Hogere belastingen, besparingen en investeringen in Herne

HERNE - Gisterenavond heeft de gemeenteraad de belastingen verhoogd.  De aanvullende personenbelasting stijgt van 7,5 naar 7,9% en de opcentiemen van 1400 naar 1450. Er worden ook een aantal investeringen uitgesteld maar er komen geen ontslagen binnen het gemeentepersoneel.

“Van de 700.000 euro die we extra nodig hebben door o.a.  vermindering van dividenden, verhoging van pensioenlasten = meer dan 300.000 euro e.a. wordt slechts 220.000 euro via verhoogde inkomsten gegenereerd”, zegt burgemeester Kris Poelaert

 “In verhouding met andere buurgemeenten halen het minste op via belastingverhogingen omdat ons oordeel is dat de crisis die ook al onze inwoners treft, niet alleen de rekening willen doen betalen.  Hoe we daarin geslaagd zijn vindt u terug in de nota onze schepen Lieven Snoeks, alsook een deel in de beleidsnota.  Het is een zeer krap en laat weinig of geen marge toe”, stelt Poelaert.

Schepen Lieven Snoeks licht toe: “Na enkele jaren toch vrij goed beschut te zijn geweest tegen financieel onheil, hebben bijna alle gemeenten het momenteel heel moeilijk om de begroting sluitend te maken. Ook Herne ontsnapt hier niet aan. Ruw geschat bedroeg het op te vullen gat waar onze gemeente voor stond ongeveer 700.000€ per jaar. Dit bedrag is samengesteld uit de sterke verhoging van allerhande dotaties zoals de politie, brandweer, Woonwinkel en pensioenlasten. Ook dienen we ongeveer 230.000€ extra leningen af te lossen, omwille van opgenomen leningen”.

Langs de inkomstenzijde noteert Herne een daling van de dividenden en van de personenbelasting van meer dan 300.000€.

Meerjarenplan

De gemeenten moeten vanaf 2014, door de veel strengere BBC-boekhouding, een meerjarenplanning op te maken voor 6 jaar, waar dit vroeger slechts 3 jaar was. “Dit heeft voornamelijk tot gevolg dat onze toch wel aardige reserve gespreid moet worden over 6 i.p.v. 3 jaar. Hierdoor zakken we veel sneller onder nul. Bovendien moet de autofinancieringsmarge positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplanning”, zegt Snoeck.

Het college onderzocht op welke uitgavenposten er kon bespaard worden. “Ik geef enkele  cijfers mee van de belangrijkste posten waar op werd bezuinigd.

-              vieringen/feestelijkheden/receptiekosten/personeelsfeest : -10.000€. Desondanks organiseren we op 5 januari een nieuwjaarsreceptie voor al onze inwoners, mede ter ondersteuning van onze plaatselijke handelaars.

-              outsourcing ICT : -16.000€

-              boekencollecties en dvd’s bib : -6.250€

-              seniorenbeurs : -1.000€

-              infoblad : -2.000€

-              stopzetting subsidies alternatieve energiebronnen en opvang van hemelwater : -10.000€

-              buurtbabbels : -1.500€

-              herstelling en onderhoud voertuigen en materieel : -3.000€

-              brandstof : -5.000€

-              boeken en documentatie gemeentediensten : -2.500

-              samenvoegen van verschillende activiteiten georganiseerd door de gemeente : -5.000€

-              groenonderhoud minder uitbesteden : -50.000€

-              werkingsmiddelen van de eigen diensten : -30.000€

-              werken door derden : -34.500€

Uiteraard zijn er nog meer posten waarop wordt bezuinigd”, zegt Snoeck.

Minder vakantie

De vakantie van het gemeentepersoneel wordt ingeperkt na overleg met de vakbonden. Gemiddeld zal een werknemer van de gemeente vanaf volgend jaar 5 dagen minder verlof hebben. Dit laat toe om meer werk in eigen beheer te doen, daar waar dit anders meer moesten worden uitbesteed.

