Lennik verdeelt 200.000 € onder verenigingen

De werkgroep ‘relanceplan verenigingen’ besprak op 15 oktober de situatie van de COVID-19-pandemie en de impact ervan op het Lennikse verenigingsleven. Op basis van dit overleg kwam de gemeente tot een aantal aangepaste ondersteuningsmaatregelen. Het hele verslag is na te lezen op www.lennikaanzet.be/vrijetijd.
Volgens de oppositie krijgen de verenigingen 100.000 € minder dan oorspronkelijk gestemd.

Het is zeer duidelijk dat het coronavirus stevig inhakt op de werking en financiën van het verenigingsleven. Daarom trok enerzijds de Vlaamse Regering 87,3 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, waarvan 83,9 miljoen verdeeld wordt door de steden en gemeenten. Lennik ontvangt hiervan 93.993,56 €.
Dit bedrag wordt in Lennik integraal aan de 52 erkende vrijetijdsverenigingen overgemaakt volgens de berekening en verdeling van de gemeentelijke subsidiereglementen. Het bedrag wordt per sector (sport, jeugd, cultuur en senioren) procentueel bepaald op basis van de subsidiebedragen van 2019.

“Anderzijds ondersteunt Lennik de verenigingen bovenop de jaarlijkse basissubsidie van 66.000 euro bijkomend met een budget van 40.350 euro. Dit bedrag schenkt de gemeente haar 52 erkende verenigingen met 4906 leden in de vorm van Lennikse waardebonnen. Deze zullen ze ontvangen bij de (her)opening van de lokale middenstand. Naast de ondersteuning van de verenigingen, wil de gemeente hiermee de negatieve impact van de COVID-19 pandemie verzachten en rechtstreeks ook de koopkracht en lokale handel en horeca stimuleren.  De verdeling van dit budget zal via de verdeelsleutel ‘aantal leden per vereniging’ gebeuren”, aldus Johan Limbourg, schepen voor Vrije Tijd.

Lennik komt terug op beslissing steun verenigingen:100 000 € minder

“De bestuurscoalitie van Open-VLD, CD&V- en GROEN steekt de pluimen van de N-VA - LENNIK²-fractie op haar hoed, doch verliest er onderweg heel wat. Het is nog maar een drietal weken geleden dat het schepencollege van Lennik de krantenkoppen heeft gehaald toen bleek dat de burgemeester en schepenen niet begrepen hoe het resultaat van een stemming wordt vastgelegd. Door zich in groep te onthouden bij een constructief voorstel van de oppositie, en niet tegen te stemmen, werd het voorstel met de voor-stemmen van de oppositie goedgekeurd”, herinnert gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

“Nu blijkt eveneens dat ze het er erg moeilijk mee hebben dat mede door hun stemgedrag plotseling een agendapunt van gemeenteraadslid Geert De Cuyper ( N-VA - LENNIK²) werd aanvaard alhoewel zij dit helemaal niet wensten. Het agendapunt hield in dat de ontvangen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen ( 93 993,56 €), te vermeerderen met het merendeel van de bedragen die voor 2020 in het Meerjarenplan zijn voorzien voor de Lennikse festiviteiten en evenementen, onder de erkende Lennikse verenigingen zouden verdeeld worden en dit voor een totaal bedrag van 237 745 €.  Al de verenigingen beleven momenteel een moeilijk coronajaar en kunnen die steun nu snel gebruiken”, gaat het gemeenteraadslid verder.

Eerst een leugentje …. om bestwil?

“Op de gemeenteraad van 23 september 2020 verklaarde het College dat de gemeente Lennik het bedrag van 93 993,56 € nog niet had ontvangen, terwijl dit bedrag reeds sinds 15 juli 2020 op de rekening van de gemeente Lennik was gestort. Aangezien het college niet communiceerde omtrent het ontvangen bedrag van 93 993,56 €  en helemaal nog niet van plan was dit bedrag onder de erkende Lennikse verenigingen te verdelen – en zeker niet voor de totaliteit van dit bedrag - was de gemeenteraad op 23 september 2020 verplicht tot stemming over te gaan omtrent ons agendapunt. Bij 8 ja-stemmen en 11 onthoudingen werd dit goedgekeurd.
Maar het college wringt zich in alle bochten want het zag blijkbaar in dat zij tegen haar wil in verplicht zou zijn een agendapunt van de oppositie uit te voeren en over te gaan tot betaling van subsidies aan de erkende verenigingen en dit voor een bedrag van 237 745 €. Dit kon en mocht niet gebeuren! Bijgevolg besliste de Open VLD-CD&V-Groen-meerderheid om met allerlei onjuiste en onwettelijke drogredenen op de gemeenteraad van 25 november 2020 ons goedgekeurd agendapunt in te trekken en te vervangen door een agendapunt waarbij een lager bedrag van 143 343,56 € ( waarvan 93 993,56 € rechtstreeks ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap) zou verdeeld worden.”

“Het is ‘ uniek ‘ in de politieke geschiedenis van Lennik dat een bestuurscoalitie twee maanden nadat een agendapunt is goedgekeurd, dit opnieuw intrekt, terwijl in feite de beslissing nu reeds een begin van uitvoering had moeten gekregen hebben om de subsidies tijdig én voor 30 november 2020 te storten.”

Pluimen op hun hoed of gepluimde verenigingen?

“Reeds onmiddellijk na de gemeenteraad van 25 november 2020 verspreidt de Lennikse meerderheid het bericht dat zij meer dan 200 000 € onder de Lennikse verenigingen verdeelt. In dit bedrag is vooreerst een bedrag van 66 000 € begrepen, dat ieder jaar onder de vorm van subsidies onder de erkende verenigingen wordt verdeeld, alsmede het bedrag van 93 993,56 € dat de gemeente Lennik half juli 2020 van de Vlaamse Gemeenschap heeft ontvangen. De meerderheid ‘ vergeet ‘ er in haar officiële communicatie wel bij te schrijven dat de uitbetaling van deze subsidies gebeurt op voorstel van de N-VA - LENNIK KWADRAAT-fractie. Daarenboven ontvangen de verenigingen op initiatief van de meerderheid nu 103 464,44 € minder dan hetgeen op de gemeenteraad van 23 september 2020 eerst werd gestemd. In alle geval heeft deze meerderheid andermaal veel pluimen op haar hoed verloren en deze maal zijn de Lennikse verenigingen hier de dupe van”, besluit Geert De Cuyper namens de N-VA - LENNIK²-fractie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?