Klacht tegen gemeenteraadsvoorzitter verworpen

PEPINGEN – Gouverneur Lodewijk De Witte oordeelt dat  gemeenteraadsvoorzitter geen fout maakte toen hij twee punten van de oppositie liet afvoeren door de gemeenteraad. De oppositie vindt dat de gouverneur zich niet mag beperken tot de tekst van het verslag van de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van dinsdag 25 maart 2014 werden door de CD&V-Sp.a fractie  een aantal punten toegevoegd aan de agenda. Deze punten werden niet behandeld omdat de meerderheid van LVB-N-VA de raadszitting verliet na anderhalve minuut. De CD&V-Sp.a fractie  voegde deze punten opnieuw toe aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 29 april 2014.

Weggestemd

Bij de aankondiging van de agenda door gemeenteraadsvoorzitter, Kristof De Cuyper, vroeg LVB-raadslid Saskia Beeckmans om over twee toegevoegde punten niet te stemmen. Voorzitter Kristof De Cuyper ging daar op in en stelde voor om de punten af te voeren en niet te behandelen. Zo gebeurde het ook na een stemming meerderheid tegen oppositie.

De Pepingense CD&V-Sp.a fractie diende bij de provinciegouverneur klacht in tegen de manier waarop voorzitter Kristof De Cuyper de gemeenteraad de vergadering leidde.  3Maar volgens de gouverneur is er geen fout gemaakt. De timing van de klacht was opvallend in aanloop naar 25 mei, gezien De Cuyper op de lijst stond voor het Vlaams Parlement. Echter pas op 26 mei werd door de CD&V-Spa fractie de klacht effectief bezorgd aan de gouverneur. In zijn antwoord van 24 juni geeft de gouverneur de klager de heer Deroubaix ongelijk over de hele lijn", zegt de Fractie van Open-VLD.

“Op basis van alle informatie die ik heb ontvangen, kan ik concluderen dat de voorzitter van de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 22 van het Gemeentedecreet alle punten die werden ingediend door de oppositie correct op de agenda van de gemeenteraad heeft laten plaatsen……Ik stel vast dat de gemeenteraad tijdens de zitting van 29 april 2014 correct heeft gestemd over het niet behandelen van een aantal agendapunten en dat een motivering hiervoor terug te vinden is in de notulen. Ik ben dan ook van oordeel dat dit een correcte behandeling is van een aantal (toegevoegde) agendapunten. Aangezien de voorzitter van de gemeenteraad de vergadering moet leiden, is het logisch dat de voorzitter een voorstel formuleerde over de al dat niet behandeling van deze agendapunten, nadat een aantal raadsleden de vraag stelden om deze punten niet te behandelen. Ik kan uw mening dan ook niet delen dat de voorzitter zich hierdoor partijdig opstelde….  Ik beschouw deze klacht dan ook als afgehandeld.”

Formulering in het verslag

Fractieleider André De Roubaix: “Het gaat hier over punten, die door de CD&V-Sp.a fractie toegevoegd werden aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 29 april 2014, nl. de heraanleg van de Ninoofsesteenweg en het subsidiereglement groepsvervoer voor erkende verenigingen – verhoging bedrag van 1.500 euro naar 3.000 euro”.

“Bij de aankondiging van de agenda door gemeenteraadsvoorzitter De Cuyper, vraagt LVB-raadslid Beeckmans het woord. Zij stelt voor om over deze 2 toegevoegde punten niet te stemmen. Voorzitter De Cuyper neemt de vraag van Saskia om over de rechtsgeldig ingediende punten niet te stemmen op. Hij voegt er bovendien aan toe de punten te zullen afvoeren en niet te behandelen. Zo gebeurde het ook na een stemming meerderheid tegen oppositie. Geen gesprek dus, geen debat over deze onderwerpen”.

“Het toppunt is dat de zaken in het verslag anders genotuleerd worden. Er wordt genotuleerd dat raadslid Beeckmans vraagt om de punten niet te behandelen en niet te stemmen, wat niet strookt met de werkelijkheid. De talrijk opgekomen inwoners in het publiek kunnen dat getuigen. Uiteraard kan de gouverneur, in de behandeling van de klacht, zich enkel beroepen op de geschreven notulen die niet stroken met de werkelijkheid”, zegt De Roubaix. “Veelbetekenend in het besluit van de gouverneur is ook de volgende zin: ‘lk wil niet vervallen in een welles-nietesdiscussie en wens me dan ook niet uit te spreken over de  juistheid van de inhoud van de notulen,”, aldus De Roubaix.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?