Uitgestelde investeringen

Naast de jaarlijkse terugkerende uitgaven werd er ook gekeken naar de investeringen die konden worden uitgesteld. De belangrijkste hierbij zijn :

-              verbouwing 3de deel van het gemeentehuis, inclusief uitrusting : -300.000€

-              2de fase van het fietspad in de Van Cauwenberghelaan -1.000.000€

-              renovatiewerken van de school te Herfelingen : -255.000€

-              renovatie linkervleugel van het Dominicanessenklooster : -329.826€

-              Uitrusting van het Dominicanessenklooster : -20.000€

“Na veel gecijfer door onze financiële dienst, moesten we helaas vaststellen dat ondanks deze forse besparingsronde het tekort niet voldoende was gedicht. Aangezien het personeelsbestand de laatste jaren al was geslonken en omdat vele diensten van onze kleine gemeente bestaan uit slechts één personeelslid, was het niet direct een optie om nog verder te besparen op personeel. Indien we personeel zouden ontslaan, dan moeten we ons ook meteen de vraag stellen welke diensten we willen sluiten. Want dat zullen de consequenties zijn. Dit was voor ons niet direct een optie, want dan zouden we raken aan de essentie van een gemeente, nl. diensten verlenen aan de bevolking”, zegt Snoeck.

Belastingsverhoging

Daarom zat er helaas niets anders op dan een belastingverhoging door te voeren. “We hebben ook geen grotere verhoging doorgevoerd dan strikt noodzakelijk, nl. 50 opcentiemen (van 1.400 naar 1.450) en 0,4% op de aanvullende personenbelasting (van 7,5% naar 7,9%). De meeste andere belastingen blijven ongewijzigd, op de belasting op tweede verblijven na, die van 400€ naar 650€ gaat. Ook worden er enkele tarieven aangepast, zoals de tarieven van het containerpark”, zegt Snoeck.

Impact

Onroerende voorheffing :

-              wie nu 500€ gemeentelijke opcentiemen betaalt, zal daar in de toekomst 517€ moeten voor betalen, zijnde 17€ meer.  Wie 1.000€ gemeentelijke opcentiemen betaalde wordt dat 35€ meer.

Aanvullende personenbelasting :

-              Iemand die 500€ aan gemeentebelastingen betaalt, zal in de toekomst 526€ moeten betalen, hetzij 26€ meer.  Wie nu 1.000€ gemeentebelasting betaalt, betaalt dan 53€ meer.

De gemiddelde onroerende voorheffing in Herne bedraagt 20€ per 100 opcentiemen en de gemiddelde aanvullende personenbelasting 52 € voor 1%.

Vergelijking

Is de belastingvoet in Herne te hoog ? “Als u weet dat buurgemeenten zoals Galmaarden en Lennik beschikken over een inkomen van respectievelijk 13 miljoen € en 15 miljoen €, dan weet u direct dat wij in Herne zuinig werken. Herne beschikt over een moderne sporthal, heeft een goed uitgerust containerpark, heeft een ontmoetingscentrum waar reeds honderden cursisten van konden gebruik maken, heeft als enige gemeente in de buurt een gemeentehuis dat ook op zaterdag ten dienste van de bevolking staat. Herne mag fier zijn op zijn bruisend verenigingsleven, waar nota bene niet op wordt bespaard. Verzuring is niet aan ons besteed. Ook het OCMW heeft een ijzersterke reputatie die lof verdient”, stelt Snoeck.

Investeringen

Met een budget dat miljoenen euro lager ligt vond  de gemeente nog de nodige marge om te investeren.

