Leeuw stemt reglementen voor ‘scheiding afval- en hemelwater’

SINT-PIETERS-LEEUW – De gemeenteraad heeft enkele reglementen  op de scheiding afval- en hemelwater goed gekeurd.

De Vlaamse regering besliste een aantal jaren geleden dat afval- en hemelwater moeten worden gescheiden. Wanneer er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de straat dient de eigenaar beide afzonderlijk aan te bieden voor aansluiting op de overeenstemmende regenafvoer of afvalwaterafvoer.

In sommige gevallen, zoals bij verafgelegen woningen waar geen riolering is of zal komen, kan er ook een Individuele Behandelingsinstallatie voor avalwater (een zgn. IBA) worden aangelegd, een privéwaterzuiveringsstation.

De Vlaamse regering wil hierdoor vermijden dat regenwater in de riool terechtkomt: dit zorgt namelijk enerzijds voor problemen in geval van wateroverlast en anderzijds voor problemen bij de waterzuivering, aangezien het afvalwater te veel wordt verdund en niet goed kan worden gezuiverd.

Correct aansluiten

Voor een goed waterbeheer, een reiniging van de oppervlaktewateren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw en het bekomen van de subsidies van de hogere overheid is het dan ook noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen in Sint-Pieters-Leeuw correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat deze maatregel gevolgen heeft voor de eigenaars waarbij het afval- en hemelwater nog niet gescheiden zijn. Daarom zal het gemeentebestuur diegene die zich in regel stellen ondersteunen en diegene die dit weigeren belasten, met als doel zo snel mogelijk op zoveel mogelijk eigendommen afval- en hemelwater te scheiden.

De gemeenteraad keurde volgende reglementen goed:

1. Belastingreglement op de niet-afkoppeling

Wanneer eigenaars die zich moeten afkoppelen weigeren dit te doen, zal er een belasting worden gevorderd van 1.500 euro per jaar, die jaarlijks verhoogd wordt met  500 € tot een maximum van  3.000 € per jaar. De heffing zal gebeuren op basis van vaststellingen van de gemeente en van de rioolbeheerder.

2. Retributiereglement individuele behandelingsinstallatie (IBA)

De installatie van een IBA zal door de rioolbeheerder gebeuren. De eigenaar van de eigendom waarvoor een IBA wordt geplaatst, zal voor deze dienst een eenmalige retributie betalen. De retributie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 € excl. btw en omvat de kosten voor de installatie van en de aansluiting op de IBA. Dit bedrag ligt lager dan de werkelijke kost, zodat dit ook een ondersteuning is voor de burger.

De administratie van deze retributie gebeurt volledig door de rioolbeheerder (VIVAQUA).

3. Retributiereglement rioolaansluitingen

Hoewel het wettelijk verplicht is, moet ook hier – net zoals bij de IBA - de eigenaar de kosten betalen voor het aansluiten van zijn eigendom op het openbaar rioleringsstelsel. Om te zorgen voor rechtszekerheid en een gelijke behandeling van alle inwoners, was het ook hier belangrijk voor het gemeentebestuur om een retributiereglement te maken waarbij de te betalen kosten voor woningen (maximum  2.500 € excl. btw) in principe steeds lager liggen dan de werkelijke kosten.

Ook de administratie van deze retributie gebeurt volledig door de rioolbeheerder (VIVAQUA).

4. Toelagereglement scheiden van waters op privéterrein

Net als het eerste reglement gaat dit reglement over de werken op privéterrein. Het is namelijk niet ondenkbaar dat men wat werken zal moeten doen in de woning (plaatsen van afvoerbuizen bijvoorbeeld) om goed te kunnen afkoppelen.

Om de kosten hiervan wat te drukken, zal de gemeente (via de rioolbeheerder) een premie toekennen van 50 % van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro.

De gemeente kan bij woningen waar gravitaire afloop niet mogelijk is ook een bijkomende premie toekennen voor het plaatsen van een pompinstallatie. De bijkomende premie voor het plaatsen van een pomp bedraagt 50% van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro en is cumuleerbaar met de vorige premie.

Vooraleer een premie wordt uitbetaald, moet de afvoerinstallatie op privéterrein wel worden gekeurd. De keuring wordt uitgevoerd door de rioolbeheerder die ook de kosten van de eerste keuring ten laste neemt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?