Lennik bereidt zich voor op mogelijke schaarste elektriciteit

LENNIK – De gemeente laat weten wat er gaat gebeuren als de regering besluit over te gaan tot het afschakelen van het elektriciteitsnet bij een productietekort.

Elia, de beheerder van het stroomvervoernet heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat manueel kan geactiveerd worden ingeval van een dreigend stroomtekort. Dit plan heeft tot doel een groot onevenwicht van het netwerk - dat een algemene black out van de elektriciteitsbevoorrading van het hele land zou kunnen veroorzaken  -te vermijden.

Het afschakelplan is een geheel van maatregelen die genomen worden om een dreigend stroomtekort te voorkomen en ingeval van een effectief tekort, dit te beperken. Bij een effectieve afschakeling worden een aantal verdelingspunten afgekoppeld. Deze operatie gebeurt in schijven. Gemeenten (en delen van gemeenten) zijn ingedeeld in 6 schijven, waarbij ingeval van een effectieve noodzaak, eerst zone 6 wordt afgekoppeld. Blijft de schaarste duren, zal worden afgewisseld met de andere zones (eerst zone 5, dan zone 4 enz.).

Dit betekent dat de regering op de vooravond van een eventueel tekort zou kunnen beslissen bepaalde zones zonder stroom te zetten tijdens de verbruiksspitsuren, teneinde een algemene black-out te vermijden. In een dergelijke toestand zouden de prioritaire gebruikers (ziekenhuizen, nooddiensten, …) verder bevoorraad worden, zelfs als ze zich in een afgeschakelde zone bevinden.

Wat betekent dit concreet voor de gemeente Lennik?

Nagenoeg het gehele grondgebied van de gemeente Lennik is ingedeeld in zone 5. Ingeval van een effectief tekort, zullen eerst de gemeenten opgenomen in zone 6, afgeschakeld worden. Indien dit niet voldoende zou blijken, worden vervolgens de gemeenten van zone 5 afgeschakeld, enzoverder. Afschakeling zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de avonduren. Het aantal uren zal nog door Elia gecommuniceerd worden.

Wanneer een langere afschakeling noodzakelijk blijkt, zal afgewisseld worden met de gemeentes in de schijven 4, 3, ...

Hoe weten de inwoners dat er afgeschakeld zal worden?

Elia zal elke dreiging tot schaarste 7 dagen vooraf communiceren. Dit betekent dat bij onveranderd gedrag van de gebruikers er een tekort dreigt te ontstaan. In deze fase is het heel belangrijk dat alle gebruikers gesensibiliseerd worden om het verbruik van elektriciteit drastisch te beperken om een effectief tekort te voorkomen. Het is pas 24 uur voor de eigenlijke afschakeling dat men zal kunnen bevestigen of er effectief moet overgegaan worden tot afschakeling.

Geen reden tot paniek!

Reden tot paniek is er niet. Is er sprake van nakende schaarste, dan start de FOD Economie met een sensibiliseringscampagne om de bevolking op te roepen minder energie te verbruiken. Hiervoor doet de overheid een beroep op de burgerzin en solidariteit van iedereen.

De gemeente Lennik bereidt zich voor

Voor de gemeente is het vooral belangrijk haar inwoners goed te informeren. Het afschakelplan zal door de regering enkel toegepast worden bij extreme nood en indien alle andere maatregelen ter vermindering van het verbruik niet voldoen. Daarom raadt de gemeente alle inwoners aan om preventief het energieverbruik te verminderen. Tips om energie te besparen vind je op www.energiesparen.be.

Ingeval van een dreigend tekort, zal de gemeente zo snel mogelijk en via zoveel mogelijk kanalen informeren, sensibiliseren en bijstaan. Verder bereidt de gemeente Lennik zich met de gemeentelijke veiligheidscel en de vertegenwoordigers van alle disciplines binnen de noodplanning, voor op dit afschakelplan. Er werd tevens gestart met het opstellen van een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP).

Zodra de gemeente bijkomende informatie verkrijgt van de hogere overheid, zal ze de bevolking hierover verder informeren via website, sociale media en andere kanalen.

Meer info over het afschakelplan kan je verkrijgen bij het Contact Center van de FOD Economie op het gratis tel.nr. 0800/120.33 of op de website http://economie.fgov.be/nl/fod/contact/#.VAgygmNmPy0.

Op http://www.crisisvlaamsbrabant.be/newsitem_show.php?item=30 vind je allerlei tips wat te doen vóór, tijdens en na een afschakeling.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?