Voor 2014 zijn dit de belangrijkste investeringen die op stapel staan:

-              heraanleg straten : 765.800€

-              bermbeheerplan : 10.800€

-              instandhoudingswerken Centrum : 20.000€

-              aankoop uitrusting dienst Openbare Werken : 180.000€

-              heraanleg Lindestraat/Van Cauwenberghelaan : 1.650.000€

-              erelonen heraanleg Lindestraat/Van Cauwenberhgelaan : 100.000€

-              heraanleg voetpaden Gainestraat/Edingsesteenweg : 50.000€

-              aankoop materiaal voor pesticidevrij beheer : 20.000€

-              aankoop weegbrug containerpark : 120.000€

-              uitvoeren erosiebestrijdingslan : 11.160€

-              energiebesparende werken aan gemeentelijke gebouwen : 87.000€

-              herstelling bruggen Hollestraat en Raseveld : 63.070€

-              aankoop van straatmeubilair en fietsenstallingen : 25.000€

-              aankoop sanitaire zuil voor mobilhomes : 2.500€

-              aankoop verkeerssignalisatie en verkeersremmende maatregelen : 5.000€

-              opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen : 60.324€

-              uitrusting speelplaats gemeenteschool : 5.000

-              ICT school Herfelingen : 3.000€

-              Meubilair school Herfelingen : 3.000€

-              Renovatie Dominicanessen : 350.000€

-              3de aankoopschijf Dominicanessenklooster : 56.680€

-              aanleg Markpad : 13.906€

-              investeringstoelage aan het Autonoom Gemeentebedrijf : 15.000€

-              aankoop soft- en hardware gemeentehuis : 15.000€

-              aankoop meubilair gemeentehuis : 5.000€

Financiering

Het overgrote deel komt uit de reserve van 2.735.472 €.waar Herne 2014 mee start. De gemeente kan gelukkig ook rekenen op subsidies, en dit voor 838.610 €. En tot slot wil Herne 500.000 € lenen op de financiële markt.

Het primaire overschot of tekort (dit zijn de exploitatie-ontvangsten min de exploitatie-uitgaven, exclusief  de leningslasten) is voor 2014 begroot op + 1.101.535€. Dit wordt ook het financieel draagvlak genoemd.

“Als we daar de kapitaalsaflossingen en de intresten van de leningen aftrekken, dan komen we op een resultaat van – 3.336€. Dit is de autofinancieringsmarge. In het laatste jaar van de meerjarenplanning is deze voorzien op een positief bedrag van 121.675€, wat een vereiste is om een correcte meerjarenplanning en begroting te mogen afleveren.

Schulden

Eind 2014 zal de openstaande schuld van de gemeente 10.443.261 € bedragen.

Ter vergelijking : in 2007, het jaar na de opening van de nieuwe sporthal bedroeg deze 12.478.971€.

In 2007 bedroeg de jaarlijkse last per inwoner 209,79€, eind 2014 zal dit 183,35€ zijn.

In 2007 bedroeg de ‘schuldlast’ (rente + aflossing kapitaal) 21,98% van de ontvangsten, in 2014 bedraagt dit percentage 15,78%.

“De schulden zijn onder controle. Uiteraard maakt elke overheid schulden, het zou anders niet meer mogelijk zijn om te kunnen investeren in noodzakelijke infrastructuur. We moeten echter waakzaam zijn dat de schuldenlast niet ontspoort. Daarom zullen we de schuld verminderen eind deze legislatuur. We gingen de afgelopen maanden ook met onze bankiers rond de tafel zitten, en dat dit heeft geleid tot een vermindering van de jaarlijkse rentelast met meer dan 20.000€”, weet Snoecks.

Centrale overheden

“Doorheen de hele legislatuur zullen we onze financiële toestand dagelijks in het oog houden, zodat deze niet zou ontsporen. We zijn er van overtuigd dat dit ons zal lukken, maar durven ook wel hopen dat de centrale overheden het nodige zullen doen om de gemeenten wat meer ademruimte te geven. Laat ons niet vergeten dat de gemeenten samen één van de grootste werkgevers zijn en dat zij van alle overheden diegene zijn die het meest investeren. En daar vaart iedereen wel bij”, besluit Snoecks.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?