Lennik en Roosdaal saneren Hunselberg en Tuitenberg

Lennik heeft een Gemeentelijk InvesteringsProject  (= GIP) voor de sanering van Hunselberg en Tuitenberg goedgekeurd en ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Het voorontwerp is klaar en ook het voorontwerpdossier werd ingediend bij de VMM.

Openbaar onderzoek t.e.m. 12 augustus

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2022, het rooilijn- en onteigeningsplan voor Lombeeksestraat, Hunselstraat, Hunselberg, Tuitenbergstraat, Nellekenstraat, Eizeringenstraat (deel) en Puttekensveldweg voorlopig vastgesteld.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijn – en onteigeningsplan ligt op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, dienst openbare werken

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen binnen deze termijn schriftelijk of digitaal bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 18, 1750 Lennik of openbare.werken@lennik.be of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal (gemeentehuis)


Het project:

De beken en rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van Aquafin, de lokale rioolbeheerders en de gemeenten zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. Lennik heeft nog een achterstand in te lopen.

In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de collectoren, grote verzamelriolen, pompstations en zuiveringsinstallaties. De rioolbeheerders staan in voor de aanleg van de dienstrioleringen die het afvalwater transporteren naar de collectoren van Aquafin.

De gemeente voert een saneringsproject uit, om het afvalwater in deze zone op te vangen en af te voeren naar het waterzuiveringsstation.  Dit project wordt gecombineerd worden met een bovengemeentelijk project van Aquafin en een intergemeentelijk project met de gemeente Roosdaal.

Dit project zal een grote zone van groene clusters saneren. Na uitvoering van dit project zal heel de zone Hunsel, Tuitenberg en Moelie gesaneerd zijn.

In de Hunselstraat, waar de grens tussen Roosdaal en Lennik in het midden van de straat ligt worden de kosten voor de aanleg gedragen voor de helft door beide gemeenten.

De noodzakelijke buffering van het regenwater zal gebeuren via een bufferbekken dat aangelegd wordt op het grondgebied van Roosdaal. 

De situeringsschets van het saneringsproject, is een indicatieve schets en toont niet wat er zal uitgevoerd worden maar dient als schets om de subsidieaanvraag in te dienen en de studie te starten.

Lees verder onder dit plan

Timing:

Er dienen nog verschillende stappen ondernomen te worden:

  • bezoek afkoppelingsdeskundige bij alle betrokken woningen
  • informatieavond met bewoners
  • subsidiedossier
  • omgevingsvergunning
  • opmaak lastenboek
  • aanstellen aannemer 

 Vragen? Nuttige info?

Er zijn voorontwerp-plannen beschikbaar. 

Indien je nuttig info hebt voor de ontwerpers kan je dit nog altijd bezorgen aan de gemeente. De gemeente zorgt dat dit wordt toegevoegd aan het dossier. Dit geldt niet voor individuele aansluitingsproblemen want dit wordt opgenomen door de plaatsbezoeken van de afkoppelingsdeskundige .

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?