 km).

- Personen welke beginnende mobiliteitsproblemen ervaren (vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, etc), maar nog geen volledige beperking op het vlak van mobiliteit.

- Personen die nood hebben aan een vorm van mobiliteitsondersteuning.

Info:

E-mail: leontiendeconinck@zonnestraalvzw.be - GSM: 0491 71 86 76

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?